fbpx БОРСОВ ОБЗОР 2005 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БОРСОВ ОБЗОР 2005

БОРСОВ ОБЗОР 2005

етикети


През 2005 г. от ССБ АД доброволно напуснаха 5 фирми-членки, а новоприетите бяха също 5. Брокерският състав бе обновен с 5 новоакредитирани брокери. Така членският състав бе 68 фирми-членки (при минимално изисквани от закона 50), от които 53 пълни и 15 постоянни, а на борсата оперираха над 100 брокери.

Брокерите на Софийска стокова борса АД (ССБ) отчитат 2005 г. като една от най-успешните години по отношение активността на борсовата търговия. Оборотът надвиши 280 млн. лв., като обществените поръчки съставляват голяма част от него. Най-много бяха сделките с традиционно утвърдени борсови стоки като зърно (пшеница и царевица) и горива/енергоносители (дизелово
и котелно гориво), масла и т.н. Оборотът на ССБ АД през 2005 г. достигна високи нива - реализираха се 383 сделки на обща стойност 280 371 536,04 лв., което е увеличение
с 250% спрямо постигнатото през 2004 г.

Най-много сделки традиционно имаше на кръг “Нехранителни стоки” - 347 с оборот над
258 млн. лв., а зърното както обикновено е в междинна позиция - 28 сделки на обща стойност 18,78 млн. лв.

Търговия на кръг “Зърно”
Пшеница
Движението на котировките “Купува” и “Продава”
в рамките на годината могат да се анализират в два цикъла, което е обусловено и от сезонния харктер в търсенето и предлагенето на хлебна пшеница в световен мащаб.
В рамките на първото полугодие и на нашия зърнен пазар се отчита тенденция към спадане на обявените котировки за търсене и предлагане, предизвикано от големите нереализирани преходни количества жито от реколта 2004. Преди стартирането на жътвената кампания през месец юли са регистрирани търсене съответно на ниво от150 лева/тон и предлагане на хлебна пшеница от старата реколта на ниво от 160 лева/тон.Повлияха и лошите климатични условия през края на пролетта и началото на лятото, непосредствено преди започване на жътвената кампания. В следствие на това възникнаха известни опасения относно очакваните добиви и качеството на пшеницата. Като напълно пропаднали се отчетоха 3% от посевите. Обществените опасения за евентуален недостиг на зърно и последвали настроения, както и наличието на достатъчни преходни количества провокираха намесата на Държавна агенция - Държавен резерв и военно временни запаси” на зърнения пазар посредством деблокирането на 100 хил. тона хлебна пшеница. Деблокираните количества бяха изцяло изтъргувани на пода на ССБ АД
в ценовия диапазон 147-150 лв/тон. Тази интервенция на пазара оказа влияние за относителното стабилизиране в движението на цената на хлебната пшеница в рамките на периода.

Царевица
В началото на 2005 г. цената на царевицата на зърно запази нивата си от края на пред-ходната година и варираше в диапазона от 140 до 160 лева/тон - значително по-ниска от 2004 г., когато цена купува беше 305 лева/тон. Изключително високото предлагане на зърно през изминалата година сведе до минимум потребностите от внос на царевица. По данни на Агенция “Митници” в страната са внесени едва 8 292 хил. тона, което е най-ниското ниво за последните 15 години. Падналите обилни валежи през първата половина на месец юли оказаха влияние върху цената и тя започна бавно да се повишава. През втората половина на август цената на царевицата се движеше в диапазона
150 - 160 лева/тон. Непосредствено преди новата реколта средните ценови нива бяха 170 лева/тон, което е със 100 лева/тон по-малко спрямо същия период от предходната година. През месец октомври започна предлагане на количества от новата реколта на цена 140 - 145 лева/тон и за разлика от извънборсовия пазар, където се отчете спад до нива 135 - 140 лева/тон, борсовият пазар остана стабилен без промяна в цените до края на годината.

