Има ли алтернатива на банковия кредит?

Има ли алтернатива на банковия кредит?

Банковите кредити са основен източник на финансиране за българските фирми. Банките разработват и предлагат различни бизнес кредити. Всяка подобна кредитна услуга, обаче, носи основните черти на класическия кредит като обезпечение, изисквания за финансова стабилност, определена схема на лихвени плащания. В редките случаи, в които банката е склонна да направи компромис със стандартните условия, цената на финансирането се покачва съществено. Да не говорим, че “компромис” може да има в резултат на преговори, а такива реално се провеждат за големи по размер кредити. Проекти на малкия и среден бизнес се “адаптират” към стандартизирани кредитни условия на банката и на практика реални преговори не се провеждат. В резултат от всичко това условията са неизгодни, а често дори жизнеспособни идеи не получават финансиране и пропадат.

Може би трябва да се потърси реална алтернатива на банковото кредитиране?

Всеки студент по икономика знае, че има редица инструменти за финансиране на бизнеса - банково кредитиране, реинвестиции, емисия на облигации, на права, на акции и др. Всяка схема си има своите предимства и недостатъци. Повечето български фирми нямат печалби, за да финансират нови инвестиционни проекти или разработване на нови, иновативни продукти (следователно вариантът за реинвестиции отпада). Участието на фондовия пазар е по-скоро екзотика отколкото реална възможност.Тогава?

Алтернатива на банковото финансиране е смесеното участие

То представлява възможност да се увеличи капиталът на дружеството чрез привличане на един или няколко инвеститора, при това без да се налага листване на дружеството на борсата. Така се избягва необходимостта да се адаптират проектите към параметрите на стандартизираните банкови кредити, за да се получи финансиране за тяхната реализация. Освен това, ред допълнителни удобства съпътстват решението за смесеното участие в реализацията на проекта. Някои по-съществени от тях са:

1. Възможен е интерес от по-голям брой потенциални инвеститори. Поради ниските ставки по депозитите подобно венчърно участие е реална алтернатива за частни и институционални инвеститори, чужди компании, рискови фондове, а и самите банки могат да проявят интерес, ако проектът е по-голям.

2. Въпреки че не е необходимо листване на борсата, смесеното участие може да послужи като своеобразна подготовка за това.

3. Смесеното участие е една от малкото алтернативи за финансиране при отказ на кредит от страна на банките.

4. Може да създаде условия за трансфер на опит и лоби от страна на инвеститорите, предимство, което само по себе си е достатъчен аргумент за прилагане на подобна схема на финансиране.

5. Няма твърд погасителен график, както при кредитите, а правила за изход от инвестицията след определен срок на съдружие (обикновено 5-7 години).

6. Не е необходимо специално обезпечение, нещо повече, партньорът поема солидарно рисковете на инвестицията.

Естествено, смесеното участие има и недостатъци, най-големият от които е допускане на външния инвеститор до фактическата реализация на проекта. Обикновено това участие е ограничено до стратегическо равнище. Проблемът, особено в случая на българския бизнес, е по-скоро психологически, свързан с доброволното споделяне на управленските правомощия, та дори и формално. На по-заден план остават опасения от изтичане на информация или друг вид нелоялно отношение.

С оглед на това, независимо от вида финансиране към който ръководителят на даден проект (или фирма) реши да се насочи той сформира експертен екип, който да подсигури подготовката и провеждането на преговорите за финансиране, и разработва точни финансово икономически разчети, включващи параметрите на проекта и степента, в която са допустими евентуални компромиси. Тези дейности могат да бъдат възложени и на външни консултанти, които да проучат различните възможности за финансиране и да защитят на експертно равнище интересите на дружеството. Независимо дали ще се стигне до смесено участие при изпълнението на проекта ще бъде договорен банков кредит или се избере друга схема за финансиране, това ще гарантира максимално интересите на компанията.

Въпреки възможните трудности смесеното участие е напълно реална възможност за реализация на конкретен проект или за развитие на бизнеса

Различни фондове са готови да поемат риска на подобна схема на финансиране, а някои от тях отдавна вече са на българския пазар. В комуникацията с тях просто не трябва да се забравя, че и те, като банковия служител, са квалифицирани експерти, които защитават интересите на институцията, за която работят.

Facebook коментари