fbpx Ръст в БВП за първото полугодие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст в БВП за първото полугодие

Докладът за изпълнението на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2011 г, койтобе приет на заседание на правителството днес отчита, че имаме ръст над средния за ЕС. Започналото през втората половина на 2010 г. стабилизиране и плавно възстановяване на българската икономика продължава и през първото полугодие на тази година. През първите две тримесечия се отчита ръст на БВП съответно 3.4% и 1.9% (експресна оценка на НСИ) спрямо същите периоди на 2010 година.

Регистрираният ръст е над средните стойности на показателя за Европейския съюз, които са съответно 2.5% и 1.7 на сто. Основен двигател на растежа през първото полугодие е експортът, като се наблюдава и възстановяване на вътрешното потребление и инвестициите. През първите шест месеца на 2011 г. текущата сметка отчита излишък в размер на 1.4% от БВП при дефицит от 2.4% от БВП за същия период на 2010 г. С основен принос за промяната е положителната динамика на търговския баланс, който беше основен източник на нарастващите дисбаланси през предходните периоди на висок икономически растеж.

Бюджетната позиция на страната на касова основа през първото полугодие отчита значително подобрение спрямо предходната година. Към 30 юни 2011 г. фискалният резерв е 5.2 млрд. лв., а бюджетното салдо по КФП е отрицателно в размер на 650.7 млн. лв. (0,8% от прогнозния БВП), като се формира дефицит по националния бюджет в размер на 454.3 млн. лв. и по европейските средства в размер на 196.4 млн. лева.

Изпълнението на основните параметри по приходите и разходите по републиканския бюджет през първото полугодие се развива в рамките на планираните в бюджета за 2011 година. Дисциплинираната фискална политика на правителството и повишаването на събираемостта на приходите водят до свиване на дефицита по КФП към полугодието с 864.7 млн. лв. или 1.3 процентни пункта от БВП по-малко спрямо същия период на миналата година.

Постъпилите приходи и помощи към края на юни 2011 г. възлизат на 12 041.7 млн. лв. или 45.9% от годишните разчети. Спрямо същия период на 2010 г. постъпленията по КФП бележат ръст от 7.6% (853 млн. лв.), което се дължи най-вече на по-високите постъпления от косвени данъци, нараснали с 638.1 млн. лв. (15,8%). Постъпленията от преки данъци и други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане също бележат номинален ръст спрямо отчетените за същия период на миналата година.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на м. юни възлиза на 9 837.1 млн. лв. или 81.7% от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 2 034.5 млн. лв. или 53.6% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер 4 682.9 млн. лв. или 45% от програмата за годината. Приходите от ДДС са 2 912.4 млн. лв., което е 44.9% от планираните със Закона за бюджета за 2011 година. Постъпленията от акцизи възлизат на 1 707.4 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 44,9 на сто. Приходите от мита са 54.2 млн. лв. или 54.2% от очакваните. Постъпленията от други данъци, в това число имуществени данъци и други данъци по ЗКПО, възлизат на 433.4 млн. лв., което е 56.5% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към края на първото полугодие са 2 686.3 млн. лв. или 46.8% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите възлизат на 2 204.7 млн. лв. или 40% от разчета за годината. Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС, към 30 юни са 12 692.5 млн. лв., което е 45.1% от годишния разчет. В структурно отношение спрямо юни 2010 г. разходите за заплати и капиталовите разходи са по-ниски, докато при здравноосигурителните плащания се отчита нарастване. Текущите нелихвени разходи възлизат на 10 971.5 млн. лв. (48,8% от разчета), капиталовите разходи, включително нетният прираст на държавния резерв, са 1 020.4 млн. лв. (27.6% от разчетите), а лихвените плащания – 333 млн. лв. (50.4% от планираните в бюджета).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през първото полугодие на 2011 г. от централния бюджет, възлиза на 367.5 млн. лева.