fbpx Повече направени проверки на кораби по пристанищата у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече направени проверки на кораби по пристанищата у нас

Повече направени проверки на кораби по пристанищата у нас

Изпълнителната агенция „Морска администрация” e инспектирала 528 кораба във връзка с поетите от България ангажименти по Парижкия меморандум през 2011 година. Страната ни е имала за задача да постигне 331 проверки, а резултатите й представляват 159.52% изпълнение на заложените цели. Това ни нарежда на едно от челните места от всички страни-членки на меморандума.

Проверките са част от новия инспекционен режим за държавен пристанищен контрол, който влезе в сила в началото на 2011 година. Тяхната цел е постигане на по-стриктен и по-чест надзор върху корабите с лоши показатели по безопасността и същевременно с това облекчаване режима на инспекциите за останалите. В тази връзка плавателните съдове са разделни по два приоритета като всяка държава-членка на меморандума трябва да покрие минимален брой проверки по всеки от тях.

Отчетените от секретариата на меморандума резултати за приноса на българската администрация в приложението на новия режим през първата година показват, че тя е инспектирала 273 броя по приоритет 1 и 255 – по приоритет 2. Това означава, че процентът на пропуснатите кораби е 0 % (при допустими 5%) за първия и 0,50% (при норма 10%) по втория приоритет. Същевременно водещи морски администрации не са успели да инспектират дори половината от задължителния брой кораби, а отклоненията от нормите по двата приоритета е в пъти.

Тези резултати спомагат за укрепване имиджа на българската Морска администрация и за засилване ролята й на регионално и на международно ниво. Сред добрите резултати на международно ниво са и положителните оценки, дадени от Европейската комисия в резултат на извършените от нея през 2011 година проверки по приложението на европейското законодателство във връзка със сигурността на българските кораби и пристанища и други.