fbpx Божи заповеди за осигуряване на безопасни условия във фирмата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Божи заповеди за осигуряване на безопасни условия във фирмата

Божи заповеди за осигуряване на безопасни условия във фирмата

Сега ще се запитате - А защо „Божи Заповеди”?
Защото животът, здравето, човешките взаимоотношения, радостта и удовлетворението са най-важните (божествени) ценности тук, на Планетата Земя, и за тяхното съхранение и развитие са нужни именно такива заповеди.
И тези, които имат свободата (най-вече финансова) да правят своя бизнес в България, в Европа и по света, би трябвало да се съобразяват с тях. И още нещо.
Вече има писано по темата: „Кога градиш нова къща, направи около покрива си ограда, за да не би ако падне някой от нея, да навлечеш кръв върху къщата си!” (Второзаконие, Глава 22-8).

Внимание!

Това, което е написано по-долу, е сериозно и конкретно. Неспазването на изброените заповеди води до имуществени санкции и глоби за работодателя – в раз¬мер от 1 500 до 15 000 лв. за всяко отделно нарушение. При повторно нарушение (направено в рамките на 1 година) имуществената санкция или глобата е от 20 000 до 30 000 лв.
Неспазването на изброените заповеди може да предизвика и наказателна отговорност за нарушителя. Съгласно чл. 136 от Наказателния кодекс (в сила от 01.05.1968 г.), който наруши правилата, установени за охрана на безопасността на труда, и с това изложи на опасност живота или здравето на трудещите се, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или с пробация. Когато това деяние е по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до 1 година или пробация.

Чуй и това!

Решил си да започнеш свой бизнес? Това е чудесно!
Решил си да купиш машини и друго оборудване? Решил си да ги монтираш в помещения и да ги пуснеш да работят? Решил си да започнеш да търсиш хора за работа или вече си ги намерил? Започвате да се договаряте. Решил си да бъдеш работодател и да създадеш организация за един успешен бизнес? Тогава чуй и това!

Първа заповед

Когато планираш бизнеса си, мисли и за рисковете, които той ще създаде за живота и здравето за хората, които работят за теб!

Законът изисква здравословните и безопасните условия на труд в обектите, производствата, процесите, дейностите, работните места и при използване на работното оборудване да бъдат осигурени още с проектирането, изграждането, а също и при реконструкция, модернизация, въвеждането им в действие и, разбира се, в процеса на тяхната експлоатация, както и при тяхното поддържане, ремонт и извеждането им от действие (чл. 3, ал. 2 от ЗЗБУТ).
Условията на труд за работещите трябва да бъдат анализирани още в етапа на замисъла на бизнеса, при проектирането, а не чак след като бизнесът вече е заработил.
Необходимо е да бъдат преценени като възможни рискове за здравето и безопасността на работещите основните елементи на трудовия процес – технологията, работното оборудване, енергийните източници и ресурси, сградите и помещенията, суровините и материалите за производството, организацията на труда, транспортните и спомагателните дейности и всички други фактори и обстоятелства, които могат да бъдат рискови не само за хората, които ще работят във фирмата, но и за всеки, който по някаква причина се намира на територията на предприятие от твоя бизнес.
Важно е! Още в етапа на проектирането!


Втора заповед

Когато започваш бизнес, трябва да известиш държавата и обществото за условията свързани с осъществяване на твоите дейности!

Законът изисква всяка година до 30 април да подаваш документ – годишна декларация по образец до териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на твоето предприятие, в която да декларираш всички данни относно условията на труд, свързани с осъществяваните от твоя бизнес дейности.
Когато в следващите години няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, се подава писмено уведомление за това по същия начин и в същия срок (чл. 15 от ЗЗБУТ).
Важно е! Анонимността е незаконна!

Трета заповед

Когато започваш бизнес, трябва да имаш лице, което да те съветва по въпросите свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа!

Съгласно закона трябва да назначиш или да определиш едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация (или да създадеш специализирана служба) за организиране на изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (чл. 24 от ЗЗБУТ).
Превенцията на професионалните рискове е основополагащият принцип в организацията на дейността за осигуряване на здра¬вос¬лов¬ни и бе¬зо¬пас¬ни ус¬ло¬вия на труд във фирмата.
Превенция – това са всички мерки, които се предприемат или планират на всички етапи на работа в предприятието, за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на професионалните рискове.
Главна роля в тази дейност играе именно лицето, назначено или определено от работодателя да изпълнява функциите на Орган за безопасност и здраве при работа във фирмата.
Такова лице (физическо или юридическо) трябва да има във всяка фирма и институция – частна, държавна или общинска. В администрацията на Народното събрание, Министерския съвет и Президентството – също.
Длъжностните лица, изпълняващи функциите на орган за безопасност и здраве при работа във фирмата, стават най-многобройната гилдия в България.
По данни от Главна инспекция по труда миналата година и тази година са подадени над 300 хиляди декларации за условията труд. Това означава, че над 300 хиляди фирми са изпълнили Втората заповед и че трябва да има и над 300 хиляди лица, изпълняващи функциите на органи за безопасност и здраве при работа във фирмата.

Мисията на длъжностните лица, изпълняващи функциите на органи за безопасност и здраве при работа във фирмата, е да бъдат висококвалифицирани мениджъри, осъществяващи комплексна професионална дейност, регламентирана законодателно, в интерес на работещите лица и за сметка на работодателя, на основата на инженерни, технически, икономически, юридически, управленски, психологически, хигиенни и други специфични знания и умения, за осигуряване на безопасност и здраве при работа на персонала и на всички лица, които се намират на територията на фирмата.
Важно е! Това е директорът по безопасност и здраве при работа във фирмата!