fbpx Европейски програми в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европейски програми в България

Европейски програми в България

Общностните програми функционират в рамките на Европейския съюз и в тях участват държавите-членки на ЕС. Тези програми се отварят за участие на страните-кандидатки. Отварянето на такава програма означава, че ЕС дава достъп до нея, а страната-кандидатка решава конкретно в кои програми да участва. Тези програми се осъществяват в различни сфери: образование, наука, култура, администрация и т. н. Философията им се основава на три основни средства: създаване на международни мрежи от организации, стимулиране на движението на специалисти с цел придобиване на опит в други държави и разработване на съвместни международни проекти.
Активното включване на България в европейските програми е важна предпоставка за подготовката на страната за членство в ЕС. Участието в програмите изисква усилия и нова динамика както от администрацията, така и от всички останали организации, които предлагат и управляват проекти.
В следващите няколко страници ще намерите информация за някои от програмите, които се изпълняват в България. Данните за тях са предоставени от Делегацията на Европейския съюз в България. Публикуваните материали са по извадки от специализирания справочник “Европейски програми”, подготвен от екип на Информационния център на ЕС, с автори д-р Ингрид Шикова, Мария Герганова, Христина Пейчева и Кирил Стоянов.

Програма Леонардо да Винчи II

Програма за осъществяване политиката на ЕС в областта
на професионалното обучение

Основни цели на програмата

 1. Подобряване на уменията и компетенциите на младите хора в процеса на начално професионално обучение, основно чрез проектите Мобилност.
 2. Повишаване на качеството и достъпа до непрекъснато професионално обучение и добиване на умения и компетенции през целия живот.

 3. Засилване на връзката между професионалното обучение и неговото практическо приложение.
  По програмата се кандидатства с предложение за проект, изложено в стандартен формуляр за кандидатстване. Физически лица не могат да бъдат нито инициатори, нито партньори по проекти. Потенциални участници в програмата са частни или обществени юридически организации или институции, включени и участващи в професионалното обучение.'

Целите на програмата през нейния втори етап се осъществяват чрез шест типа транснационални мерки:

 1. Мобилност - тези проекти дават възможност за придобиване на професионален опит в чужбина чрез Практика - PL или Обмен - EX между партньорите по проекта.
 2. Пилотни проекти - РР. Те допринасят за стимулиране и развитие на иновациите и качеството на професионалното обучение, както и на професионалното ориентиране.
 3. Езикови компетенции - LA. Насърчават езиковата компетенция, свързана с професионалната реализация.
 4. Транснационални мрежи - NT. Насочени са към обмен на опит и положителни практики в европейски мащаб.
 5. Референтни материали - RF. Включват наблюдения и анализи на положителните практики в област-
  та на професионалното обучение в Европа.
 6. Съвместни дейности - JA. Покриват сферите, характерни за другите програми, управлявани от Генерална дирекция “Образование и култура”.

Мерки PP, LA, TH, NT и RF са с максимална продължителност 3 години. Задължително условие за един проект, без значение по каква мярка е подаден, е да има собствен финансов принос от страна на участващите партньори.

За информация
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo_en.html
Национална агенция “Леонардо да Винчи”
тел. 02/ 915 50 24
http://leonardo.hrdc.bg

Програма Сократ II

“Сократ” е най-голямата програма на Европейския съюз за сътрудничество сферата на образованието

Програмата развива и утвърждава европейската образователна система на всички нива - от детската градина до университета, включително следдипломни квалификации и специализации. Предназначена е за всички лица и организации, свързани с образованието. Общата стойност на бюджета възлиза на 1 850 млн. евро.

Основни цели на програмата

 1. укрепване на европейските измерения на образованието на всички нива на основата на европейското културно наследство;
 2. повишаване на знанията и владеенето на европейските езици;
 3. насърчаване на иновациите в образованието и др.
 4. Програмата се състои от осем подпрограми:
 5. Коменски - за училищно образование и мобилност.
 6. Еразъм - за висше образование и реална студентска мобилност.
 7. Грюндвиг - образование за възрастни и учене през целия живот.
 8. Лингва - за чуждоезиково обучение.
 9. Минерва - за високи технологии и съвременни форми на комуникация в образованието.
 10. Евридика - Европейска информационна мрежа
  в областта на образованието.
 11. Нарик - мрежа от национални информационни центрове за академично признаване и мобилност.
 12. Арион- схема от учебни посещения за специалисти и ръководни кадри в областта на образованието.

