fbpx Добрият промишлен дизайн е равностоен на добрия имидж за продукта | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Добрият промишлен дизайн е равностоен на добрия имидж за продукта

Добрият промишлен дизайн е равностоен на добрия имидж за продукта

етикети

Промишленият дизайн покрива голямо разнообразие продукти от промишлеността, модата и занаятчийството. От технически и медицински инструменти до часовници, бижута и други луксозни предмети. В това число продукти за домакинството, играчки, мебели и електрически уреди, коли и архитектурни произведения, от текстилни десени до спортни екипировки.
На езика на ежедневието промишленият дизайн обикновено се отнася до цялостната форма и функция на продукта. За едно кресло казваме, че има “добър промишлен дизайн”, когато ни е удобно да седим в него и харесваме начина, по който то изглежда. В бизнеса това понятие предполага разработване на функционалните и естетични характеристики на продукта, отчитайки въпроси като маркетинг, разходи за производство, транспортиране, съхранение, ремонт.


Творчески дизайни в бизнеса

  1. Предприятията често отделят доста от своето време и средства за подобряване на дизайна и оттук – привлекателността на продуктите си. Създават се нови
    и оригинални дизайни с цел:
  2. Приспособяване на продуктите към специфичните пазарни сегменти.
  3. Създаване на нова пазарна ниша. В условията на конкуренцията много компании се стремят да си създадат пазарна ниша, като въвеждат творчески дизайни за своите нови продукти, които да ги отличават от тези на конкурентите им.
  4. Укрепване на марки. Творческите дизайни често се комбинират и с отличителни търговски марки за засилване на отличителната способност. По този начин много компании са успели да създадат или да променят своя марков имидж.

*По материали от поредицата “Интелектуалната собственост за бизнеса”, “Добре изглеждащ” – Въведение в промишлените дизайни за малките и средните предприятия

От гледна точка на правото, промишленият дизайн касае само орнаментите на продукта, неговия естетически вид. Въпреки че дизайнът на продук-та може да има технически или функционални характеристики, промишленият дизайн, касае само естетическия вид на един завършен продукт
и няма връзка с никакви технически или функционални аспекти.
Дизайн е видимият външен вид на продукта
или част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях. Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове.

Изключителното право върху дизайн
се придобива чрез регистрация в Патентното ведомство
В една заявка могат да се запишат няколко дизайна, при условие, че продуктите, които са включени или към които са приложени дизайните, принадлежат към един клас на международната класификация за моделите и рисунките или към един и същ комплект или композиция от изделия.
Регистрира се дизайн, който е нов
и оригинален
Дизайнът е нов, ако преди датата на подаването на заявката не е известен друг, идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да било начин, където и да е по света. Идентични са дизайни, които се различават в несъществени детайли.
Дизайнът е оригинален, когато цялостното впечатление, което той създава в потребителя се различава от това, което създава дизайн, който е бил общодостъпен преди датата на подаване на заявката.
За регистрацията на промишления дизайн се издава свидетелство от името на заявителя.

Срокът на действие на регистрацията на дизайн е
10 години от датата на подаване на заявката. Тази регистрация може да бъде подновявана три пъти по 5 години

Обхватът на правната закрила се определя от изображението на регистрирания дизайн. Правото върху дизайна включва притежателят му да използва дизайна, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрила. Използването на дизайна включва производството, предлагането и излагането му на пазара, използването на защитен с дизайн продукт.
Предметно проучване
Този тип проучване започва с предварително уточняване на индексите по МКПД. Ако вие сте добре запознати с Международната класификация за промишлен дизайн, можете сам да посочите индексите. Ако това е невъзможно, вие задавате темата, която ви интересува и с помощта на експерт - тесен специалист в областта, уточнявате индексите по МКПД. След това трябва да уточните страните, в чиито фондове желаете да бъде извършено проучването. Цената на проучването се определя въз основа на единична цена, умножена по броя страни, броя години и броя групи по МКПД.
Проучване за новост и оригиналност
се прави, когато искате да установите, дали вашият продукт отговаря на изискванията за новост и оригиналност. За тази цел трябва да представите снимка или чертеж на предполагаемия промишлен дизайн. Цената на проучването е 40 лв., при срок
за изпълнение един месец и 80 лв., при срок от
7 работни дни. За всеки следващ дизайн се плащат съответно по 12 и 16 лв., а цената за комплект при композиция е 80-100 лв.Za

За контакти

Патентно ведомство на Република България
тел. 02 / 873 51 71
e-mail: bpo@bpo.bg, www.bpo.bg