fbpx Търговията с автомобили - накъде? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търговията с автомобили - накъде?

Автомобилната индустрия или по-конкретно търговията с автомобили в България през последните десет години изживя бурен ръст и значителни промени що се отнася до сегментирането и финансовите инструменти, съпътстващи реализацията. Разбира се, всички те отразяват пряко икономическото развитие на България, както и законовата и фискална база регулираща вноса и търговията с автомобили на територията на страната. Прекият анализ на събитията през последните години помага да се предвидят посоките, в които продажбата на автомобили в България ще се развива през следващите години.

Не са далеч годините, когато автомобилите в България се внасяха основно от страните на СИВ. Ограничителни режими водеха до разпределяне на автомобилите след дългогодишно изчакване. Съвсем естествено още през първите години след промяната в България, когато все още не съществуваха изградени мрежи за пласмент и обслужване на автомобили произведени от световните марки, частни лица и български предприемачи се ориентираха към внос на автомобили втора употреба от Западна Европа. Този поток за разширяване на автомобилния парк в България и до днес играе ролята на първичен пазар, а неговият обем многократно надвишава вносът на нови автомобили в страната. Практически системата за реализацията на нови автомобили в страната, в днешния си вид, се създаде през последните 15 години. Рисковете от икономическото развитие в България до началото на този век не даваха възможност на банки и лизингови дружества да навлязат на българския пазар.

Когато през есента на 2008 г. по света се заговори за започващата и разпространяваща се светкавично финансова и икономическа криза, българският пазар изживяваше разцвета на кредитния бум в цялата икономика и в частност в автомобилната индустрия. Всъщност България беше изминала за малко повече от десетилетие фазите на икономическия бум съпътствал икономическото развитие на западна Европа, НАФТА и Япония през целия следвоенен период. Съвсем естествено сблъсъка между икономическите закони и предприемаческата инициатива в България беше особено силно изразен.

Разбира се, съвременната история на автомобилната търговия в България има и втори план – държавната политика

За съжаление през последните години България не съумя да оцени факторите на растежа в световната автомобилна индустрия и да изгради правилно законодателната база, съпътстваща вноса и реализацията както на нови, така и на употребявани автомобили у нас. Това не остана незабелязано от големите автомобилни концерни, които заобиколиха България в процеса на своя избор на площадки за разширяване на своите производствени мощности. Фискалната политика допусна пробойни защото не беше в състояние да изгради правилно приоритетите на потребителите и не беше в състояние да осигури достатъчна събираемост.

Днес в България съществува изключително развита мрежа от оторизирани търговски обекти и сервизни центрове, работещи по законите на ЕО и стандартите на производителите. Изключително развита е мрежата на лизинговите дружества съдействащи за реализацията на автомобилите. По своите капацитети всички те могат да обслужват обеми на реализация, каквито България записа през 2007 и 2008 г.
Ако проследим динамиката на реализация на автомобили през последните месеци ще видим, че спадът в отделни сегменти надвишава 50%. Естествено възниква въпросът дали и в каква степен обемът на продажби ще се възстанови, колко бързо ще се случи това, за да осигури отново пълно натоварване на всички съществуващи структури. Разбира се, паралелно протича и обратният процес – ограничаване и намаляване на капацитетите.

Списъкът с фактори, които ще въздействат върху развитието на сектора в следващите няколко месеца и години може да бъде групиран в три направления

Икономическата стабилизация или достигането до нивата на новата нормалност сама по себе си ще позволи отново правилно структуриране на икономическите потоци и стабилизирането на отделните индустриални сектори в България
Финансовото стабилизиране на фирмите и най-вече преструктурирането на тяхната краткосрочна и дългосрочна задлъжнялост ще има пряко отражение върху техния кредитен рейтинг и по този начин достъп до свежо финансиране. Българската държава би могла да изиграе положителна роля, чрез стартиране на програми за подкрепа на конюнктурата и чрез преструктуриране на фискалната тежест за стопанските субекти при покупката на автомобили. В степента, в която действието на тези фактори се наслагва е възможно бързо стабилизиране. Така икономическият спад от последната година може дори да се окаже оздравителна диета. Важно е, че и сега и занапред вниманието на автомобилната търговия върху крайния потребител независимо от това дали той е икономическо предприятие или физическо лице ще бъде още по-фокусирано. Наред с обновяването на моделите при всички големи производители понижаването на разходите за гориво, разширяването на моделните варианти, широките възможности за индивидуализация предоставят широк избор, който в комбинация с гъвкави схеми за финансиране може да доведе и до съществено понижение на разходите свързани с експлоатацията на автомобила. По този начин не само икономическото оживление може да помогне на автомобилната индустрия, но и тя ще помогне за по-правилно структуриране на разходите.

За България на дневен ред е и подобряването на екологичната ситуация. Въпрос на воля на държавното управление е разработването на система от стимули за осъвременяване на автомобилния парк и намаляването на екологичния отпечатък, който той оставя.

Краят на всеки цикъл е началото на нов.