Финансиране
По правило средствата покриват само част
от разходите по транснационалните проекти
за сътрудничество (до 75 %).

За информация
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
Координатор на проекта: Министерство на образованието и науката, тел. 02/ 921 75 35

Шеста рамкова програма на ЕС за
научни изследвания, технологично развитие
и демонстрации

Шеста рамкова програма на ЕС (6РП) е основният инструмент за финансиране на научните изследвания в Европа с общ бюджет 17,5 млн. евро

С нея се постига целта на Европейския съвет от Лисабон за превръщане на Европа в най-конкурентната световна икономика до 2010 г. и за изграждане на т.нар. европейско изследователско пространство.
Програмата е структурирана около три основни дейности:

 1. Интегриране на европейските изследвания.
 2. Структуриране на европейското изследователско пространство.
 3. Укрепване на основите на европейското изследователско пространство.
  За реализирането на тези дейности се предвижда използването на:
 4. Интегрирани проекти - широкомащабни дейности, базирани на партньорство между държавни и частни организации.
 5. Мрежи за компетентност - състоят се от организации с върхови постижения. Това са съвместни програми за действие между изследователски звена, които ще доведат до появата или укрепването на мрежи “виртуални центрове за върхови постижения” на европейско равнище.
 6. Изследователски проекти със специфична насоченост - модифицирани проекти с поделено финансиране за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации, използвани в Пета рамкова програма.
 7. Член 169 за съвместно реализиране на национални програми. Използването на Член 169 изисква наличие на съвместна инициатива на няколко държави-членки на ЕС, представлявани от националните си програми. Така се генерира конкурс от страна на Европейската комисия.

Специфични изследователски проекти
за малки и средни предприятия
Дейности в подкрепа на мобилността и човешките ресурси - 12 вида дейности на обща стойност 1,58 млрд. евро. Пълна информация - http://europa.eu.int/mariecurie-actions

 1. Специфични помощни дейности - те са предвидени за провеждането на конференции, семинари, проучвания и анализи, дейности за разпространение на информация и развитие на комуникациите. Това са модифицирани съпътстващи мерки, използвани в 5РП. Тяхната задача е да гарантират допълване на дейностите в рамковата програма. Финансовата помощ се осъществява под формата на “субсидия
  за цялостния бюджет” за покриване на разходите.
 2. Дейности в подкрепа на изследователските инфраструктури - по втората основна дейност на 6РП, структуриране на европейското изследователско пространство. Понятието “изследователски инфраструктури” включва организации и ресурси, които предлагат своите услуги на изследователската общност в академичната и промишлената сфера.

ЕК предлага да бъдат осъществени 5 мерки
в подкрепа на научните изследвания

 1. транснационален достъп до инфраструктурите;
 2. интегрирани инфраструктурни инициативи;
 3. създаване на комуникационна мрежа;
 4. планови проучвания;
 5. изграждане на нови инфраструктури.