Маслодаен слънчоглед
Добивът на слънчоглед в България през 2005 г.
отбеляза един своебразен рекорд. Вероятно благоприятното съчетание на добри климатични условия специално за пролетните култури, рекордно засятите площи
(6,53 млн. дка срещу 5,98 млн. дка през 2004 г.), подобрената агротехника и използването на високодобивни хибридни семена, позволиха да се получи голямо количество с добри показатели (най-вече масленост). Може да се твърди, че през изминалата година българските производители оцеляха благодарение на реколтата от слънчоглед. Изкупуването му започна веднага след прибиране на реколтата, което спести разходите за съхранение. Реализиран бе значителен по обем износ, надвишаващ с 57 % експортираните количества през 2003/2004 г.

Пловдивска стокова борса

През изминалата година трите основни суровини, които се търгуваха на Пловдивската борса бяха пшеница, слънчоглед и царевица. Пазарът на зърно може да се характеризира като пренаситен за пшеницата и маслодайния слънчоглед и дефицитен за царевицата.
Поради добрите добиви от пшеница, надвишаващи зърнения баланс на страната и липсата на достатъчен външен пазар производителите на суровината за насъщния не успяха да покрият
в пълна степен разходите по производството и съхранението.
В началото на 2005 год. котировките “продава” бяха на ниво
200 лв./т, а купувачите желаеха да сключват сделки при цена 150-160 лв./т. Неотстъпчивостта на купувачите доведе до корек-
ции в цената на предлаганата пшеница и след м. април съответно котировките “продава” бяха коригирани на по-ниски нива –
170 – 160 лв/т . Наближаващата нова реколта и очакванията тя да е над необходимите за вътрешно потребление количества, доведе до корекция на котировките “купува” до 145 лв./т, а в началото на жътвата те достигнаха най-ниско ниво – 125 лв./т. В края на октомври и началото на ноември равновесната цена от 162 лв./т обедини производители и потребители, като в тази цена бяха включени и транспортните разходи до склада на купувача. В края на годината купувачите се оттеглиха от борсовия пазар, като продавачите потвърдиха заявките си за продажби при цена 178 – 180 лв./т.
Ниските ценови нива на пшеницата имаха положителен за потребителите ефект – цените на брашното бяха относително стабилни
Подобно на пшеницата и пазарът на маслодайния слънчоглед през 2005 г. бе повлиян от изключително високите добиви. Борсовите експерти коментират относително високите котировки на маслодайния слънчоглед с факта, че тази суровина за мазната течност намира добър и изгоден пазар за износ, което я превръща в доходна за производителите култура, позволяваща с по-добрата й цена да се покрият разходите от други култури, например пшеницата. Суфицитността на пазара на слънчогледа беше в основата на поддържане за продължителен период от време на котировки “продава” на олиото при нива
1,19 – 1,22 – 1,25 лв./л за бутилки РЕТ. В средата на август, подобно на мелничарите, производителите на олио вдигнаха цените на предлагане на по-високи нива (1,32 – 1,35 лв./л) за акумулиране на финансови средства за изкупуване на новата реколта слънчоглед. Тъй като тя в количествено отношение беше много добра, в края на годината котировките “продава” на олиото бяха намалени и достигнаха нива от 1,24 – 1,29 – 1,31 лв./л, които все пак бяха с над 4% по-високи спрямо началото на 2005 год.
За поредна година пазарът на царевицата бе дефицитен на Пловдивска стокова борса. Докато в началото на годината имаше предлагане при цена 147 лв./т, то от февруари до средата на ноември бяха регистрирани само заявки за покупка на царевица. Първите заявки за продажба бяха регистрирани на борсата след средата на м. ноември на ниво 128 лв./т, като любопитното в случая бе, че купувачите не регистрираха свои заявки, а осъществяваха сделки на извънборсовия пазар. Цената на предлагане на царевицата в края на годината е с 12,92 % по-ниска в сравнение с началото на 2005 г.

Facebook коментари