fbpx Индустрията продължава да расте на годишна база | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Индустрията продължава да расте на годишна база

Индустрията продължава да расте на годишна база

Към август 2015 г. индексът на индустриалното производство се понижи до 105.0 пункта, или с 10.0% спрямо юли. От друга страна, в сравнение с август 2014 г. индексът отбеляза ръст от 4.3%. Въпреки променливата му месечна динамика, неговата средна 12-месечна стойност също отчита устойчив ръст и достигна 110 пункта през август. По компоненти ръстът на индекса през август бе резултат от противоположна динамика: увеличение в производството на електричество, топлоенергия и газ с 6.2%, нарастване продукцията на преработващата промишленост с 4.3% и спад на добивната промишленост с 0.1%.

Брутният външен дълг спадна до 35.4 млрд. евро, което е с 3.3 млрд. евро по-малко от нивата през август 2014 г. В неговата структура вътрешнофирмените заеми заемаха най-голям относителен дял, следвани от заемите на „други сектори“, държавното управление и заемите на банковия сектор. Нарастването на динамиката на брутния външен дълг се движи изцяло от държавния дълг, който се увеличи с 1.2 млрд. евро на годишна база и отчасти бе компенсиран от намаление във външната задлъжнялост на останалите три институционални сектора с общо 4.5 млрд. евро.

През август относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) задържа нивото си от юли, което беше относително високо - 23.9%. В рамките на кредитите към нефинансови предприятия този дял беше по-значителен (27.8%), докато при кредитите към домакинствата – по-малък (19.0%), като очакванията са делът на лошите и преструктурирани кредити да се задържи на подобни нива.

Според анализа на Райфайзен Рисърч, за разлика от кредитите, през август депозитите нараснаха с 4.5% на годишна база, като депозитите на домакинствата се увеличиха с 4.2%, а тези на нефинансовите предприятия - с 5.3%.  

Facebook коментари