Европейската комисия ще покрива до 100 % от разходите, необходими за осигуряването на достъп на изследователския колектив, работещ в държава- членка на ЕС или в страна-участничка по програмата, до някоя от инфраструктурите, която се намира в друга държава.
Кой може да участва в 6РП?
Споразумението за включване на България в програмата позволява учените (индивидуални участия), изследователските институти, университетите и предприятията (в т.ч. МСП) да участват в научноизследователски проекти, финансирани от ЕС, при същите условия като държавите-членки на ЕС. Всяка научна институция в България би могла да представи свой по-малък проект или да участва като съизпълнител в по-големи разработки. Най-добри са възможностите за финансиране на проекти за разработването на нанотехнологии и нови материали, особено информационните и комуникационните технологии. Размерът на средствата, насочени към дейности в областта на обществените и хуманитарните науки е значително по-нисък, но за сметка на това на тях се дава особен акцент от ЕС.
Програмата специално насърчава създаването на мрежи между изследователски екипи и институти от държави-членки и страни-кандидатки за членство в ЕС.
Програмата отделя голямо внимание на МСП, тъй като те играят решаваща роля за европейската конкурентоспособност и създаването на работни места. Българските малки и средни предприятия могат да участват в седемте приоритетни тематични области на програмата, като се включат в интегрирани проекти - това по същество са консорциуми, чиято цел е решение на някакъв проблем в определен сектор или цялостна реализация на един продукт. Водещи по проекта са научноизследователски организации, институти, университети.
МСП не могат да кандидатстват директно, а само като част от колектив
Програмата е гъвкава и дава възможност за промяна на участниците в консорциума. Възможно е също да се пренасочи бюджет за включване на някое предприятие по време на изпълнение на проекта, ако е необходимо.
Малките и средните фирми могат да участват с проекти чрез два типа схеми: Кооперативни изследвания (CRAFT) и Колективни изследвания.
Цели на CRAFT проектите

 1. Повишаване на иновационния и технологичен потенциал на МСП;
 2. Улесняване на транснационалното коопериране между МСП, научните институции и други организации в “Европа в областта на научните изследвания” с цел повишаване на конкурентоспособността на МСП и интернализация на стратегиите;
 3. Подпомагане на МСП, нуждаещи се от специфични научни и технологични изследвания, като собствеността върху интелектуалния продукт след приключване на проекта остава за тях.
 4. Осигуряване на възможности за разширяване
  на контактите на МСП с потенциални клиенти
  и навлизане на нови пазари.

Участници в проектите
МСП, които притежават иновационен капацитет, имат нужда от специфични научни и технологични изследвания, но не притежават необходимия изследователски потенциал и трябва да се обърнат към научни организации за решаване на техните проблеми.
Бюджетът на CRAFT проектите за периода 2003-2006 г. общо е 295 млн. евро. За отделен проект от 500 000 до 2 млн. евро, продължителността на проекта е от една до две години. Финансовият принос на Европейската комисия за изследвания и иновации е до 50 % от общата стойност на проекта (останалите 50 % се осигуряват от МСП, участващи в проекта или други заинтересовани фирми). Изследователските институти трябва да получат 40 % от средствата за изследвания и иновации по проекта.

  За информация

  http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
  Координатор на проекта: Министерство на образованието и науката, тел. 02/ 921 75 35

  Програма Марко Поло

  “Марко Поло” е многогодишна програма на Европейската общност за стимулиране на конкурентоспособността на комбинирания транспорт и за намаляване натовареността на пътния транспорт. Общият бюджет на програмата е 75 млн. евро

  Основни цели на програмата
  Програмата има за цел да намали задръстванията по пътищата и вредното въздействие върху околната среда на цялата транспортна система чрез пренасочване на товарните превози от пътния към морския, железопътния и речен транспорт, като по този начин се допринесе за изграждането на ефикасна и устойчива транспортна система.
  Област на проектите и финансиране

  1. Modal Shift actions - дейности за пренасочване на колкото се може повече товарни превози от пътния към морския, железопътния и речен транспорт при текущите условия на общия пазар (до 500 000 евро на проект);
  2. Catalyst actions - дейности, които да променят начина, по който се осъществява непътният транспорт на стоки в общността (до 1,5 млн. евро);
  3. Common learning actions - дейности за увеличаване на сътрудничество на товарния пазар (отпускат се максимум 50 % от разходите).
   Видове дейности
   Програмата финансира проекти за товарни транспортни услуги:
  4. Трансфер на карго от пътния към комбинирания транспорт.
  5. Мащабни структурни проекти.
   * По програмата може да се кандидатства само когато
   е обявен конкурс.

  Могат да участват корпорации, администрации, малки и средни предприятия. Само дейности с международен характер и на територията на поне 2 държави-членки могат да кандидатстват по програмата. Проектът трябва да бъде представен от 2 или повече обществени, частни юридически лица, от потребители на тези услуги или превозвачи, които също трябва да са от 2 държави-членки на ЕС.

