fbpx Накъде в кризата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Накъде в кризата

Накъде в кризата

Според анкетно проучване на БТПП фирмите разчитат да постигнат растеж през 2012 г. основно чрез три дейности: въвеждане на нови стоки/услуги, достигане до нови пазари и оптимизиране на разходите. Приблизително двойно по-малък е делът на фирмите, които имат намерения за инвестиции в човешки капитал, иновации и придобиване на нови сгради, машини или съоръжения. Съвсем еднествено 75% от фирмите разчитат на намирането на нови пазари за реализация на стоки/услугите, които предлагат.

Проблемите, които среща бизнесът при кандидатстване и изпълнение на проектите, намира проявление и в намеренията на фирмите за постигане на растеж чрез средствата от европейските фондове. Проектите на ЕС не попадат сред трите основни направления за растеж.

Доминиращо е мнението, че реформите през 2012 г. трябва да продължат в много области. Преобладаващи са и мненията за промени в здравеопазването и образованието спрямо другите изборени сфери. На практика в проучването няма фирма, която да счита, че не са необходими реформи.

94% от участващите проучването отбелязват, че са имали забавяне при изплащането на дължими суми от техни бизнес партньори и едва 6% от участниците отговарят, че не са имали подобни проблеми през 2011 г. Най-голяма процент - 89% са имали забавяне в плащанията по сключени договори с частни фирми. При плащанията от държавата забавяния са имали 22%.

Според проучването трите основни предложения (мерки), които биха подобрили бизнес климата в страната се отнасят до данъците и регулациите. Категорично на първо място бизнесът поставя предложението, с което не трябва да допуска увеличение на преките данъци за фирмите и гражданите. Всяко действие насочено към увеличенито им би довело до несигурност, влошена бизнес среда, по-ниска конкурентоспособност, по-малко чуждестранни инвестиции (които през 2011 г. бележат спад от 40%) както и по-ниско вътрешно потребление. Ускоряване на срока за възстановяване на ДДС също се подрежда сред основните приоритети на бизнеса. Въпреки напредъка по „Програма за по-добро регулиране 2010-2013”, бизнесът все още смята, че са необходими облекчения в регулациите.

Бизнесът е категоричен, че трябва да се ускори възстановяването на ДДС, да се намали броя на регулаторните режими. Други предложения са съкращаване на времето за издължаване на задълженията на държавата по договори към бизнеса, разширяване на броя на електронни услуги от държавните и общински институции, включително подаване и отчитане на документите по европейските проекти по електронен път, намаляване на административните такси и аргументираност при определяне на техния размер, при прилагане на разходопокривния подход. Ефективно противопоставяне срещу корупцията – с превантивна дейност срещу ограничаване възможностите за вземане на решения по целесъобразност от служителите в публичния сектор, премахване на административното увеличение на Минималните осигурителни доходи (МОД), в браншове, за които няма постигнати споразумения и други.

Facebook коментари