НСИ представи статистическия справочник

Националният статистически институт представи 78-ото издание на Статистически годишник на Република България 2010 и Статистически справочник 2011 в печатен и електронен формат.
Изданията съдържат статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
Данните са представени общо за страната и на регионално ниво. Административно-териториалните единици "области" са представени съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели "статистически зони" и "статистически райони" - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.
Международният преглед включва данни, позволяващи да се правят сравнения с други страни.

Статистически годишник 2010 е оформен тематично по раздели, като всеки раздел включва методологични бележки. Съдържа окончателни статистически данниза периода 2003 - 2009 г., с които Националният статистически институт разполага към момента на подготовката на изданието. Представени са и агрегираните резултати от Програмата за европейски сравнения на паритетите на покупателната способност, индексите на равнищата на цени и реален БВП на човек от населението, изчислени от Евростат към 26.01.2011 година.

Статистически справочник 2011 съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2006 - 2010 година.
Представената информация в изданието характеризира националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, платежен баланс, както и по отделни икономически дейности - индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други. В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието, науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика и климата на страната и околната среда.
Справочникът е предназначен за широк кръг потребители: органи и институции, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, неправителствени организации, студенти, кандидат-студенти и ученици, както и за цялата общественост.
Данните за 2010 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващите издания на НСИ.

Facebook comments