  За информация

  Генерална дирекция “Енергетика и транспорт”
  на Европейската комисия:
  www.europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/index_en.htm
  Национален координатор - Министерство на транспорта и съобщенията, дирекция “Национална транспортна политика”, тел. 02/ 940 96 14

  Програма за трансевропейски телекомуникационни мрежи

  еTEN е програма на Европейската общност, създадена да съдейства за внедряването на електронни услуги (е-услуги) с трансевропейско измерение

  Бюджетът на програмата за 2005 г. е 43,3 млн. евро. eTEN е част от усилията да се създаде общ европейски пазар, в който хора, стоки и услуги могат да се движат свободно. Тя поставя ударение върху публично-частното партньорство за създаване на по-ефективни и достъпни услуги в интерес на обществото.
  Цели на програмата са:

  1. да постигне по-бързо, по-широко и по-ефективно внедряване на електронните услуги чрез разширяване на обхвата и състава на консорциумите на еTEN проектите;
  2. да осигури съответствие на електронните услуги с принципите на информационното общество в неговия най-широк смисъл;
  3. да подкрепя обмена и разпространението на добри практики на вече действащи национални, регионални и местни услуги в по-широк трансевропейски контекст;
  4. да поощри използването на отворени стандарти и оперативна съвместимост и да включи необходимите гаранции за доверие и сигурност.

  еTEN осигурява частично финансиране на проекти за създаване на електронни услуги в ЕС, основно в критичната им начална фаза. Финансовата помощ, която може да се получи за конкретен проект е не повече от 10 % от общите инвестиционни разходи.

  За информация

  http://europa.eu.int/eten и на
  http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/contacts/index_en.htm
  Национален координатор: Министерство на транспорта и съобщенията, дирекция “Информационно общество и информационни технологии”,
  тел. 02/ 949 23 57

  Програма “Интелигентна енергия - Европа”

  В рамките на многогодишната програма “Интелигентна енергия - Европа” влизат продълженията на програмите SAVE - енергийна ефективност и ALTENER - възобновяеми енергийни източници. Бюджетът на програмата е 215 млн. евро

  Основни цели и видове дейности
  Програма SAVE е основният инструмент на Европейската комисия за нетехнологично действие в областта на енергийната ефективност. Тя е единствената широкомащабна програма, чиято основна цел е провеждане на политиката по енергийна ефективност и поощряване на консуматорите за спестяване на енергия в промишлеността, търговията и битовия сектор, чрез няколко вида дейности:

  • предложения за политически мерки;
  • разпространяване на информация;
  • проучвания;
  • пилотни проекти;
  • създаване на регионални и местни центрове
   по енергийна ефективност.

  Програма ALTENER има за цел да подкрепя глобалната енергийна стратегия на Общността за намаляване на въглеродния двуокис и увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници чрез добиване на по-голяма публичност. Също така за прилагане на съответните директиви на ЕК,
  както и преодоляване на пазарните бариери пред внедряването на технологии за рационално използване на енергията от тези източници чрез следните дейности:

  1. поощряване на инвестициите;
  2. образователни и информационни кампании;
  3. приложни изследвания;
  4. обмен на ноу-хау.

  Могат да участват изследователски центрове, университети, местни и регионални власти, публичната администрация, сдружения, асоциации, малки и средни предприятия.

  За информация

  Генерална дирекция “Енергетика и транспорт”
  на Европейската комисия:
  www.europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.htm
  Национален координатор - Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, дирекция “Европейска интеграция и международни проекти”,
  тел. 02/ 980 01 10

  Как да намерим информация за конкурси по европейски програми?

  Интернет страницата http:/europa.eu.int/comm./europeaid е част от сървъра на Европейския съюз.
  На тази страница може да се намери най-изчерпателната информация за търгове и конкурси по европейските програми.

