fbpx Износът, вносът и потреблението бяха двигателите на растежа на икономиката през 2016 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Износът, вносът и потреблението бяха двигателите на растежа на икономиката през 2016 г.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. реалният БВП нарасна с 3.4% на годишна база и с 0.9% спрямо третото тримесечие на годината, според експресните оценки на Националния статистически институт. От компонентите на БВП експортът регистрира най-голям ръст от 9.1% на годишна база, следван от вноса с 7.8% и крайното потребление с 0.9%, докато бруто образуването на основен капитал се сви с 1.8%.

„Растежът през 2016 г. отново бе следствие от относително по-силно външно търсене, обусловено от слабото евро и благоприятната конюнктура на международните пазари за износ на български услуги и стоки. На този фон ниските цени на петрола, който заема значителен дял от българския внос, способстваха за неговия по-бавен растеж“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Индустрията увеличи производството си с 2.7% през 2016 г., след растеж от 2.9% през предходната година.
Нарастването през 2016 г. се дължи главно на преработващата промишленост, която покачи производството си с 5.0% спрямо предходната година, а добивната промишленост с 2.6%, докато производството на електро, топлоенергия и газ отбеляза спад от 2.0%.

Според паричната статистика на БНБ към декември 2016 г. кредитите към фирми и граждани нараснаха за трети пореден месец - с 1.0% на годишна база, достигайки 49.1 млрд. лв. При кредитите към нефинансови предприятия бе отчетен по-незначителен ръст от 0.3% (до 30.6 млрд. лв.), докато при кредитите към домакинствата той беше 2.0% (до 18.5 млрд. лв.).

През декември нивото на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт)  отбеляза спад от 3.2 пр.п. спрямо декември 2015 г. до все още значителните 20.1% от всички кредити. Според анализа, този спад се свързва с проведения през 2016 г. преглед на качеството на активите на банките и стрес тестовете.