fbpx Специфики при учредяването на търговски дружества с чуждестранно участие в капитала | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Специфики при учредяването на търговски дружества с чуждестранно участие в капитала

В условията на глобалната икономика през последните години редица чуждестранни компании или чужди физически лица гледат към България за установяване на своя бизнес поради икономически и финансови причини, като част от разширяването на бизнеса на картата на Европа  или пък влизат в съдружия с български физически или юридически лица, обединявайки своите усилия за постигане на определени стопански цели. С оглед обаче на въвеждането на новото законодателство за мерките срещу изпиране на пари в сила от края на месец март 2018 г., условията за учредяване значително се усложниха през последните една две години, поради тежките и тромави процедури на банките по откриването на сметки.

На практика процедурата по регистрация на търговско дружество с участието на чуждестранно физическо или юридическо лице не се различава съществено от случаите, в които учредители са местни български физически и юридически лица.

С настоящия материал ще се фокусираме предимно върху някои от спецификите, които следва да се вземат предвид в процедурата по регистрация на търговско дружество с чуждестранно участие в капитала в най-предпочитаната форма за сдружаване, а именно – дружеството с ограничена отговорност (ООД/ЕООД).

  1. Общи изисквания

Съгласно българското законодателство, учредителите на търговско дружество следва да са дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица.

В случай че учредител на търговското дружество е чуждестранно юридическо лице, то за регистрацията следва да бъде представен и официален документ за актуално състояние издаден от съответния компетентен орган на държавата по регистрация на юридическото лице, от който да е видно наименованието на лицето, данни за неговата регистрация, седалище и адрес на управление, както и данни за органите, които имат право да го представляват.

Всички официални чуждестранни документи, включително документите, заверени от местен нотариус в чужбина, предназначени за ползване в Република България следва да бъдат удостоверени с „апостил“ или да бъдат легализирани по съотвения ред, за да бъдат приети от българските институции. Редът, по който следва да бъдат допълнително оформени документите, зависи от обстоятелство дали съответната държава, в която са издадени/заверени е страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, дали между нея и Република България има влязъл в сила и действащ Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави. След оформянето им по надлежния ред следва да бъде извършен превод на чуждестранните документи на български език, като е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.

В случай че чуждестранното лице не владее български език, е препоръчително документите да бъдат придружени с превод на език, който чуждестранното юридическо лице владее, за да може същото да бъде запознато в пълнота със съдържанието на учредителните документи, както и със спецификите на българското законодателство.

Дължимите държавни такси за учредяване на търговското дружество с чуждестранно участие в капитала и вписването му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не се различават от тези, при които съдружници са местни лица. Комплектът от документи, който следва да бъде изготвен за процедурата по регистрация на търговското дружество, също не се различава от документите при регистрация само от местни лица.

  1. Процедура по откриване на банкова сметка

С оглед спецификите на дружеството с ограничена отговорност като капиталово дружество, следващата стъпка при учредяването на ООД/ ЕООД след подписването на учредителните документи, е откриването на набирателна сметка в избрана от лицата банка на територията на страната, по която да бъде внесен учредителния капитал. Във връзка с европейското законодателство относно мерките срещу изпиране на пари и приетите в тази връзка  промени в българското законодателство с приемането на Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за прилагане на закона, значително бе формализирана процедурата по откриване на набирателни сметки в банките.

При откриване на банкова сметка на българско дружество с чуждестранно участие в капитала, всяка банка изисква да бъде попълнен KYC въпросник от лицето (Know your client /опознай своя клиент/), в който да бъдат посочени редица детайли, свързани както с дейността на новото дружество и произхода на средствата, така и с физически лица действителни собственици на капитала и информация за всички юридически лица, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху юридическото лице. Следва да бъде попълнена и декларация за действителен собственик на новото дружество, като банката може да изисква и допълнителни документи съобразно спецификата на лицето и вътрешните правила и изисквания на банката. Процедурата по извършване на предварително проучване на клиента от страна на банката отнема различен период (вариращ между 7-14 работни дни) в зависимост от конкретната банкова институция, като за това предварително проучване някои банки изискват заплащането на допълнителна такса, която не се възстановява от банката при отказ за откриване на сметка. На база извършения анализ на представените от чуждестранното лице документи, банката прави преценка дали да влезе във взаимоотношения с клиента и дали да открие банкова сметка. При положително становище, банката открива сметката, по която следва да бъде преведен предвидения учредителния капитал на дружеството.

  1. Изисквания по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Съгласно новите изисквания, регламентирани в Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за прилагане на закона, учредените на територията на Република България юридически лица са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права. Информацията и данните се вписват по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Учредените на територията на Република България юридически лица са длъжни да заявят за вписване в съответния регистър действителните си собственици, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им.

Когато по партидата на лицето в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител – физическо лице, то възниква задължение да бъдат посочени данни за физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на страната. Посоченото физическо лице за контакт е длъжно да получава, да разполага и да предоставя в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са действителни собственици на търговското дружество, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.

В обобщение на гореизложеното, може да се направи изводът, че в процедурата по регистрация на търговско дружество с чуждестранно участие в капитала следва да се имат предвид множество допълнителни специфики и детайли. В тази връзка Ви препоръчваме предварителна консултация с опитен адвокат с експертиза в сферата на търговското и корпоративно право, с оглед законосъобразното стартиране на дейността на новото дружество и спестяване на време и нерви.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава богат опит в предоставянето на юридически консултации и услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица, както в процедурата по първоначалното учредяване на търговски дружества и избора на най-подходяща форма за сдружаване, така и в текущото им правно обслужване. Настоящият материал има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства. При възникване на въпроси или нужда от консултации може да се свържете с нас на www.murgova.com.