Много повече птици зимуват тази година в България

Много повече птици зимуват тази година в България

 

Поради високите температури, обичайно зимуващите у нас птици са предпочели да останат на север и да не прелитат по-далечните разстояния до нашата страна. Това показа 38-мото преброяване на зимуващите водолюбиви птици, което се проведе в периода 17-19 януари.

Традиционно, основната концентрация на птици е регистрирана по Черноморското крайбрежие и река Дунав, където са установени няколко десетки хиляди гъски. Сред интересните наблюдения са множеството регистрации на черногуш гмуркач в редица вътрешни водоеми в различни райони на страната и регистрирането на видове като саблеклюни, кокилобегачи и бели ангъчи на нетрадиционни места. Интересните видове, които са установени включват тундрови лебеди, морски орли, малки и големи нирци и много други.

Освен наблюденията на птиците, екипите на Българско дружество за защита на птиците установиха множество заплахи за природата. Някои от тях са корекции на речни корита, замърсяване на реки, мащабна ловна преса, изсичане на дървета с гнезда на чапли в една от най-многобройните чаплови колонии у нас.

„Проучванията за състоянието на зимуващите птици са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, коментира Йордан Христов от БДЗП, национален координатор на преброяването. Резултатите могат да се интерпретират като показател за промените в средата и още веднъж да подчертаят ролята на птиците като важен индикатор за състоянието на средата, в която живеем.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и много други.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

Facebook коментари