Преструктуриране на фирма

Автор: 
етикети: 

Все по-често в България се налага преструктуриране на фирми. Причините са различни. Трудностите, с които се сблъскват мениджърите и собствениците на фирми, са многобройни и от разнороден характер. Улисани във всекидневните си задачи, те пропускат да забележат проблемите още в началната им фаза или не им отдават значение. Съветваме всички тези, които неминуемо ще срещнат трудности при осъществяването на своя бизнес, да търсят услугите на специалисти с подходящия опит. Те ще им помогнат да разберат слабите места, откъдето биха се проявили неблагоприятни последици за бизнеса им и ще им посочат подходящите решения за справяне със ситуацията.

НАСОКИ В ПРЕСТУКТУРИРАНЕТО
Реструктурирането е процес на цялостна промяна в компанията, свързана с производството, маркетинговите решения, промени в структурата на работната сила и решения за промени във финансовото състояние и показателите на дружеството. Измененията могат да настъпят при инвестиционните намерения, счетоводните практики и вътрешните информационни системи (MIS). Трансформацията често включва промяна във фирмената култура и цели, както и в предефиниране на мисията на компанията.
Външните фактори като поведение и отношение на клиентите към дейността и продуктите, очаквания и изисквания на инвеститорите, изменения настъпили в регулаторната рамка също са катализатор на промени. Много често преструктурирането е единственият възможен изход за компанията, за да може тя да продължи своето съществуване или да излезе от затруднение. Всяка промяна засяга цялата структура на фирмата. Това оказва въздействие върху широк кръг от хора, водещо до изостряне на противоречията, както вътре в компанията, така и във взаимоотношенията й с доставчици, инвеститори, собственици и други заинтересовани, влияе върху тяхната работа, цели и задачи.
При преструктурирането се прави анализ и оптимизация на корпоративната структура, което означава трансформация или закриване на отделни звена. При такова развитие на процеса може да се очаква съпротива на засегнатите групи. Тя би могла сериозно да забави и затрудни процесите. Ако такова поведение и действия не се предвидят, те ще обезсмислят усилията по промяната на компанията и направеното преструктуриране няма да отговаря на предварително предвиденото. Такова преструктуриране ще изложи фирмата на реалния риск от невъзможност да извършва дейността си и неминуемо ще я доведе до финансови загуби. Важна отправна точка e
осъзнаването на необходимостта от промяна на собствениците или акционерите в компанията Често до преструкту-риране се стига поради идентификацията на проблемни за компанията области от нейната дейност

репоръчително е на този първоначален етап да се потърси мнението на специалисти по бизнес анализ и оценка, както и с опит в преструктуриранията на предприятия и бизнеси. Следващият етап е извършването на самото преструктуриране на фирмата с активното участие както на собствениците и мениджърите на компанията, така и на ангажираните за целта консултанти. Последният етап е оценка на извършените промени и наблюдение на преструктурираното предприятие. Резултатите на фирмата се преглеждат и съпоставят с набелязаните цели в програмата и се сравняват с тези преди да стартират процесите на промяната. Анализът е насочен към отговора на въпроса, доколко преструктурирането е извършено съгласно предварителната стратегия и дали са налице планираните положителни промени в дейността и състоянието на компанията.

 

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ПРЕСТУКТУРИРАНИЯ

Преструктуриране на активите на предприятие
Всяка фирма осъществява дейността си чрез определени активи. Поддържането на тези активи, както и придобиването на нови, е едно от важните условия за успешната дейност на компанията. В процеса на управление и трансформация на различни активи предприятието често изпитва затруднения от инвестиционен, финансов и организационен характер. Собствениците и мениджърите се затрудняват да идентифицират и планират с точност и в дълбочина процесите по капиталово бюджетиране, инвестиционно осигуряване и управление на корпоративните активи. Това води след себе си неудачни и погрешни стратегии, които разрушават стойността на компанията, намалявайки нейния потенциал за растеж. Преструктурирането на активите са действия, водещи до оптимизация на съотношението активи/произведена продукция и намаление на разходите. Основната цел е компанията да оперира единствено с активи, необходими за дейността й, като се освободи от тези, които не могат да допринесат за постигането на определените цели, акумулират разходи и не са от важно значение за приходите й. Изхождайки от спецификата на конкретната фирма и бизнес средата, в която тя работи, е необходимо да се извърши детайлен анализ на активите, с които тя разполага или ползва. Съобразно целите на компанията, трябва да се прецени какви активи ще са ? необходими, за колко време, както и най-удачната форма на собственост. След това, съобразно възможностите на компанията за акумулиране на парични потоци от собствени или външни източници, се пристъпва към реализиране на конкретните стъпки от програмата по оптимизиране и преструктуриране на активите.

