fbpx Доверието във финансовия сектор е разклатено, но бавно се стабилизира | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Доверието във финансовия сектор е разклатено, но бавно се стабилизира

В края на 2020 г. отново проучихме нагласите на 590 главни финансови директори от региона на Централна Европа – представители на организации от различни сектори, относно техните виждания и планове за 2021 г. Както беше записано в последното издание на Доклада на Делойт за нагласите на финансовите директори, продължаващата несигурност около пандемията CОVID-19 оказва силно влияние върху техния оптимизъм или притеснения за предстоящата година.

Тази несигурност бележи и много от нашите ключови констатации в тазгодишното издание на доклада на Делойт Централна Европа, който за 12-та поредна година документира променящите се мнения и нагласи на финансовите директори. От проучването става ясно, че, въпреки че притесненията на финансовите специалисти все още нарастват, все пак има и области, които се характеризират с известна стабилност и оптимизъм.

Най-важните констатации на доклада включват:

  • 62% от участвалите в проучването очакват индексът на потребителските цени (CPI) да се увеличи тази година.
  • По-голямата част от финансовите директори очакват броят на служителите в техните компании да остане непроменен (44%) или да се увеличи (28%) през 2021 г.
  • Очакванията са също за допълнително увеличение на разходите в повечето от изследваните категории.

Според Силвия Пенева, управляващ съдружник на Делойт България: „Както при миналогодишното издание, в редица от получените отговори виждаме как несигурността около пандемията COVID-19 продължава да формира начина, по който финансовите директори планират дейностите на компаниите им през предстоящата година. Това обаче не оказва сериозно влияние върху индекса на доверие на финансовите директори (CFO Confidence Index), който в момента е 10% в сравнение с 9% за миналата година. Въпреки че той все още е далеч от резултатите от нашите предходни издания, това е очаквано, тъй като и през 2021 г. ще бъдем изправени пред продължаваща непредсказуемост. Финансовите директори отново обръщат фокуса  навътре – съсредоточават се основно върху своите организации, заради икономическата нестабилност. Това обяснява и техните отговори, че намаляването на разходите и подобряване на организацията на работата на компаниите са  едни от основните им приоритети. Но едновременно с това една част от финансовите директори обмислят и разширяване чрез придобиване, като една  от ключовите стратегии, върху които ще се фокусират през тази година."

Други важни акценти от доклада включват:

  • Бавният растеж на БВП продължава

Средният очакван ръст на БВП за 2021 г. е само 0,25%, в сравнение с 2,0% през 2020 г. и 2,3% през 2019 г. Наблюдава се обаче увеличение от 7 пункта при финансовите директори, които очакват БВП да нарасне с повече от 3,5%. През 2021 г. 26% очакват БВП да надвиши 2,5% (в сравнение с 30% през 2020 г.). 60% от анкетираните прогнозират, че БВП ще бъде не по-висок от 1,5%, в сравнение с 37%, споделящи същата оценка за 2020 г. В България най-голям процент от участниците в проучването (38%) очакват ръстът на БВП да не надхвърли 0.5%.

  • Финансовите перспективи носят необходимия оптимизъм

Когато ги питат за техните усещания относно финансовите перспективи през следващата година, финансовите директори изглеждат по-оптимистични. Това всъщност е най-високото ниво на оптимизъм, което се наблюдава през последните четири години. Тази година 47% от анкетираните се чувстват по-оптимистично настроени за своите финансови перспективи, като финансовите директори от ЕС (48%) и Еврозоната (45%) отразяват подобни нива на оптимизъм.

Отговорите на българските финансови директори се доближават до средните за региона, като 43% от участниците споделят оптимистичните нагласи на своите колеги от останалите европейски държави.

  • Притесненията са свързани с намаляването на вътрешното и чуждестранното търсене

Основна грижа за финансовите директори тази година е намаляването както на чуждестранното (40%), така и на вътрешното (52%) търсене. Това е голям скок от миналата година, когато намаляването на външното и вътрешното търсене бяха съответно 26% и 27%. Въпреки това се наблюдава, че загрижеността около недостига на квалифицирани работници спада до 33%, което е с 16 пункта по-малко от миналата година.

  • Отново се очаква ръст на безработицата

В сравнение с последното ни издание от 2020 г., финансовите директори сега изразяват по-голямо безпокойство относно нивата на безработица. С 32 процентни пункта повече от анкетираните очакват нарастване на безработицата през следващата година. В България 68% от участвалите в проучването считат, че безработицата ще се увеличи.

  • Вътрешното финансиране и банковите заеми все още се считат за основни източници на финансиране

Финансовите директори ще продължат да разглеждат вътрешното финансиране (49%) и банковите заеми (43%) като жизнеспособни източници на финансиране за техните организации. И макар че нито един източник на финансиране не е оценен като „привлекателен“ с мнозинство от респондентите, е важно да се отбележи, че и нито един от изброените източници на финансиране не е определен и като „непривлекателен“ от над 30% от анкетираните. Корпоративният дълг (47%) и собственият капитал (53%) имат най-висок процент на „неутрални“ отговори.
В България 43% процента от участниците посочват, че ще разчитат на вътрешно финансиране, а 35%- на банкови кредити.