fbpx Събираемостта на приходите от концесии се увеличи с над 23% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Събираемостта на приходите от концесии се увеличи с над 23%

Министерството на енергетиката отчита повече от 23% ръст на събираемостта на приходите от концесии през първите три месеца на тази година спрямо същия период на 2016 г. Планираните приходи от концесии, утвърдени със Закона за държавния бюджет, както през 2016, така и през 2017 г., са в размер на 34 000 000 лв. Данните сочат, че до края на март тази година са събрани 27 685 218 лева – или 81.43% от планираното, за разлика от първото тримесечие на 2016 г., когато са събрани 19 869 274 лева – 58.4% от планираното.

Постъпленията от концесии представляват най-голям дял от общо събраните приходи от Министерството на енергетиката за първото тримесечие – 53%. 

По разпореждане на служебния министър на енергетиката Николай Павлов в министерството беше направен анализ на изпълнението на всички концесионни договори. Предприети са действия за събиране на забавени през годините концесионни такси, лихви и неустойки по договорите. Така през първите три месеца на 2017 г. са събрани над 1.103 млн. лв. лихви и неустойки. Близо 8 млн. лв. са просрочените през годините вземания от концесионни плащания, които бяха събрани до 28 февруари 2017 г. 

Дължимите суми се внасят доброволно или принудително, като са инициирани и процедури по съдебен ред.

До момента са обезпечени всички вземания по концесии за добив на твърди горива. Предприети са действия за събиране на дължимите суми за нефт и природен газ, както и за метални полезни изкопаеми. До края на месеца предстои да бъдат връчени покани за доброволно изпълнение на останалите концесионери, които добиват строителни, скалнооблицовъчни и инертни материали.
Предприетите действия от страна на Министерството на енергетиката са с цел да се  защити в максимална степен интересът на държавата, резултатите ще се отразят благоприятно върху приходите на държавния бюджет.