fbpx Гъвкавост при управлението на служителите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Гъвкавост при управлението на служителите

Гъвкавост при управлението на служителите

В края на април българската системата за управление на човешки ресурси HeRMeS® навърши 20 години. Една от компаниите, които я използват вече 12 години е Дънди Прешъс Металс Челопеч. Чрез системата на ТехноЛогика компанията си осигурява точност, бързина и гъвкавост при управлението на служителите. Вижте какво споделят нейни представители във видеото по случай годишнината на  HeRMeS®. 

 

МОДУЛ „ОБУЧЕНИЯ”

Модул „Обучение” автоматизира процесите за повишаване квалификацията на персонала - на индивидуално и групово ниво. Основната му цел е да управлява информацията за уменията, постигнатото квалификационно ниво и образователна степен на всеки от работещите в организацията. Това подпомага анализа на необходимостта от повишаване на знанията и уменията на служителите и планирането на тяхното кариерно развитие.

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

- Поддържане на номенклатура от курсове за обучение с информация за вида и формата на провеждане, както и уменията, които носят на завършилите ги служители.
- Запазване на получени оферти от доставчици за даден курс, с информация за цена, продължителност на обучението и програмата. Възможност за прикачване на детайлна оферта от доставчик.
- Създаване на годишни планове за обучение за организационни единици, длъжности или разнообразни групи служители. Съхранение на информация за цена на планираното обучение, брой предвидени служители и периоди на провеждане.
- Възможност за създаване на планове за обучение за ново постъпили и преназначени служители. Следене на срокове на изтичане на задължителни сертификати за изпълнение на работата, с цел подновяване.
- Създаване на индивидуални планове за обучение на всички служители за различни периоди.
- Поддържане на календар на планираните и проведени обучения с конкретни дати, доставчик, детайлни разходи, вътрешни или външни лектори и сертификати.
- Запазване на цялата информация за квалификацията на служителя в персонален картон, включващ планове и заявки за обучение, както и преминати курсове и получени сертификати.
- Регистриране на договори за обучение, свързани с участието в даден курс или продължително следване в учебно заведение за сметка на работодателя.
- Генериране на анкети за обратна връзка с цел изследване на ефективността от проведени обучения.
- Поддържане на документи, изисквани от различни внедрени Системи за управление на качеството (СУК), включително и с историческа информация за променени версии на тези документи.
- Генериране на модел на изисквания за познаване на документи от СУК от различни групи служители, спрямо техните отговорности в организацията. Отразяване на преминати обучения по документи за СУК.

SELF SERVICE ПРОЦЕДУРИ:

Заявка за план за обучение
» Ръководителите на екипи имат възможност да планират свои служители за участието в дадена тема на обучение.
» Поводът за подаване на заявка може да бъде както утвърден годишен план за обучения, така и курсове, които се провеждат инцидентно през годината.
» Създадените индивидуални планове за служителите се използват от специалистите по УЧР за организиране на обучения.

Обучителен календар
» Визуализира предстоящата програма с обучения в компанията.
» За всеки курс от календара се поддържа информация за начало и край на обучението, местоположение и обучаваща организация, краен срок за записване. Поддържат се прикачени файлове с допълнителна информация за всеки обучителен курс.
» HR специалистите има възможност да управляват кои обучения да са видими или скрити за различни групи служители и екипи.

Заявка за участие в обучение
» Всеки един служител има възможност да кандидатства за участие в планирано обучение, част от обучителния календар.
» Подадената заявка подлежи на одобрение от прекия ръководител, от ръководители на по-високо ниво, както и от служители в HR отдела.
» HR специалистите проследяват в реално време статуса на одобрение за всеки един от кандидатствалите служители.

Одобрение на участие в обучение
» HR специалистите имат възможност да планират служители за обучение, изисквайки одобрение през Self Service от техните ръководители.
» Системата позволява едновременно да се заявяват и одобряват участия на служители от различни отдели и с различни ръководители.
» При одобрение на заявките, ръководителите могат да видят информация за темата на обучението, планирания период за провеждане, както и очакваните разходи.

Мои обучения
» Всеки служител може да види през Self Service информацията в персоналния си картон за заявените и преминатите от него обучения в организацията. Там се съхраня- ват темата и конкретния период на провеждане на курсовете, както и прикачени файлове към обученията.
» Пълната история за посетените обучения е достъпна независимо от времето на тяхното провеждане.