Преструктуриране на дълговете на предприятие
Почти всяка фирма работи както със собствен, така и със заемен капитал. Често се налага фирмата да си набавя необходимия паричен поток под формата на облигации, допълнителни акции или банкови кредити. Разбира се, съществуват много други начини да се намери паричен ресурс, но горните три примера засега намират най-широко приложение в България. Доставяйки си необходимите парични средства, фирмата поема и определени задължения по възстановяването им и по обезпечаването на кредитите. Докато използването на този финансов лост се компенсира с достатъчно големи приходи, фирмата може спокойно да се възползва от него. Но при една неблагоприятна промяна на пазара или на други обстоятелства, влияещи върху приходите и разходите, редовното погасяване на задълженията става проблематично. Една печеливша компания лесно може да попадне в т.нар. дългова дупка. Това е състояние, в което намалението на приходите оказва отрицателно влияние върху възможността й да покрива задълженията си при едни относително постоянни разходи. Когато се поемат големи дългови задължения в размер, който не отговаря на реалните възможности на приходите на компанията, рисковете за финансовото й състояние се увеличават. По този начин тя става зависима от всяко колебание в продажбите или пазарните условия. Ако мениджърите навреме оценят заплахата от прекомерно високите и рискови дългови нива, трябва да пристъпят към преструктуриране на дълговете на компанията. Това става посредством
оценка на допустимите нива на задлъжняване и потенциалните рискове
След това трябва да се състави програма за промяна, окрупняване и трансформиране на различните видове дълг, в портфейли, лесни за управление и подходящи за съответната бизнес единица. Целта на това окрупняване е да се прецени кой вид дългов инструмент е най-подходящ, на каква цена, какъв срок е необходим, какъв риск носи и как да се управлява. Едно от решенията при дълговото преструктуриране е секюритизацията на дълговете, тяхната продажба или заместване с друга форма на финансиране. Важното при този вид преструктурирания е внимателно да се анализират и обмислят решенията, както и последващите ги действия, тъй като те могат да повлияят много бързо на фирмата в положителна или отрицателна посока.

Преструктуриране на производство, корпоративна структура и персонал
Преструктурирането на производството представлява комплекс от мерки, които имат за цел оптимизацията на производствените процеси. Процесът на преструктуриране може да протече като преустановяване на някое от производствата, за което се прецени, че не носи нужните приходи. Друго бизнес направление с добър потенциал би могло да получи допълнителни производствени мощности, както и допълнителни финансови средства. Промяната на корпоративната структура е процес, който протича успоредно при почти всеки вид фирмено преструктуриране. Той се изразява в трансформация на структурата на компанията във вид, отговарящ на изискванията на новата преструктурирана фирма. Често се налага закриване на отделни звена в администрацията и производството, както и оптимизация на работната сила.
Основна цел на преструктурирането на персонала е намаление на разходите и извършване на бизнес процесите с реално необходимия брой служители

Преструктурирането е сложен процес, изискващ специфични познания и умения. Навременното ползване на консултантски услуги ще спести на мениджърите много от разходите, които биха имали, ако търсят самостоятелно решение и ще гарантира оцеляването на фирмите в светлината на новите условия след присъединяването на България към Европейския съюз.

За контакти:
БенчМарк Груп
тел. 02/962 54 81

 

Facebook comments