fbpx Общественият съвет за ограничаване и превенция на сивата икономика обсъди 51 мерки за борба с недекларираната заетост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Общественият съвет за ограничаване и превенция на сивата икономика обсъди 51 мерки за борба с недекларираната заетост

Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика обсъди 51 мерки за ограничаване и противодействие на недекларираната заетост. Те са изготвени на основа на дискусии с представители на НАП, НОИ, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, работодатели и работници от браншове с висока уязвимост към сиви практики.

„В последните две десетилетия АИКБ е един от основните двигатели при търсенето на подходящи мерки, с които да бъдат ограничени сивите практики. Това е и целта на проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ посочи Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ. „Успяхме да идентифицираме и анализираме 236 различни европейски и български практики, на база на които разработихме тези 51 мерки, които да са приложими към българските социално-икономически условия“ допълни д-р Милена Ангелова, която е главен секретар на Асоциацията и ръководител на проекта.

Предложенията са структурирани в три големи групи, а именно: създаване на нормативни и административни предпоставки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, повишаване степента на спазване на трудовото и осигурителното законодателство, и повишаване на данъчната дисциплина като цяло.

Част от най-важните мерки са: осъвременяване на трудовото и осигурителното законодателство и повишаване капацитета на компетентните органи за извършване на качествени и ефективни инспекции. Сред другите значими мерки попадат още стимулиране на работодателите за спазване на трудовото и осигурителното законодателство, в това число данъчни облекчения, както и адекватни и по-строги санкции за нарушителите. От изключително значение ще бъде и повишаването на информираността на населението, работодателите и работниците за вредите от сивите практики и недекларираната заетост и изграждане на нетърпимост към тях.

До момента по проекта са проведени две национално представителни проучвания сред близо 2 000 респонденти – работодатели и работници, за установяване на нагласите към различните форми на недеклариран труд и познаване на новите форми на труд. Стартирано е и изготвянето на Карта на недекларираната заетост, която ще бъде представена в окончателния си вариант в началото на следващата година. Д-р Ангелова припомни, че се работи по изграждането на новата информационна система към Националния център „Икономика на светло“, чрез която да се даде възможност за получаване на сигнали и предложения за превенция на недекларирана заетост, да се предоставят обучения и консултации.

Направените до момента проучвания са показали, че над 90 на сто от българските работодатели и работници не познават новите форми на заетост и рисковете, които те крият за проявата на форми на недеклариран труд. За работодателите най-често недекларираната заетост се среща в сектори като „Търговия и ремонт на автомобили“, „Култура, спорт и развлечения“, „Административни и спомагателни дейности“, „Селско стопанство“ и „Строителство“.

По време на заседанието на Обществения съвет беше обсъдена актуализацията на Композитния индекс „Икономика на светло“ и създаването на нов под-индекс „Заетост на светло”. Чрез актуализацията се цели разширяване на обхвата на индекса с фокус върху недекларираната заетост.