Малък икономически ръст в края на 2013 г.

Малък икономически ръст в края на 2013 г.

С 1.0% е нараснал БВП през четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо третото тримесечие на 2013 година, според експресните оценки на НСИ. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2013 г. е 18 569 млн. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (71.5%), следван от индустриалния (24.6%) и аграрния сектор (3.9%).

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (82.2%), което в стойностно изражение възлиза на 17 532 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2013 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 4 946 млн. лв. и заема 23.2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо третото тримесечие на същата година БВП нараства с 0.4%. За същия период брутната добавена стойност се увеличава с 0.7%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2013 г. най-голям ръст бележат индивидуалното потребление - с 0.2%, и износът на стоки и услуги - с 0.1%. Спад бележат вносът на стоки и услуги - с 4.0%, и бруто образуването в основен капитал - с 0.8%.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. БВП нараства с 1.0% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност за същия период се увеличава с 1.0%. Увеличение е регистрирано и в трите икономически сектора - аграрен, индустрия и услуги - съответно с 4.3, 1.3 и 1.7%.

По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на колективното потребление - с 2.9%, в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита спад спрямо четвъртото тримесечие на предходната година - с 0.7%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 9.4%, а вносът на стоки и услуги - с 4.8%.

 

Facebook коментари