fbpx Бавария и България - партньорство с бъдеще | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бавария и България - партньорство с бъдеще


Историята на Българо-баварските отношения започва през 1994 г., когато в Мюнхен министър-председателите на България и Бавария вземат решение за създаване на Постоянна комисия "България - Бавария", която работи от 1996 г. на междуправителствена основа.
От тогава до днес отношенията между двете държави се развиват много динамично. Доказателство са резултатите от търговския обмен за изминалата година, който е над 400 млн. евро. Това е около една шеста от германската външна търговия с България. Факт е, че обемът на годишния търговски обмен между Бавария и страните от Балканския регион надхвърля 31 млрд. евро и е по-висок от този със САЩ. Това означава, че Българо-баварските икономически отношения се развиват все повече. Интересът на Баварската икономика към България постоянно нараства, както и този на българският бизнес към баварски продукти и услуги.

Основните стоки, които Бавария изнася за България, са машини, автомобили, електротехнически изделия, текстил
Облеклото, електротехническите продукти, хранителните стоки, машините, металите представляват експортът на България към Свободната държава. След Северен Рейн-Вестфалия, Бавария е немската провинция с най-активно присъствие в търговията с България. По данни на Федералния статистически институт през 2004 г. немската провинция е внесла от България стоки за 210,165 млн. евро, а е изнесла за България продукти за 212,136 млн. евро.
Представителство на Бавария в България
Представителството съществува от втората половина на 2003 г. и съдейства на баварски фирми, които стъпват на българския пазар. То подпомага участие на баварски фирми на наши панаири и изложения. Български фирми също участват на двата големи панаира в Мюнхен и Нюрнберг, които у нас се представляват от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).

Повече от 600 баварски компании
поддържат икономически отношения
в България


Част от тях вече са създали представителства, филиали или производствени бази в България. Преобладаващото мнение сред тях е, че предстоящото присъединяване на страната към ЕС ще доведе до привличане на чуждестранни инвестиции.
Постоянна комисия "България - Бавария"
Ръководството на Постоянната комисия "България - Бавария" е установено на експертно равнище. Това е така, поради съществуващите конституционни разпоредби на Германия, които ограничават правата и възможнос-тите на отделните федерални провинции да развиват самостоятелна външнополитическа дейност. Комисията се третира на официално равнище в Бавария като инструмент на регионално сътрудничество и по-специално в Дунавския регион. Към него Баварската страна проявява политически, икономически и традиционен културно-исторически интерес. Осем работни групи в отделни сектори от икономиката и социалния живот действат към Постоянната комисия "България - Бавария" и те определят визията и бъдещите действия на комисията.

Икономика и туризъм

В първата работна група партньори от българска страна са Министерството на икономиката, БТПП, Българската стопанска камара, Националната занаятчийска камара, Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, Минис-терство на енергетиката и енергийните ресурси. Баварските партньори са Държавното министерство на икономиката, инфраструктурата, транспорта и технологиите, Баварската индус-триално-търговска камара, Баварската занаятчийска камара, Занаятчийската камара за Мюнхен и Горна Бавария.

Целта на съвместните проекти е да се активизира сътрудничеството между министерствата и стопанските камари и така да се стимулират връзките между фирми
и предприятия

До момента са договорени преференциални условия за участие на членове на Националната занаятчийска камара на изложения в Бавария. Българската страна поставя акцент върху усвояването на баварския опит в организацията и провеждането на панаири и изложби.

Транспорт и строителство

Тази работна група обединява експерти от българските Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на транспорта и съобщенията, БТПП, Областна управа - София, и от баварските Висше строително ведомство към Държавното министерство на вътрешните работи, Министерство на икономиката, инфраструктурата, транспорта и технологиите, Камара на архитектите, Камара на инженерите в строителството и др. Чрез посредничество на държавните институции са установени контакти между Българската строителна камара и Баварския строителен съюз, както и между Баварската камара на инженерите в строителството и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране у нас. Целта е коопериране на български и баварски строителни фирми. Подготвя се подписване на Договор за сътрудничество между камарите на строителните инженери в Бавария и България. Важен аспект от сътрудничеството е техническата и консултантска помощ, която експертите от МРРБ получават по хармонизиране на нормативната уредба в областта на строителството с правото на ЕС. В сферата на транспорта се акцентира върху запознаването с баварския опит за повишаване на сигурността на железопътния и въздушния транспорт. Практиката на Бавария ще се прилага и при изпълнение на екологичните изисквания, обучение на специалисти по воден транспорт, както и вземане на мерки за презентация на българските дунавски пристанища като част от четвърти и седми европейски транспортни коридори.

