Easytrade - глобална платформа за международна търговия

В условията на глобализиращата се икономика все повече малки и средни предприятия осъзнават, че излизането им извън рамките на локалния и националния пазар е единственият начин за развитие, а много често и въпрос на оцеляване. Независимо от това участието им в международната търговия е все още незначително. Причина за това са голям брой пречки от разнообразно естество, преодоляването на които изисква определени финансови и човешки ресурси, често непосилни за малките фирми. По-важните от тях са:
сложност на международната търговия, поради непрекъснато променящи се изисквания, мита, такси и др.;
разнообразни и специфични за всяка страна изисквания и условия за осъществяване на външнотърговската дейност (внос и износ);
разнообразни методи за ценообразуване,
логистични и финансови схеми;
множество доставчици на услуги - транспортни, финансови, застрахователни, правни и т.н.;
езикови бариери;
психологически бариери;

Как портал Xportplus подпомага
международната търговия
за подробна схема натиснете илюстрацията

Развитието на комуникационните и информационните технологии и особено на интернет предоставят възможности за преодоляване на бариерите от страна на МСП. За да подпомогне този процес, ЕС чрез Пета рамкова програма инициира проекта Easytrade - "Глобална платформа за международна търговия за МСП". Той се финансира частично от Европейската комисия по договор: IST-2001-33315. Разработването на тази интернет платформата, която се осъществява за 27 месеца, се основава на методология, базирана на итеративните прототипи. В хода на проекта тези прототипи ще бъдат модифицирани в резултат на създадената обратна връзка от бъдещите ползватели на портала: МСП, експерти по външна търговия, търговски палати и браншови асоциации, фирми, предоставящи логистични и други услуги.
В периода май - август 2003 г. е проведено първото проучване (чрез унифициран въпросник) за набиране на мнения от потенциалните ползватели на портала от страните участнички в проекта за разработения първи прототип на XportPlus (www.xportplus.net). Анкетирани са общо 147 МСП, 6 големи предприятия, 7 търговски организации и 7 браншови асоциации. Основните аспекти, по които бъдещите потребители оценяват прототипа, са: ползата за МСП от използването на портала, полезността на отделните модули, външният дизайн на страниците, сложността/лекотата на ползване, надеждността и сигурността. На фиг.1 са представени обобщените за всички страни оценки на полезността за МСП на отделните функционални модули на портала.
До края на проекта (очаква се той да завърши през юли 2004 г.) се предвижда да се разработят още няколко прототипа, всеки от които подобрена версия на предишния, като за всеки прототип ще продължи работата по набиране на мнения на бъдещи ползватели. За целта се разработват специални въпросници за различните целеви групи, които ще могат да се попълват по интернет. Едновременно с това във всяка страна се изграждат т.нар. Група на заинтересованите. Членовете на тези групи ще имат разширен достъп до проекта и ще предлагат подобрения.
В брой 5 ви представихме демонстрационния сайт на проекта Easytrade
http://212.97.36.222/easytrade/default.htm
В този брой ще ви представим други два полезни и интересни функционални модула на портала, т.нар. Кибер каталог и Кибер панаир.
Тези модули се използват съвместно от износителите и вносителите, като предназначението им е да помогнат за установяването на контакт между двете страни на един външнотърговски процес.
Износителите въвеждат кратък профил на своята фирма, информация за продуктите, които предлагат, като по този начин изграждат своя щанд в глобалното виртуално пространство на световната мрежа - world wide web (www).
Посредством функционалния модул Кибер каталог вносителите имат възможност да получат информация за продуктите и да изискат ценова информация от износителите. Порталът помага и на двете страни при договарянето, като се запазва пълна конфиденциалност. Двете страни уточняват помежду си детайлите на вносно-износната операция като място на доставка, начин на плащане, отстъпки и др. Вносителите определят количеството на стоките, които ще бъдат закупени. Порталът генерира проформа фактура, изчислява общата цена на поръчката, общия обем и тегло на пратката. Статусът на поръчката се публикува на персоналната страница на вносителя, поддържана в Кибер каталога. Порталът предоставя и маркетингова информация на износителите, отчитаща броя на посещения в техния "щанд" в Кибер панаира.

Facebook comments