fbpx Помощ за обучения в областта на земеделието и горите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Помощ за обучения в областта на земеделието и горите

Помощ за обучения в областта на земеделието и горите

От 18 октомври до 30 ноември 2010 г. започва прием на проекти по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2007 – 2013 година. 

По мярката от програмата се предоставя помощ за обучения чрез курсове и информационни дейности в областта на земеделието и горите. „Мярката е насочена и към повишаване на квалификацията на земеделските производители и собствениците на гори, както и на заетите в техните стопанства. Обучението за фермерите е абсолютно безплатно”, припомни Калина Илиева.

Финансовата помощ се предоставя на обучаващи организации, които могат да бъдат публични или частни институции в системата на професионалното образование и обучение, лицензирани съгласно българското законодателство и регистрирани по Закона за професионалното образование и обучение, както и висши училища, регистрирани по Закона за висшето образование.

В допълнение, за обучение чрез информационни дейности, са допустими за подпомагане също юридически лица с нестопанска цел и научни институти с предмет на дейност в областта на селското и горското стопанство, управлението на земите и околната среда.

При кандидатстване, обучаващите организации разработват проекти за обучение, които трябва да съдържат:подробно разработени учебни програми за всеки курс или информационна дейност с обоснована тема, по която ще се провежда обучението; планиран брой обучаеми; планирани региони, в които ще се провеждат дейностите; бюджет на разходите; график на провеждане за всеки курс и информационна дейност.

Допустими за подпомагане са курсове, които могат да бъдат с продължителност до 150 часа и краткосрочни - с продължителност до 30 часа. Финансират се и информационни дейности като семинари, информационни сесии или работни срещи с продължителност от 6 до 18 часа. Темите на курсовете могат да обхващат различни области на растениевъдството, животновъдството, лесовъдството и агроекологията.

Финансовата помощ се предоставя в размер на 100 % от общите одобрени разходи. Разходите, които РА покрива по мярката са за разработване на учебната програма, разходи за самото обучение, наема на помещенията, както и осигуряване на учебните материали, изплащането на лекторските хонорари, пътните и административни разходи за организация и управление.

Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице не може да надвишава левовата равностойност на 1750 евро за курсове от 150 учебни часа, левовата равностойност на 350 евро за курсове от 30 учебни часа, както и левовата равностойност на 210 евро за информационни дейности.

Също така е важно да се отбележи, че са допустими междинни плащания за проекти за обучение чрез повече от един курс или повече от една информационна дейност и при условие, че размерът на всяко междинно плащане надвишава левовата равностойност на 8 000 евро.