fbpx Безопасна храна в ресторанта | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Безопасна храна в ресторанта

етикети

Нивото на обслужване и качеството на предлаганата храна са нещата, които помагат на повечето туристи да решат, дали си струва или не, да бъдат гости в един хотел. Не е тайна, че така и туроператорите си създават мнение за съответния обект. Особено чуждите. Често преди да поемат ангажимент да продават туристическите услуги на български хотел в Европа, те поставят определени изисквания към ресторанта и бара, екологичната среда и т.н. От друга страна, според изискванията на българското законодателство - Законът за храните, хотелите са задължени да имат внедрена система за анализ на риска и контрол на критичните контролни точки (НАССР) в ресторантите до края на 2006 г. Правилото се отнася и за всички участници по веригата “от фермата до вилицата” (вкл. доставчици и търговци на хранителни продукти). Неспазването на това изискване води до парични санкции, отнемане на лицензи и до затваряне на съответния обект.
В същото време Европейската комисия посочи в последния си доклад за България, във връзка с предстоящото членство на страната в ЕС на 01.01.2007 г., че безопасността на храните ще бъде една от областите под строг мониторингов контрол през следващите години.
Част от туристическия бизнес вече е достатъчно информиран по темата, осъзнава ползите от подобна система за управление и предприема необходимите мерки. Това обаче не изключва по-големия процент от организациите в сферата на туризма, които тепърва се ориентират какво да правят.
HACCP
Системата дава много предимства пред разнообразните Системи за контрол, които в момента съществуват в предприятията от хранително-
вкусовата промишленост и свързаните с нея организации. НАССР набляга на:

 1. Идентифициране и предотвратяване на опасностите, свързани със замърсяване на хранителните продукти.
 2. По-ефективно и ефикасно управление. Съхранението на записите помага да се проучи, дали една компания се съобразява с изискванията на законодателството, регулиращо хранително-вкусовата промишленост, и изискванията на международните стандарти.
 3. Отговорността за осигуряване на безопасността на хранителните продукти, която се носи както от производителя, така и от дистрибутора.
 4. Системата позволява на производители, дистрибутори, износители и всички други организации, работещи с хранителни продукти, да оползотворят техническите си ресурси ефикасно и ефективно при осигуряване на безопасността на храните.
 5. Конкурентоспособността на предприятия от хранително-вкусовия сектор на световния пазар.
 6. Намаляване на бариерите за световната
  търговия.

Българското законодателство не задължава организациите в сферата на хранителната индустрия и свързаните с нея дейности да бъдат сертифицирани по НАССР. Изискването е само за внедряване на системата

Сертификацията, от своя страна, е безспорен начин да се докаже внедряването на НАССР пред всички заинтересовани страни. Международните сертификати са показател за висок стандарт в обслужването и водят до следните предимства:

 1. По-добър имидж пред чуждестранните контрагенти.
 2. Избягване на санкциите от страна на контролните органи.
 3. По-голямо доверие в очите на потребителите.

НАССР Системата е съвместима и все по-широко се прилага заедно (интегрирано) със Системата за Управление за Качеството ISO 9001:2000, върху която се надгражда, и със Системата за Управление на Околната Среда ISO 14001, с която се допълва.

Стандартът ISO 22 000 дава съвети, които могат да бъдат полезни за всички видове организации от хранителната верига. Тук влизат както производители на фуражи и храни, предприятия за преработка на храни, транспортни и складови фирми, така и магазини и заведения за обществено хранене, в което число попадат и ресторантите.

Все повече представители от индустрията на гостоприемството се обръщат към консултантски услуги, за да разработят и внедрят НАССР. Голяма част от тях дори са наясно, че вече има и международно признат стандарт за управление на безопасността на храните - ISO 22000:2005 и желаят да го приложат, и да сертифицират системата в хотела и ресторанта си.
Един от най-често задаваните ни въпроси, като консултанти по европейските стандарти, е “Какво препоръчвате - НАССР или ISO 22000:2005?”

Международният стандарт ISO 22000
ISO 22 000:2005 хармонизира изискванията за добра практика за безопасност на храната по целия свят. Стандартът е усъвършенстван и подобрен вариант на изискванията на системи за управление сигурността на храните. Доскоро той бе известен в международен мащаб като системата НАССР.
Днес ISO 22 000 обединява както изискванията и принципите на добрите хранителни и производствени практики, НАССР системите, стъпките по разработване на НАССР план, така и основни принципи на управление съобразно международния стандарт за управление на качеството ISO 9001.
Ако даден хотел отговори на изискванията на стандарта ISO 22 000, сертификатът, който ще получи, му гарантира две основни неща. Първо - необходимият имидж пред български и чужди клиенти, партньори и контрагенти, и второ - той е доказателство пред контролните органи, че хотелът спазва всички евронорми за безопасност на храните.
Стандартът ISO 22 000 дава съвети, които могат да бъдат полезни за всички видове организации от хранителната верига. Тук влизат както производители на фуражи и храни, предприятия за преработка на храни, транспортни и складови фирми, така и магазини и заведения за обществено хранене,
в което число попадат и ресторантите.
ISO 22 000 е приложим за всички организации, независимо от големината им. Възможно е да го внедрите независимо от други системи за управление, както и да го интегрирате в тях.
Ако дадена организация вече има съществуваща система за управление (НАССР и ISO 9001), тя би могла да я използва като основа за въвеждане на ISO 22000:2005.
Най-добрата система за сигурност на храните е тази, която е пряко свързана с управлението на компанията. Само това ще донесе максимална полза за една организация и за съответните заинтересовани страни.

За контакти:
“Буллброкерс” ЕООД
тел.: 02/920 02 46, 0887 741682
e-mail: info@bullbrokers-bg.com