fbpx Годишен счетоводен отчет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Годишен счетоводен отчет

Годишен счетоводен отчет

Мая Перфанова е регистриран одитор от 1993 г.
Осъществява дейността си чрез "Виктория Вяди 98" ЕООД - дружество специализирано в областта на одита, консултантска дейност по
данъчно облагане, счетоводно обслужване

Годишният счетоводен отчет е непозната материя за много хора. Целта на този материал е, без претенции за изчерпателност, да помогне на онези, които не са счетоводители или финансови консултанти, да разберат по-добре съдържанието на счетоводните отчети.
Основните елементи на годишния счетоводен отчет са счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за измененията в собствения капитал, отчет за паричните потоци и пояснителни сведения. Когато отговаря на условията за одит, отчетът съдържа и доклад на регистриран одитор.
Счетоводният баланс отразява финансовото състояние на дружеството, т.е. това, което то притежава и дължи.
Балансът е разделен на две части - активи и пасиви. За него винаги е валидно правилото, че активи = пасиви + собствен капитал. Активите, пасивите и собственият капитал са разделени на статии и групи.
В частта на активите е отразено цялото движимо и недвижимо имущество на дружеството и несъбраните суми (вземания) от трети лица. Те се представят според степента на тяхната ликвидност в две основни групи - краткотрайни и дълготрайни активи.
Краткотрайните активи включват паричните наличности и всички активи, които са със срок на осребряване до една година, а именно - оборотни ценни книжа, търговски вземания, стоково-материални запаси и разходи за бъдещи периоди.
Дълготрайните активи се представят като материални активи и нематериални активи.

Дълготрайните материални активи включват активи, предназначени за дейността на дружеството
и обхващат земи, сгради, транспортни средства машини, съоръжения и оборудван

Тези активи се посочват в баланса по цена на придобиване след приспадане на изчислената амортизация към датата на отчета.
Нематериални дълготрайни активи са активи, които нямат веществена форма, но имат значителна стойност за дружеството. Това са например патентите, търговските марки, авторски права и др.
Пасивите също се представят според степента на тяхната изискуемост като краткотрайни и дълготрайни.
Краткосрочните пасиви са задължения, платими до една година. В тях се включват търговските задължения, задължения за данъци, персонал и др.
Дългосрочните пасиви са суми, чието плащане предстои след една година като банкови заеми, лизинги и др. Един от дългосрочните пасиви са отсрочените данъци. Те представляват данъч-ни задължения, които дружеството е отложило за вбъдеще.
На задълженията по отсрочени данъци са активите по отсрочени данъци.
Те представляват възстановими данъци през бъдещи периоди, признати преди тяхното действително получаване.
За данъчни цели например дружеството може да приложи ускорен метод на амортизация на инвестициите си
в сгради и оборудване и да използва по-бавни амортизации за нуждите на счетоводното отчитане. Тези ускорени амортизационни отчисления за данъчни цели в първите години след извършване на инвестицията намаляват размера на данъка. В противен случай фирмата отлага плащането за бъдещ период.
Собственият капитал представя стойността на дяловото участие на собствениците след изплащане на задълженията.
Информацията, представена в счетоводния баланс е достатъчна, за да се направи оценка на финансовото му състояние, чрез различни показатели. Един от тях е оборотният капитал, който представлява разликата между краткотрайни активи и краткотрайни пасиви. Разликата между двете величини трябва да е положителна цифра и представлява стойността на краткотрайните активи, които ще останат след изплащане на краткотрайните задължения.
Един от начините за правилно определяне размера на оборотния капитал
е чрез т.нар. коефициент на покритие, който представлява отношение на краткотрайните активи към краткотрайните пасиви.
Прието е коефициент на покритие между 1 и 2 да се счита за приемлив, независимо от характера на дейността на компанията. Друг начин за проверка на оборотния капитал е чрез преглед на бързоликвидните активи (парични наличности и вземания) и отношението между тях и краткосрочните пасиви.
Отчетът за приходите и разходите съдържа информация за дейността на дружеството и резултатът от нея - печалба или загуба. В него се съпоставят приходите от дейността с всички разходи, направени във връзка с нея. Разликата между тях е нетната печалба (загуба) за периода. Обикновено отчетът започва с приходите и разходите от основната дейност и разликата между тях, т.е. маржа. След тях следват финансовите приходи и разходи, и извънредните статии. Нетната печалба е разликата между брутната печалба и данъка върху печалбата.
Отчетът за приходи и разходи е база за изчисление на множество показатели, характеризиращи ефективността от дейността на фирмата
Отчетът за измененията в собствения капитал отразява промените в собствения капитал в рамките на отчетния период.

Отчетът за паричните потоци отразява движението на паричните средства по видове дейности. Паричните потоци са свързани
с нетната печалба, но не са равни на нея


Причината е в счетоводния метод на начисляване, съгласно който дадена стопанска операция се отразява в отчета, когато сделката бъде извършена. Това обаче не винаги съвпада с момента на размяна на парите. Паричните потоци са представени в зависимост от вида дейност, а именно основна, финансова, инвестиционна.
Пояснителните сведения към счетоводния отчет съдържат
допълнителна информация, която може да разкрие много съществени и интересни сведения за финансовото състояние
Информацията например може да се отнася до политиката на дружеството, метод на амортизация на дълготрайните активи, метод на оценяване на стоково-материалните запаси,
обезценка на активи, инвестиции, лизингови договори, кредитен риск, справедлива стойност на финансовите инструменти и др. Интерес представлява предоставена информация за условни задължения и бъдещи договорни задължения. Това е разкриване на информация относно потенциални или висящи искове или съдебни дела, както и влезли в сила условия по договори, които ще се проявят в бъдеще.
Докладът на регистриран одитор също се съдържа в счетоводния отчет, в случаите, в които дружеството е одитирано. Когато изразеното мнение на одитора е без резерви, са налице допълнителни гаранции, че отчетът на дружеството е вярно представен. Ако обаче съдържа думи като "с изключение на" или е добавен абзац, в който се насочва вниманието към някоя важна статия, читателят трябва да бъде предпазлив и да обърне по-специално внимание на въпросите, разгледани в резервите.


За контакти:
тел. 02/ 9801853, 9808852

Facebook коментари