Околна среда

Третата работна група координира работата между българските експерти от МРРБ, Министерството на околната среда и водите, финансовото ведомство, Областна управа - София, Софийска община, Българска стопанска камара и баварските експерти от Държавно министерство на икономиката, Висше строително ведомство, градски управи и др. Министерствата на регионалното развитие са партньори по проект "Опазване на околната среда и териториално планиране на Дунавското пространство", чиято цел е създаване на база данни, обхващаща различни области на дунавските територии.
Основни насоки на обмяната на информация и опит между експертите от Българското и баварското министерства на околната среда са опазването на биоразнообразието, пречистването на води, изменението на климата, енергийната ефективност и превантивна дейност.

Селско и горско стопанство

Партниращи страни са Министерство на земеделието и горите (МЗГ) и баварските Министерство на земеделието и горите, и Министерство на околната среда, здравето и защита на потребителите, съюзи на животновъдите и на еколозите. Дейността им е насочена към проекти и обмяна на опит при подготовката за присъединяване на България към ЕС по въпроси като маркетинг на екологични продукти; повишаване на квалификацията по специалността и сътрудничество между университетите; прехвърляне на квоти за мляко, както и качествен контрол при млякото; създаване на сътрудничество в областта на животновъдството; обезпечаване на произхода на дърводобива; мониторинг на горите и мениджмънт на защитените площи; инвентаризация на горите.
От няколко години по линия на Постоянната комисия "България - Бавария" се провежда 9-месечна селскостопанска практика за млади български фермери в Бавария, и 6-месечна практика в семейни ферми в Бавария по поръчение на федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие и Баварския селски съюз. МЗГ и Баварският селски съюз работят върху проект за двуседмична практика на ученици след единадесети клас от специализираните училища към МЗГ, с цел запознаване с модерните технологии в аграрния сектор и усвояване на моделите за заетост в чужди стопански субекти.

Европейска интеграция, правосъдие
и вътрешна сигурност


Работна група 5 разработва проекти за сътрудничество между министерствата на правосъдието и на вътрешните работи, Изследователския институт по криминална техника и криминология, Върховната касационна прокуратура, Висшия съдебен съвет от българска страна и министерствата на вътрешните работи и на правосъдието, както и прокуратурата от баварска страна. Ще продължи работата по втория проект за укрепване на компетенцията на прокуратурата, работа по проекти за мениджмънт на личния със-тав в правосъдието и за евентуално създаване на длъжността "административен директор на съдилищата". В полицейската област продължават интензивни контакти и обмяна на опит, и обучение в борбата с организираната и тежката престъпност, прането на пари, финансовото разузнаване.

Труд и социални грижи, здравеопазване

Шестата работна група - представителите на социалните министерства от двете страни работят върху проекти за създаване на план-схеми за запазване на кариерата при съгласуване на професионалния и семейния живот при отглеждане на деца; експертна помощ за програмния мениджмънт в рамките на Европейския социален фонд и на финансовия контрол на ЕС. В областта на здравеопазването ще се извърши обмяна на информация и опит при контрола и подобряването на качеството на психиатричните грижи в България, трансфер на ноу-хау телемедицина в болница, обучение на български лекари-специалисти в баварски болници. Предвижда се обмяна на опит при ранното откриване и предпазна грижа за ракови заболявания, ранна диагностика на ендокринологични заболявания при малки деца и преденция, съответно терапия на наркомани.

Култура, наука и образование

Седмата работна група осъществява партньорство между експерти от МОН и културното ведомство, Националния исторически музей, Националната библиотека, Института за паметниците от българска страна, и от баварска страна Министерството на науката, изследванията и изкуството, Министерството на образованието и културата, Държавния институт за училищна педагогика и изследване на образованието, Провинциалната служба за опазване на паметниците
В направление "Култура" се проучват възможностите за организиране през 2005 г. на "Дни на българската култура в Бавария". Обсъжда се идеята ядро на тази програма да бъде участието на България като ключова страна във фестивала на дунавските държави "Донумента" в Регенсбург.
В областта на образованието се отделя внимание на насърчаването на обучението по немски език в българските средни училища, работа по насърчаване на партньорства между български и баварския училища. Акцент върху сътрудничеството през последните години се поставя върху снабдяването на езиковите училища с помощна литература, алтернативни учебни материали и речници. Все повече български преподаватели по немски език участват в семинари на Академията за квалификация на учители в Дилинген. От 2003 г. баварското Държавно министерство на науката, изследванията и изкуствата отпуска по шест едногодишни стипендии за български абсолвенти.

Електронно управление и държавна администрация

Работна група 8 обединява дейността на експерти от Агенцията за устойчиво развитие и европейска интеграция, МРРБ, Министерството на правосъдието, Национално сдружение на геодезистите в България, Областна управа - София, Столична община, Община Русе и др. Дейността на групата се базира и на двустранни меморандуми, подписани от кметовете на София и Русе. Целта на съвместната дейност е създаване на web-базирани обществени услуги, свързани с кадастър, имотен регистър, обществени поръчки, дистанционни методи за наблюдение и управление на територия, околна среда и ресурси.
На 5 април 2005 г. министър Калчев подписа с министър Зинер втори Меморандум, даващ бъдещата визия в двустранното сътрудничество в тази област.