fbpx Субсидии за гроздо- и винопроизводителите след 2007 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Субсидии за гроздо- и винопроизводителите след 2007 г.

Общата организация на пазара на вино в Европейския съюз (ЕС) не предвижда пряко финансиране на лозаро-винарския сектор. Предвидена е обаче система от помощи и премии по различни мерки, от която България ще може да се възползва след членството си в ЕС през 2007 г.
Една от най-важните и привлекателни за нашата страна система е въведена през 1999 г. Тя ще осигури премии за преструктуриране и конверсия на лозовите насаждения. Системата от помощи е създадена с цел да се предостави възможност на сектора да адаптира производството си към нуждите на пазара.

Премията обхваща следните мерки:

промяна на сортовата структура чрез презасаждане или облагородяване;
промяна на местоположението на лозовите насаждения върху по-добри почви и терени;
подобряване на техниката на управление на лозовите насаждения съответствие с целите на мярката.


Премията не обхваща нормалното обновяване на лозовите насаждения, свързано с приключване на естествения им живот. От нея могат да се възползват само тези райони на страната-членка на съюза, за които има изграден регистър на лозовите насаждения или опис на производствения потенциал.
Друго важно условие за получаване на премията е страната да е изработила план за преструктуриране и конверсия на лозовите насаждения, като плановете трябва да отговарят на нормите на европейския регламент, отнасящи се до тази премия.

Тя предвижда:

обезщетение на производителите за финансови загуби, претърпени в резултат на започналото осъществяване на плана за преструктуриране;
покриването на разходите по преструктуриране.

Обезщетението може да се реализира или чрез заплащането му, или чрез разрешение за запазване на старо лозово насаждение, съществувало преди преструктурирането. Старият и новият масив не могат да съществуват заедно повече от три години.
Изплащането на обезщетението не може да надхвърля 50 % от разходите за преструктуриране.
Този режим за помощи цели подобряване на съществуващите лозя и не е отворен за ново засаждане. Само че в случая трябва да се докаже, че се преструктурират или облагородяват съществуващи лозя, а не нови насаждения.

Помощи в Европейската общност

Подпомагане употребата на определени продукти
Тази мярка се въвежда, за да се насърчи използването на концентрирана и ректифицирана гроздова мъст при повишаване на естественото алкохолно съдържание на продуктите. Условие за това е да се получи съответно разрешение.

При определяне на правилата за отпускане на тази помощ се взема предвид:

наличие на разрешение за повишаване на естественото алкохолно съдържание на продуктите;
мерките, осигуряващи контрол върху употребата на тези продукти;
размера на помощите, определени за всяка гроздоберна кампания.

Размерът на помощта е определен върху съотношението на повишения алкохолен градус и хектолитрите гроздова мъст, като се отчита финансовата разлика при използването на захароза, гроздов концентрат и ректифицирана гроздова мъст.

Помощи при дестилация
Всички, които извършват задължителна дестилация, могат да се възползват от тези помощи, в случай че:
- продуктите, получени от дестилация, имат алкохолно съдържание не по-малко от
52 обемни % ;
- kогато на интервенционната агенция се предава продукт, получен в резултат на дестилацията с алкохолно съдържание не по-малко от 92 обемни %.
Факултативната дестилация е насочена към подпомагане дестилирането на трапезни вина, като така се поддържа и стабилизира пазара. В тези случаи дестилаторите заплащат на производителите стойността на виното, предназначено за дестилация. За да осъществят плащането, те ползват помощ по тази мярка.
Кризисната дестилация е доброволна мярка, която се прилага при установен дисбаланс на пазара на вина. Всяка от страните-членки на ЕС определя правила за финансова подкрепа на тази мярка.
Предвиждат се и помощи за частно съхранение, които се отпускат на производителите на трапезни вина, на гроздови мъст и концентрат, и ректифицирана гроздова мъст.
Отпускането на субсидията става след сключване на дългосрочен договор с интервенционната агенция при определени правила.
Помощите ще могат да ползват гроздо- и винопроизводителите, които са спазвали изискванията на националното законодателство по отношение на регистрационните режими.
Субсидиите са предназначени и за тези, които са подавали редовно декларация за произведено количество грозде и вино.
Не е достатъчно тези условия да се спазват от 1 януари 2007 г., за да се кандидатства за финансиране, а поне две-три години по-рано.
Важно е още да се знае, че има ясно и точно дефинирани изисквания за условията, при които се предоставят помощите, а също така са предвидени и мерки за контрол по тяхното отпускане и изразходване.