fbpx Специални кредитни предложения към бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Специални кредитни предложения към бизнеса

Като лидер в корпоративното банкиране в страната УниКредит Булбанк има специално отношение към микро и малките предприятия, съобразено и с настоящите условия. По отношение на активното банкиране могат да се обособят две специални зони, определени от текущите характеристики на кредитоспособността на предприятията и възможностите им за обслужване на взаимоотношенията си с банката.

Първата и изключително съобразена с условията на икономическа криза, е прилагане на стабилизационни мерки, даващи възможност за облекчаване натоварването на предприятията- кредитополучатели при обслужване на задълженията им към банката. Мерките включват различни конфигурации от промени в погасителните планове по кредитите, като прилагане на гратисни периоди, удължаване на срока на кредита и др. Целта е да се намали абсолютния размер на месечните плащания и по този начин да се осигурят средства за финансиране на дейността на съответното предприятие.

УниКредит Булбанк АД предлага наситен портфейл от мерки, разработени включително и с участието на външни консултанти от водещи в европейски мащаб консултантски компании, имащи опит и наблюдение върху добрите практики при подобни условия.
 
Втората зона е прилагане на специални решения за малки предприятия, носещи приемлив за банката кредитен риск. 
 
Това, което предлагаме за малки и средни предприятия е:
  • Кредитиране на предприятия с добра кредитна история и приемлив кредитен риск, установени като текущо състояние в рамките на банковата система, т.е. не само в рамките на УниКредит Булбанк АД.
  • Възстановяване на погасен размер от инвестиционно финансиране до първоначално договорените нива. Възможност за избор на целта на финансирането - както за инвестиции, така и за оборотни средства или друг вид кредитни ангажименти.
  • Облекчени условия за предоговаряне/подновяване на кредити за оборотни средства.
 Горепосочените инициативи са съчетани с обстоятелства, като:
  • Експедитивност при оценката на кредитоспособността.
  • Максимално натоварване на вече предоставеното по кредита обезпечение, без това да е свързано с допълнителни разходи.
  • Индивидуален подход при определяне на лихвените нива по кредита в съответствие с формираните взаимоотношения с банката до момента и характеристики на кредитоспособността.
  • Персонален банков мениджър и др.
 
От началото на 2010г. УниКредит Булбанк АД работи в условията на интензивно предлагане на гореразгледаните мерки и инициативи, установени за микро и малки предприятия. Отчитаните към момента резултати дават основание да мислим, че е намерен правилният модел за банкиране с този клиентски потенциал, който е най-силно засегнат от глобалната икономическа криза и всички съпътстващи я тенденции.
 
Банкиране
 
Конкретните характеристики на банкирането с микро и малки предприятия в страната не са чак толкова лесно установими, като причината за това е в разнообразния обхват на този потенциал при различните банки в страната.
Можем да твърдим, че липсващият елемент - съизмеримост - лишава подхода от някои необходими качествени характеристики като например - “това ли е най доброто решение” или пък “предлагаме ли подходящата специализация”.
 
Трябва да се има предвид, че банките в страната прилагат собствени характеристики на понятието “микро и малки предприятия”, които не се тъждeствени на официално установените (в Закона за малките и средни предприятия). Все пак обичайният диапазон остава в рамките на предприятия, чийто годишен оборот не превишава 4 - 5 млн. лв.
 
Обичайно, банките в страната анализират данни, изведени от самите тях, стъпвайки на официалната статистика, поддържана от БНБ, но за целия корпоративен потенциал и статистиката, изготвяна и поддържана от Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, като прилагат някои допускания, произтичащи от структурата на тази статистика. Възможни са и други решения, като например ползване на статистика, изготвена от специализирани компании извън публичния сектор.
 
Неангажиращите параметри на подобна статистика разглеждат обхват от около 230 хил. предприятия, като в съответствие с установените регулативни инструменти за категоризация на предприятията в страната, вниманието на банките е насочено, основно към около 75% от този потенциал. Или това са предприятията банкиращи в рамките на общ обем от около 3,7 млрд. EUR.
 
Още подробности на http://www.unicreditbulbank.bg