fbpx Данъчният кредит при покупка на автомобили | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Данъчният кредит при покупка на автомобили

 


Мая Перфанова е регистриран одитор от 1993 г.
Осъществява дейността си чрез "Виктория Ваяди 98" ЕООД - дружество, специализирано в областта на одита, консултантска дейност по
данъчно облагане, счетоводно обслужване.

За контакти:
тел.: 02/ 9801853, 9808852

Общите условия за ползване на данъчен кредит са посочени в чл. 64 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Независимо от факта, че са изпълнени условията на чл. 64 от ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит не е налице, ако са придобити (включително наети):

 • мотоциклети и леки автомобили, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5;
 • резервни части и окомплектовка,

ремонт и поддръжка, горивни и смазочни материали за посочените превозни средства (чл. 64 от Правилника за прилагане на ЗДДС).
Посочените разпоредби не се отнасят за лекотоварни автомобили, които по смисъла на ЗДДС са леки автомобили, но са предназначени за превоз на товари, или за леки автомобили, в които има трайно вградено допълнително техническо оборудване. То е за целите на извършваната дейност от регистрираното лице и за регистрирани лица, които с тези автомобили извършват като основна дейност (повече от 50% от общия оборот) следното:

 • транспортни услуги;
 • ремонт на такива превозни средства;
 • отдаване под наем;
 • подготовка на водачи на моторни превозни средства по смисъла на Закона за двжение по пътищата с тези превозни средства.

От гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) режимът за тази категория автомобили не е по-лек. Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗКПО, разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили, т.е. тези, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, не превишава 5 (пар. 1, т. 30 от ДР на ЗКПО), когато с тях не се извършва дейност по занятие (извършването на производствена или търговска, включително, услуги и сервизна дейност, доколкото леките автомобили не се използват за обслужване на административно-управленска дейност) се облагат с данък при източника. Той е окончателен и за 2005 г. е в размер на 17%.


От изложените текстове е видно, че Законодателят е приел, че за всички автомобили, извън посочената категория, са налице основания за ползване на данъчен кредит и неплащане на алтернативни данъци, когато са налице всички останали общи условия за това.


Пример

Фирма А е агенция за недвижими имоти и е регистрирано по ЗДДС лице. През 2005 г. закупува 2 броя автомобили, които са на стойност 24 000 лв. с ДДС всеки, но се различават по броя на местата за сядане:
4автомобил 1 е с брой на местата
за сядане до 5;
4автомобил 2 е с брой на местата
за сядане над 5.

Фирма А

Дан. кредит Дан. основа Год. амортизация Икономия oт данък
авт.1 авт.2 авт. 2 авт. 1 авт. 1 авт. 2 авт. 1 авт. 1
0.00 4 000 24 000 20 000 6 000 5 000 900 750

 

От представения пример е видно, че остатъч-ната стойност на автомобил 1 след една година е 18 000 лв., а на автомобил 2 - 15 000 лв.
Икономията от данък при автомобил 1 е 900 лв., а при автомобил 2 - 750 лв. За покупката и на двата автомобила платената цена е 24 000 лв., но при автомобил 2 - 4 000 лв. от тях се приспадат автоматично с акта на покупката.
Ако трябва да се предложи пример и за разходите, свързани с двата вида автомобили, ситуацията е следната:

Фирма А

Резервни части и окомплектовка, ремонт и поддръжка, горивни и смазочни материали на стойност 5 000 лв.без ДДС за всяко МПС

Дан. кредит Дан. основа Год. амортизация Икономия oт данък
авт.1 авт.2 авт.2 авт. 1 авт. 1 авт. 2 авт. 1 авт. 1
0 1000 6000 5000 1020 0 1053 750

 

Забележка: 17% данък - алтернативен данък, дължим ежемесечно
Икономия от данък - Корпоративен данък при ставка 15%


От представения пример се вижда, че при автомобил 1 собственикът на фирма А ще спести
1 053 лв. корпоративен данък, след като внесе ефективно в бюджета 1 020 лв. алтернативен данък.
Във връзка с това е уместно да отбележа, че от 01.01.2004 г. бе включена нова разпоредба в ЗКПО (чл. 11). В нея е регламентиран принципно нов начин на формиране на данъчната основа за облагане с еднократен (алтернативен) данък при източника на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили, които не се ползват по занятие по смисъла на ЗКПО и са от категорията на автомобил 1 в нашите примери.

Облагаеми с данък са:

 • разходите за горива,
 • гориво-смазочни материали и консумативи, за резервни части и разходи за труд при ремонт,
 • технически прегледи,
 • разходите за автомобилна козметика и аксесоари и паркинг.


Тези разходи са изчерпателно изброени. Ако с определен лек автомобил се извършват и двата вида дейности (дейност по занятие и административно-управленска) при определяне на данъчната основа за облагане, следва да се спазват следните правила:

 • разходите за експлоатация се отнасят към административно-управленската дейност на база на изминатите километри за тази дейност;
 • разходите за поддръжка и ремонт се разпределят на база съотношението на изминатите километри от автомобила във връзка с административно-управленската дейност към общите изминати километри от автомобила за последните 12 месеца, включително текущия.

Тези разпоредби са свързани със значителни практически затруднения и разход на труд, поради необходимостта да се поддържа определена оперативна отчетност за целия 12-месечен период.