fbpx Tретиране на отпадъците - ключ към чиста природа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Tретиране на отпадъците - ключ към чиста природа

Tретиране на отпадъците - ключ към чиста природа

етикети

Отпадъците са огромна загуба на ресурси под формата както на материали, така и на енергия. Количеството им може да бъде показател за това, доколко ефективно мислим за природните ресурси. Понастоящем битовите отпадъци (в т.ч. и - отпадъците от опаковки) са най-добрият индикатор,
с който разполагаме за характеризиране на общото развитие на образуването и третирането на отпадъци в страната.

Eнергийно оползотворявани
опаковки


- Опаковки, чието тегло е над 50 % от органични материали (дърво, картон).
- Опаковки, които съдържат по 50 % органични материали, могат да се считат за оползотворяеми чрез получаване на енергия, само при наличие на доказателства за тяхната калорийна стойност.
- Алуминиево фолио (с дебелина до 50 ?m).
Този стандарт предстои да се промени, като се въвежда минимално количество калорийна стойност. Тя ще отчита и количеството вещества, които биха могли да създадат проблеми при процеса на енергийно оползотворяване, вкл. и образуване на опасни отпадъци.

По материали от ЕКОПАК

 

Отпадъците от опаковки са само около 5 % от общия обем на образуваните отпадъци
Oт екологична гледна точка продуктът, опаковката, веригата на доставяне и нуждите на потребителя, образуват едно цяло.
Затова предотвратяването на отпадъци не трябва да се разглежда само като количествено и качествено намаляване на опаковъчните материали, а по-скоро като част от целия процес на производство, дистрибуция, продажбата на потребителя и последващото изхвърляне.

Програми за действие за околната среда на EС
Приети през 1972 г. те подпомагат интегрирането на проблемите на екологията и околната среда във всички други области. Повторната употреба и рециклирането на материалите следва да бъдат предпочетени пред оползотворяване на отпадъците за получаване на енергия, когато и доколкото те са най-добрите варианти с оглед на околната среда.
Опаковките представляват сравнително малък,
но не и незначителен дял в общия поток отпадъци.

През 2002 г. около 66 млн. тона отпадъци
от опаковки са генерирани в ЕС

Това са около 5% от общото количество генерирани отпадъци. Тенденциите варират в различните страни В някои, например Италия и Германия се забелязва тенденция за увеличаване. Докато в други, например Франция, Ирландия и Австрия количествата генерирани отпадъци от опаковки се стабилизират и даже отбелязват слабо намаление.

Тенденции, очертаващи се на пазара на опаковките в България
По данни от НСИ през периода 2004-2006 г.
потреблението на пластмасови опаковки в България се запазва относително постоянно. Нараства използването на хартиени и картонени опаковки.
Хартията и картонът са единствените материали, които отговарят на европейски стандарт, определящ вторичните суровини. Поради това са и сред най-рециклираните опаковъчни материали, със степен на рециклиране 67 %. Относителният дял на използвания стъклен амбалаж намалява. В някаква степен влияние оказват и опитите на големи компании да пускат на пазара бутилки от олекотено до 30% стъкло. Критериите за универсална опаковка са: лесно отваряне, надеждно затваряне, оптимална маса и обем, ясен надпис и др. Много перспективни са алуминиевите опаковки (кенове), които имат всички предимства за запазване качеството на съдържанието, лесно охлаждане и боравене, леки и практични са и се рециклират ефективно. Данните сочат, че все по-широко се използват дървени, а също така и метални опаковки.

Facebook коментари