fbpx Новият ОУП пази архитектурния облик на Бургас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Новият ОУП пази архитектурния облик на Бургас

За монтажа на всички видове технически съоръжения по голяма част от централните бургаски улици ще се изисква разрешение на министъра на културата. Това предвиждат специфичните правила и норми към Общия устройствен план на Бургас, разработени от Обединение „ГЕО ЩРИХ” и приети от общинския съвет в града. Сенниците, рекламните пана и надписи, осветителните тела или елементите на отводняване в районите на града, където има групови паметници на културата, ще трябва да бъдат съобразени с архитектурно-художествения облик на ансамблите и няма да могат да се монтират без одобрението на министерството. Министерството и главният архитект на Бургас ще одобряват поставянето на преместваеми обекти в тези райони, а възпоменателни знаци и нови паметници ще се изграждат само с писменото положително становище на министъра на културата.

Архитектите очертават седем ансамбъла в историческия център на Бургас, които съдържат и единични обекти със статут на недвижими паметници на културата За всяко урегулиране на поземлени имоти в тези райони, дори и ако имотите не съдържат паметници на културата, но са в съседство с тях, ще се изисква съгласуване с министъра на културата. Собствениците и ползвателите на сгради в ансамблите, които нямат статут на паметници на културата, ще могат да се намесват във вида им само, ако устройствените планове са съгласувани с министъра и имат силуетни планове, обхващащи най-малко непосредствено прилежащите и срещулежащите през улицата имоти.

На по-строги правила ще се подчиняват стопаните на сградите – паметници. За всяка намеса по тях – надстрояване, дори реконструкции, при които не се променят обемно-пространствените параметри, ще се изисква министерско одобрение.
Авторите на плана предвиждат и специфични изисквания за всяка отделна сграда, декларирана като недвижим архитектурен паметник.
„Морската градина” е паметник на градинското и парковото изкуство.Затова там абсолютно се забранява премахване на озеленяването, освен ако не се извършва планомерна подмяна по одобрен проект, съгласуван с Министъра на културата и отдел „Озеленяване” в общината. Не се позволява ново строителство на обекти, които не се вписват в градинския пейзаж. В парка няма да има никакво средно и високо строителство. Възможно е изграждането единствено на временни обекти по схема за разположението им, одобрена от главния архитект на общината и съгласувана с културното министерство.