fbpx Насърчаването на иновациите е приоритет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Насърчаването на иновациите е приоритет

Пред представители на близо 80 бургаски фирми министърът на икономиката Божидар Лукарски представяне на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Той обясни, че по процедурата следва да се подкрепят проекти, чието изпълнение води до пазарна реализация на иновативен продукт или внедряване на иновативен процес. Задължително условие е предлаганата иновация да попада в една от четирите тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) – информатика и ИКТ, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен начин на живот и био-технологии и нови технологии в креативните и рекреативни индустрии „По този начин можем да окажем фокусирана подкрепа там, където има най-голям потенциал за създаване на добавена стойност“, допълни Лукарски, като уточни, че именно такива инвестиции могат да засилят конкурентоспособността на икономиката ни и да ускорят икономическия ни ръст.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лв., като минималният размер за всеки проект е 100 000 лв., а максималният съответно 1 млн. лв. за микро, малки и средни предприятия и 1,5 млн. лв. за големи предприятия. Допустими за финансиране дейности са: придобиване на ново оборудване или специализиран софтуер, необходими за внедряване в производството на иновативния продукт или процес, както и придобиване на права на интелектуална собственост. Допустими за финансиране са още консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. Крайният срок за подаване на проекти предложения е 4 април 2016 г.

В рамките на информационния ден в Бургас беше представена още процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, по която към бизнеса ще бъдат насочени над 19,5 млн. лв. За нея могат да кандидатстват стартиращи предприятия с до 3 приключени финансови години, които да получат между 50 хил. и 391 166 лв. Крайният срок за подаване на проекти е 5 май 2016 г.