  Как и какво финансиране можем да получим?
  Финансовата помощ на ЕС се отпуска въз основа на договори за предоставяне на услуги, извършване на дейности или под формата на т.нар. грантове (обикновено проекти на неправителствени организации). Те се сключват в рамките на конкретна европейска програма или финансов инструмент, които се прилагат по отношение на дадена държава или група от държави. Такива са:
  PHARE, ISPA и SAPARD за проекти в страните-кандидатки;
  TACIS за страните от ОНД и Монголия;
  CARDS за Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Сърбия и Черна гора и Македония;
  ALA за държавите от Азия и Латинска Америка; MEDA за средиземноморските държави; EDF (Европейски фонд за развитие) за страните от Африка, Карибите и Тихия океан.
  Кой може да участва?
  За участие в търговете и конкурсите се допускат физически и/или юридически лица от определени държави. За ФАР, ИСПА и САПАРД това са:

  1. държавите-членки на ЕС;
  2. държавите, които могат да получават помощ по ФАР: България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

  Информация за това, кои участници са избираеми по други европейски програми можете да намерите на: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/geninfo/index_en.htm
  http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl. Тук можете да намерите информация за всички търгове и покани за участие в конкурси, по които е възможно да представяте проекти в момента.


  Програма “Евростандарт”
  на Насърчителна банка АД


  Цел на програмата
  Повишаване технологичното равнище на българската икономика чрез финансиране на МСП. Осигуряване финансирането на проекти по предприсъединителните и структурни фондове на ЕС.
  На условията за кандидатстване отговарят фирми, регистрирани в страната, които покриват критериите за малки и средни предприятия по закона за МСП с доказани възможности за бързо внедряване на нови технологии, привеждащи дейността им съобразно европейските стандарти за постигане на висока производителност, производство на конкурентни продукти, стоки и услуги. При кандидатстване е необходимо кредитоискателите да представят референции от съответните браншови организации, в които членуват. Всяка високопроизводителна, икономически ефективна и екосъобразна инвестиция в страната, осъществявана от действащи и стартиращи фирми във всички стопански отрасли и сектори, отговарят на условията за финансиране. При финансиране закупуването на нови машини, съоръжения и оборудване се представят: паспорт и документ за съответствие с европейските стандарти. При финансиране закупуването на машини, съоръжения и оборудване втора употреба се представят: паспорт и документ за съответствие с европейските стандарти, в който е посочена историческата им памет.

  Предмет на инвестициите могат да бъдат:

  1. закупуване на машини, оборудване, технологии и транспортни средства
  2. внедряването им;
  3. инфраструктурни съоръжения;
  4. строителство и обзавеждане на промишлени сгради, хотели, магазини, офиси, здравни заведения и др.;
  5. финансиране на технологичен трансфер (лицензи и патенти);
  6. финансиране сертифициране по ISO
   и други съвременни стандарти за качество и добри производствени практики;
  7. подобряване условията на труд
   и безопасност;
  8. подобряване санитарно-хигиенните изисквания на производството и екосистеми за опазване на околната среда;
  9. оборотен капитал като част от инвестиционния проект, предназначен предимно за обучение и повишаване на квалификацията на обслужващия новите технологии персонал.

  На условията за финансиране не отговарят:

  1. Военна промишленост;
  2. жилищно строителство
  3. търговия с недвижими имоти;
  4. производство и търговия с тютюн;
  5. финансови сделки, хазартни игри;
  6. покупка на миноритарни дялове и пакети от акции;
  7. производство на високоалкохолни напитки.

  Минималният размер на всеки кредит е 30 000 лева
  Размерът на собственото участие на кредитоискателя трябва да бъде минимум 25 % от стойността на финансираната инвестиция (без ДДС).

  Условия по кредитите
  Срок от 4 до 10 години. Гратисен период – до 3 години.
  Лихва – съобразно рисковете на проекта и срока на възвръщаемост на инвестицията. Лихвата по кредита се дължи всеки месец.
  Погасяването на главницата започва след гратисния период и се договаря индивидуално с всеки кредитополучател.

  Обезпечение
  То е в съответствие с банковата нормативна уредба.
  При определени условия банката отпуска кредита при облекчени изисквания за обезпечение (до 85 % от сумата на кредита) благодарение на гаранция, издадена от Европейския Инвестиционен Фонд по Многогодишната програма за малки и средни предприятия на Европейската общност.
  За обезпечение на кредита се приема
  и предмета на инвестиционния проект.

  За контакти:
  Насърчителна банка АД
  тел. 02/ 930 63 11
  e-mail: office@nasbank.bg
  уеб адрес: www.nasbank.bg