Сложното законодателство е предпоставка за сива икономика

По данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо. Изследванията сочат, че сред основните причини, които мотивират бизнеса и гражданите да избират „сиво“ поведение, са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, нееднозначните административни процедури и множеството случаи на безнаказано заобикаляне на правилата. АИКБ предлагат мерки, които имат за цел да попълнят празнотите в законодателството и да превърнат сивите практики в неизгодни и непривлекателни.

Една част от предложенията, се отнасят до подобряване на условията за стопанска дейност като цяло и са насочени към решаване на общи проблеми, произтичащи от нормативната уредба. Те са резултат от дискусии и са консенсусни за социалните партньори. Друга част касаят промени в нормативни актове имат за цел регулиране на конкретни икономически дейности и са насочени към препятстване развитието на сиви практики в сферите на пътното строителство и съпътстващите го дейности, на телекомуникациите, на рибарството и аквакултурите и в сферата на индустрията за красота и здраве.

Facebook comments