fbpx Ще отваряме ли още голямата ножица? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще отваряме ли още голямата ножица?

Последните две години може да ги определим като годините на икономиите. В същото време тe  ни показаха други представи за бизнеса и организацията на процесите. За да дадем полезна информация и анализ на бизнес средата по отношение на нагласите за икономии, екипът на сп. Твоят бизнес съвместно с онлайн системата за пазарни проучвания ASKEM организира допитване до представители на малкия и среден бизнес в България. Анкетирахме 40 представители с различни управленски нива. Ето какви резултати получихме.

Интересът към начина на „рязане” на разходи в условията на криза провокира следните въпроси от анкетата – „Кое е първото звено, което съкращавате в бизнеса си при криза?” и „Какво ще съкратите последно или какво няма да съкратите въпреки кризата?”. Тъй като са позволени повече от един отговора с цел класиране на разходите се оказва, че в над 31 от случаите мениджърите предпочитат съкращаване на други разходи следвани от маркетинг и реклама в 12 от случаите, работници и специалисти в 3 от случаите и нито един за производство.

Още по интересни са отговорите на втория въпрос. Според тях в 20 от случаите бизнеса ще се лиши последно от разходи за маркетинг и реклама, следван от разхода за производство в 14 от случаите и работници и специалисти - 3.

Въпросът за необходимостта от преструктуриране с цел постигане на по-висока ефективност получи следното разпределение на мненията – 40% не смятат, че е необходимо преструктуриране в техните компании, но високият процент на несигурните – 37.50% и 22.50% дял на положителните отговори показват несигурността и необходимост от know how в тази насока.

Интересувайки се от вътрешно фирмената среда не можем да пропуснем и макроикономическите фактори оказващи влияние на бизнеса. Подобна информация ни дават отговорите на въпроса „Позволява ли икономическата среда в България оптимален бизнес?”. Най-висок процент – 42.50% от отговорилите виждат проблем с непредвидимостта, а 40% с манталитета на бизнеса в България. Сумарно тези проценти звучат стряскащо и определено вкарват правенето на бизнес в България в графата „стресово и рисково” начинание.

Горните изводи до някъде се потвърждават от отговорите на следващия въпрос - „Кои са най-големите заплахи за бизнеса ви?”, поставяйки държавата като фактор номер едно преди конкуренцията, персонала и лошата структура. Изводите са, че институциите в България не са в състояние на сегашния етап да осигурят условия и правила за нормален и предвидим бизнес. Може би един от най-големите проблеми е несправянето със сивия сектор и произтичащата нелоялна конкуренция.

Намирането на оптимална структура и мениджмънт на компаниите минава през интегрираното управление и синхрон на всяко структурно звено. За това попитахме „Коя област на фирменото управление във вашата компания на какво ниво е според вас?”. За да получим адекватни резултати оценихме следните предварителни отговори – „добро” – 2, „задоволително” – 1 и „лошо” – 0 и изчислихме средна претеглена оценка според честотите на отговорите. Според тях към групата „добро състояние” можем да причислим логистика, маркетинг, човешки ресурси и производство. Като задоволителни се определят финансите и развойната дейност.

От друга страна на въпроса „До колко смятате, че ще допринесе за оптимизиране на разходите на бизнеса в и в бъдеще инвестирането в следните звена?” отговорите се подреждат в следния ред – диверсификация на бизнеса (нови пазари, нови продукти),маркетинг, образование на персонала, интеграция, логистика.

Естествено е да сме любопитни и за това какви са очакванията на бизнеса за бъдещето в рамките на следващата икономическа година. Радостен е фактът, че над 52% от респондентите имат оптимистични нагласи, а над 37% имат очаквания за запазване на нивото. Тези резултати може би показват наистина, че бизнеса усеща излизането от икономическата криза и има положителни очаквания.