fbpx Програма eContent | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Програма eContent

Програма eContent

 

Миролюба Маджарова е магистър по европейска интеграция с много специализации в чужбина. Повече от 15 години се занимава с разработване и внедряване на международни проекти, програми и инициативи, с консултации и тренинг в областта на международното
коопериране и мобилизиране на грантови схеми. Съосновател е на Българска асоциация за работа от разстояние и на Асоциацията за висши изследвания, иновации и предприемачество.
Миролюба Маджарова е сред основните инициатори и организатори на Европейския ден на предприемача - инициатива на ЕК, която през 2003 г. се проведе за първи път в страна извън ЕС - България.
Тя е национално контактно лице за две европейски програми - "eContent" и "FP6 Science and Society".
За контакти:
тел.: 02/ 962 0234
e-mail:
mira@fmi.uni-sofia.bg

Няма по-успешен вариант за ефективно интегриране в eвропейското пространство от участие в изпълнението на международни програми, проекти и инициативи. И точно защото значимостта на такъв подход е ясно осъзната, Европейският съюз (ЕС) е разгърнал повече от 400 фонда, чрез които се финансират програми и инициативи в най-различни области на стопанския и социалния живот. Повече от 250 програми са вече отворени и към страните-кандидатки за членство в ЕС. Една от тях е eContent.
Какво представлява eContent?
eContent е многогодишна програма на ЕС, чийто бюджет стимулира развитието и внедряването на европейско цифровизирано съдържание в глобалните мрежи и насърчава езиковото многообразие в информационното общество. Тя е пазарно ориентирана. Програмата финансира разработване, внедряване и разпространение на висококачествени продукти и услуги, свързани с електронно информационно съдържание, които да обслужват интересите на индустрията и бизнеса, и да допринасят за повишаване на тяхната конкурентноспособност. eContent цели да оптимизира използването на съществуващите технологии за разкриване на нови пазарни въз-можности за предлагане на европейски продукти и услуги по глобалните мрежи. Програмата е структурирана в тематични направления, наричани в документацията Action lines.

За кого е предназначена програмата?

В нея право на участие имат всички юридически лица, регистрирани в страните-членки и кандидат-членки на ЕС. Това могат да са и промишлени и търговски фирми, малки и средни предприятия, университети, обществени и неправителствени организации. Важен за участието на тези правни субекти е не толкова основният им предмет на дейност, а работата им около проблем, свързан с внедряването на електронно съдържание. Идеята е "действайки" в глобалните мрежи, то да реализира икономически принос в развитието на съответния сектор на обществен или стопански живот.
Финансирани на проекти

Програмата не финансира, а съ-финансира проекти, защото обикновено Европейската комисия (ЕК) участва с дял, възлизащ на до 50 % от общата стойност на проекта. Подкрепят се проекти, които са:

- високорискови, но и високо възвръщаеми;
- междусекторни и многонационални;
- обещаващи по-нататъшно развитие (и след изтичането на договора) и способни да мултиплицират ефекта от разработката;
- ориентирани към потребителя;
- способни да се справят с бариерите, затрудняващи изграждането и функционирането на единния eвропейски пазар в областите, към които са ориентирани.

В проектите се насърчава предимно използването на съществуващи актуални технически и технологични решения
и на социално-икономическите потребности, а не се търси само чисто технологична иновация.

Програма eContentplus

Програма eContent бе в действие от 2001 г. до 2004 г.
В началото на 2005 г. ще стартира нейното продължение - eContent Plus с период на действие от 2005 до 2008 г. Бюджетът за новата програма, предложен от Европейската комисия за одобряване от Европейския парламент, е 163 млн. евро. Тя ще се базира изцяло на постигнатото в предишното издание. Като се има предвид необходимостта от технологично време за подготвяне на пълна документация, първият конкурс се очаква да бъде публикуван в средата на 2005 г. Независимо от промените, които ще бъдат внесени в eContentplus, подготовката за участие в нея може да започне още сега.

На адрес http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/telearn/econtentplus.htm ще намерите информация за eContentplus


Когато проектът се оценява, иновацията се разглежда не сама за себе си като авангардна новост, а дали е способна да обвърже, прео-
смисли и използва определено цифрово съдържание, важно за съответния икономически сектор. Проекти, ориентирани към решаването на изследователски задачи, към мултимедийни приложения, действащи оф-лайн, както и към цифровизиране на големи количества от материал, не се подкрепят от програма eContent. Такива разработки са също много важни, но за тях е предвидено финансиране по други специализирани програми. Насърчава се интегриране на проекти от различните тематични линии на програмата (например информационни проекти от публичния сектор, които в същото време имат и силен многоезиков компонент).

