Индустрията продължава да расте на годишна база

Индустрията продължава да расте на годишна база

Към август 2015 г. индексът на индустриалното производство се понижи до 105.0 пункта, или с 10.0% спрямо юли. От друга страна, в сравнение с август 2014 г. индексът отбеляза ръст от 4.3%. Въпреки променливата му месечна динамика, неговата средна 12-месечна стойност също отчита устойчив ръст и достигна 110 пункта през август. По компоненти ръстът на индекса през август бе резултат от противоположна динамика: увеличение в производството на електричество, топлоенергия и газ с 6.2%, нарастване продукцията на преработващата промишленост с 4.3% и спад на добивната промишленост с 0.1%.

Брутният външен дълг спадна до 35.4 млрд. евро, което е с 3.3 млрд. евро по-малко от нивата през август 2014 г. В неговата структура вътрешнофирмените заеми заемаха най-голям относителен дял, следвани от заемите на „други сектори“, държавното управление и заемите на банковия сектор. Нарастването на динамиката на брутния външен дълг се движи изцяло от държавния дълг, който се увеличи с 1.2 млрд. евро на годишна база и отчасти бе компенсиран от намаление във външната задлъжнялост на останалите три институционални сектора с общо 4.5 млрд. евро.

През август относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) задържа нивото си от юли, което беше относително високо - 23.9%. В рамките на кредитите към нефинансови предприятия този дял беше по-значителен (27.8%), докато при кредитите към домакинствата – по-малък (19.0%), като очакванията са делът на лошите и преструктурирани кредити да се задържи на подобни нива.

Според анализа на Райфайзен Рисърч, за разлика от кредитите, през август депозитите нараснаха с 4.5% на годишна база, като депозитите на домакинствата се увеличиха с 4.2%, а тези на нефинансовите предприятия - с 5.3%.  

Facebook коментари