fbpx Чисти сметки с ТЕЦ-овете | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Чисти сметки с ТЕЦ-овете

Асоциация Активни потребители призовава собствениците на Топлофикациионните дружества да отпишат старите дългове, но пък да започнат навреме да събират актуалните си вземания. Това ще има оздравителен ефект за самите тях и ще бъде справедливо към тези, които си плащат редовно сметките.

В момента в балансите на някои от дружествата са записани активи от несъбрани вземания от неплатени сметки на клиенти с давност повече от 10 години, въпреки че Върховният касационен съд само преди два месеца ясно се произнесе, че вземанията на топлофикационните дружества са т.нар. „периодични вземания” и за тях се прилага тригодишна погасителна давност.

Тези вземания в голямата си част са на практика несъбираеми, но остават някои въпроси. Ясно е, че за тези вземания е налице погасителна давност, но от друга страна остава реална възможност съдилищата да присъждат и погасените по давност суми в полза на доставчиците. Трябва ясно да се отбележи, че потребителите могат да се възползват от тригодишната давност само в рамките на съдебните производства. Съдът не следи и не присъжда служебно давността, а трябва да бъде направено възражение за давност в конкретен момент и по подходящ начин, за да бъде взето предвид.

В случай, че топлофикационните дружества не отпишат старите вземания, асоциация „Активни потребители” ще оказва информационна и правна помощ на потребителите със задължения, за които е налице тригодишната погасителна давност. Във връзка с това потребителите с изтекли по давност задължения могат да се обръщат към Асоциацията за изготвяне на предложения към собствениците на съответните топлофикационни дружества за отписване на тези задължения.

Ползата за потребителите е, че процедурата ще помогне потребителите с погасени по давност задължения да упражнят правата си, което иначе могат и да не реализират поради незнание. Това ще им даде по-голяма възможност за реално плащане на непогасените по давност задължения, в т. ч. и чрез разсрочване.

Така топлофикационните дружества ще избегнат напразни усилия. След като лицето е възразило извънсъдебно за погасени по давност вземания, то ще направи това и в хода на съдебната процедура. Съдът ще уважи това искане, когато то е направено по предвидения в закона начин и няма да присъди тези суми. Топлофикационното дружество ще насочи ресурсите си към събираеми задължения - по-новите неплатени задължения, които още не са погасени по давност. Действията по отписването на погасените по давност задължения, съчетани с активни мерки към актуалните задължения ще повлияе дисциплиниращо и ще повиши събираемостта на топлофикационните дружества;