fbpx Бизнес климатът през май се подобрява | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Бизнес климатът през май се подобрява

етикети

През май 2021 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 12.4 пункта спрямо април в резултат на позитивните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 11.3 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях настоящата производствена активност се подобрява, като и очакванията им за следващите три месеца са тя да се увеличи.

Несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от чужбина, недостатъчното търсене от страната и факторът „други“ остават основните пречки за дейността в сектора.

Относно продажните цени в промишлеността мениджърите прогнозират те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство. През май съставният показател „бизнес климат в строителството“ се повишава с 13.6 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита и нарастване на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с по-оптимистични очаквания за дейността през следващите три месеца.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша. Същевременно е регистрирано и нарастване с 11.0 пункта на негативното влияние на фактора „цени на материалите“.

Мениджърите предвиждат известно повишение на продажните цени, макар преобладаващата част от тях да очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 15.6 пункта, което се дължи на позитивните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват.

Основните фактори, ограничаващи дейността на предприятията, остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, въпреки че през последния месец се отчита намаление на отрицателното им въздействие.

Относно продажните цени търговците предвиждат леко повишение, макар по-голяма част от тях да очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги (без търговия). През май съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 10.0 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и факторът „други“.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.