fbpx Аутсорсинг индустриятата с ръст от 22.4% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Аутсорсинг индустриятата с ръст от 22.4%

етикети

Технологичният сектор и индустрията на изнесените услуги бележат една от най-силните години в своето развитие, достигайки размер от 4.225 млрд. евро. Това на годишна база означава ръст от  22.4%, който е в почти двоен размер спрямо увеличението от 12.7% в пандемичната 2020 г. Данните са от годишния доклад за развитието на индустрията на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) за 2021 г., който беше представен днес. И през миналата година индустрията продължава да бъде основен стълб в българската икономика, като формира 5.9% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната. Прогнозата към 2025 година сочи, че относителният й дял в БВП на България ще достигне 9%.

Анализът е изготвен от SeeNews и включва данни за 774 български компании, опериращи в сферата на бизнес услугите и технологиите през 2021 г. За първи път в доклада като отделна подкатегория са включени анализи на основните показатели и на R&D центровете, в допълнение към ITO компаниите (изнесени ИТ услуги) и фирмите в сферата на изнесени бизнес процеси.

Индустрията затвърждава позицията си на предпочитан работодател с изключително силен социален и икономически отпечатък за развитието на страната, но и значим фактор за задържането и връщането на младите хора в страната.

„През 2021 г. ангажираните в нашия сектор наброяват над 89 000 души, което е  увеличение от почти 10 000 служители в рамките на една година. Изключително силно този тренд се вижда в ITO сегмента, където ръстът на работната ръка е с близо 17%. Благодарение на възможността за работа от всяка една локация, успешно бе облекчен проблема в несъответствието между търсенето и предлагането на висококвалифицирана работна сила за технологичния сектор в София. От друга страна, с наемането на хора, които продължават да живеят в родните си места, нашият бранш подкрепя развитието и на местните икономики в страната в области, в които секторът ни не е бил представен физически“, коментира Илия Кръстев, председател на AIBEST.

С нарастването на броя на служителите в Индустрията на знанието, нарастват разходите за служители и за данъци, плащани от компаниите към държавната хазна. 

Разходите за заплати през 2021 г. са се увеличили средно с 22% на служител и общата им стойност възлиза на 2.1 млрд. евро. Компаниите от сектора формират 11.4% от общите разходи за заплати в българската икономика, в сравнение с 9.4% предишната година. Осигурителните вноски в сектора следват тенденцията на разходите за заплати и възлизат на 8.6% от общия размер на националната икономика.

„Доброто развитие на сектора се запазва до последното тримесечие на 2022 г., което ме кара да вярвам, че през следващата година отново ще можем да отчетем силна година за високотехнологичния бизнес в страната. С добрите ни работодателски практики, прозрачност на бизнеса ни и значителния принос, който добавяме към държавния бюджет, нашата индустрия е сред реалните двигатели на българската икономика и общество. Благодарение на компаниите от сектора ни, България се утвърди като най-добре развитият център за високотехнологични услуги в Югоизточна Европа и добре разпознаваем европейски дигитален център. Услугите, които се предлагат от българските технологични компании са с все по-висока добавена стойност и се конкурират успешно с централно и западноевропейските компании на световната технологична сцена. Секторът ни има потенциал за още поголям ръст, но това изисква държавна стратегия за развитие на вискотехнолигния бизнес в страната, устойчивост и предвидимост на политиките и облекчаване на процедурите по наемане на служители от страни извън ЕС, с цел преодоляване на  недостига на кадри. Ние от своя страна като Асоциация, продължаваме да развиваме партньорствата ни с университетите, местните и държавни власти, защото  това е начина да запазим устойчивия ни ръст и да развиваме икономиката на знанието в България“, допълва Илия Кръстев.