Проектите от програма eContent са многонационални и включват различни типове заинтересовани партньори

Това означава, че идеята на проекта трябва да има не национална, а европейска значимост. Минималното изискване за допускане на един проект до конкурс е да има поне двама независими партньори от две страни-участнички в програмата. За различните типове проекти, типичният брой на членовете в консорциума варира (виж по-долу). Има, разбира се, едно изключение, при което една страна може да участва самостоятелно. Отнася се за проекти от типа "Придружаващи мерки" (Accompanying Measures), като това винаги е специално разписано в документацията на всеки отделен конкурс.
Проектите се оценяват на основата на ясно дефинирани критерии.

Типове проекти, финансирани от програмата

През тази година ще се финансират проекти от следните типове:
- Демонстрационни проекти (Demonstration Projects). Тяхната стойност е до 2,5 млн. евро, като 50 % от проекта се финансира от ЕК. Продължителността му е до 30 месеца, а броят на членове в консорциума варира от три до осем;
- Предпроектни дейности (Feasibility Projects) - за тях са предвидени до 200 000 евро. Половината от стойността на проекта, който продължава 12 месеца, се финансирана от ЕК. Обикновено членовете в консорциума по тези дейности са между два и четири;
- Придружаващи мерки (Accompanying Measures). За този тип проекти са предвидени до един млн. евро и се финансират до 100 % от ЕК. Продължителността им е до 24 месеца, като членовете в консорциума могат да бъдат до четири.
Обикновено за разработки на демонстрационни проекти и придружаващите ги мерки се обявяват конкурси със строго фиксирани срокове за участие. За предпроектните дейности обаче може да се кандидатства през цялото време на периода, през който съответната тематика е отворена.
Демонстрационните проекти обикновено се състоят от експерименти, в които европейските партньори от консорциума работят съвместно, за да постигнат общ резултат, отразяващ целите, обявени в съответното тематично направление. Това може да бъде конкретен информационен продукт или услуга или подобрение на информационната инфраструктура така, че да се подпомогне развитието на трансграничния пазар на електронно съдържание.
Предпроектните дейности са малки по обхват проекти с продължителност от шест до девет месеца, като през този период се пробва и оценява нова идея, продукт или услуга. Очакването е, че тези предпроектни проучвания ще се превърнат в конкретен проект, готов за внедряване, с ясно дефинирани международни партньори и строен модел за получаване на приходи в края на предпроектната фаза. Тези проекти предполагат участието на малки предприятия, особено от страните-кандидатки на ЕС, които нямат предишен опит с проекти от тази програма. Те не задължават участниците с разработването на бъдещ демонстрационен проект, но би било хубаво, ако това се случи.
Придружаващите мерки обикновено са ориентирани към обмен на добри практики; изграждане на партньорска мрежа; дейности по разпространение на постижения и резултати; разработ-ване на WEB портали, обслужващи определен индустриален сектор; създаване на проектни клъстери и концентриране на усилия.

Изисква се проектите да бъдат с достатъчен обем, така че да осигуряват ефективно развитие на проектната идея и след изтичане на проекта. Кандидатите трябва да успеят да докажат, че разработваният продукт/услуга ще има дълготрайно присъствие и влияние на съответния пазар.

Много важно е всички заявени очаквани резултати и техните компоненти да бъдат детайлно разписани с измерими понятия.
Освен трите типа проекти, програма eContent предвижда и конкурси за провеждане на търгове (Call for Tenders). ЕК прибягва към тях, когато във връзка с изпълнението на програмата, тя се нуждае от специфични допълнителни изследвания и услуги, свързани с някое от тематичните направления.

Нови конкурси в еContent

Електронният адрес на програмата е www.cordis.lu/econtent. Още в първата страница на сайта е предоставена възможност за регистрация, така че да получавате на своя е-mail редовно информация за всички новости в развитието на програмата.
Можете да получите и отговори на въпроси, свързани с подготовката на проект на адрес: econtent@cec.eu.int
Необходими документи за конкурса
Подготовката за разработване на проект започва с набавяне на цялата документация на тематичното направление, в което искате да кандидатствате. Можете да ги получите от библиотеката на програмата на сайта: http://www.cordis.lu/econtent/library.htm.

 

Центърът за европейски изследователски и образователни програми (ЦЕИОП) към СУ "Св. Климент Охридски" подкрепя и развива международните дейности на академичното общество, насърчава разпространяването и приложението на научните му постижения. Той представлява връзка на университетската общност с местните власти, индустрията и МСП, неправителствените структури. Центърът работи в сътрудничество с широк кръг от български и международни партньори. Основните дейности са свързани с тренинг, изследвания и приложни разработки. ЦЕИОП информира, консултира, координира и подкрепя участието на преподаватели и студенти, съвместно с най-различни представители от бизнеса, публичния сектор и правителствените структури в европейски и международни програми и инициативи, насочени към трансфер на знания и обслужване на всички сфери на обществен и стопански живот.
За контакти:
ул. "Галичица"№ 33 А
тел. / факс: 02/ 962 0234
e-mail: mira@fmi.uni-sofia.bg
www-it.fmi.uni-sofia.bg/certdp