fbpx Административната тежест ще намалее около 17% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Административната тежест ще намалее около 17%

Около 17% ще намалее на административната тежест в края на 2011 г . при планирани 20% в края на 2012 г., ако бъдат изпълнени всички мерки заложени в Плана за действие. Това стана ясно от отчета за изпълнение на Плана за действие, с който се запозна правителството на днешното си заседание. Планът за действие за намаляване на административната тежест съдържа 135 мерки, разпределени в групи съгласно петкомпонентния модел за опростяване на административната тежест: обмен на информация между институциите (събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса); подаване на сведения по електронен и мрежов път; премахване на задължения за информиране; намаляване на честотата, разработване на инструкции, опростяване на терминологията; комплексни мерки (обхващат по няколко от изброените видове действия).

Планът предвижда към края на юни напълно или частично (в законодателната си част) да се изпълнят общо 127 мерки. От тях напълно изпълнени са 87 мерки (69%), а в процес на изпълнение са 37 (29%).

Две ведомства са изпълнили напълно своите задължения  – Министерството на културата (шест мерки) и Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (три). Най-голямо забавяне има при Министерството на земеделието и храните – голяма част от тях са с удължен срок на изпълнение поради необходимостта от законови промени.

Забавяне се отчита и при министерствата на здравеопазването (пет мерки), на икономиката, енергетиката и туризма (четири), на околната среда и водите и на финансите – по две, и КФН – една. Неизпълнените мерки са три и са от компетентността на Агенция „Митници”, Министерство на икономиката и Министерството на финансите, като изпълнението на едната от тях (МФ) – изготвяне на стандартна бланка за искане за възстановяване на недължимо платени такси и създаване на техническа възможност това искане да се подава по електронен път, ще бъде възможна след създаването на единен електронен портал за цялата държавна администрация.

Потенциален риск от забавяне на изпълнението е идентифициран при мерки, които се отнасят до подаване на сведения по електронен път в системата на МВР и Министерството на здравеопазването, МЗ, Изпълнителната агенция по горите и Националната служба за зърното и фуражите. Причината е липса на финансови средства.