fbpx Кoга бихме могли да използваме арбитражна клауза в договорите? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
не

Кoга бихме могли да използваме арбитражна клауза в договорите?

Динамиката на търговските взаимоотношения в национален и международен мащаб поставя пред бизнеса нелеката задача да избере оптимален способ за разрешаване на правни спорове в условията на все по-бързо развиващия се стопански оборот. В тези условия все по-често бизнесът прибягва до използването на арбитража като предпочитан метод за разрешаване на спорове, носещ редица предимства пред държавното правораздаване.

В настоящия материал ще разгледаме  накратко какво представлява арбитража, кога бихме могли да се възползване от арбитражна клауза в договорите и кои спорове подлежат на разглеждане от арбитраж.
На първо място следва да се посочи, че арбитражът не е част от държавното правораздаване, а е негова алтернатива. При него страните овластяват трето лице или лица (арбитър или арбитражен съд) да разрешат възникналия помежду им правен спор.

Основната предпоставка за разрешаване на даден спор от арбитраж е наличието на арбитражно споразумение между страните. В чл. 7, ал. 1 от Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА) е дадена легална дефиниция на понятието, съгласно която „арбитражно споразумение е съгласието на страните да възложат на арбитраж да реши всички или някои спорове, които могат да възникнат или са възникнали между тях относно определено договорно или извъндоговорно правоотношение. То може да бъде арбитражна клауза в друг договор или отделно споразумение.“

За да бъде валидно, законът изисква арбитражното споразумение да бъде писмено, като се смята се, че споразумението е писмено и в случаите, в които се съдържа в документ, подписан от страните, или в размяна на писма, телекси, телеграми или други средства за съобщения. Смята се, че има валидно арбитражно споразумение и когато ответникът писмено или със заявление, отбелязано в протокола на арбитражно заседание пред арбитражен съд, приеме спорът да бъде разгледан от арбитража или когато участва в арбитражното производство чрез извършване на процесуално действия, без да оспорва компетентността на арбитража.

Кои спорове могат да бъдат решавани от арбитраж?

На практика всички граждански и търговски имуществени спорове биха могли да бъдат решавани чрез арбитраж по волята на страните.
Все пак съгласно действащата нормативна уредба са предвидени и някои изключения, като извън обхвата на арбитражното производство попадат следните видове спорове и дела:

- имуществени спорове, които имат за предмет вещни права или владение върху недвижим имот;

- имуществени спорове, които имат за предмет издръжка;

- имуществени спорове, които имат за предмет права по трудово правоотношение;
спорове, по които една от страните е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. Съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, „"Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.“;

- всички неимуществени спорове;

- публичноправни спорове – относно нарушения или недействителност на административни актове.

В тази връзка е особено важно да се отбележи, че при наличие на посочените изключения, спорът не подлежи на разглеждане от арбитраж, а евентуално постановеното по такъв спор арбитражно решение би било нищожно съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ЗМТА.
 
Арбитражът е значително по-бърз в сравнение със съдебното производство, тъй като е едноинстанционен, по-гъвкав като процедура, по-евтин, конфиденциален, страните пряко участват в избора на арбитри, което обезпечава по-голямото доверие в арбитражната процедура и обезпечава стабилността на арбитражното решение.

В следващия ни материал ще ви запознаем с основните предимства на арбитража пред държавното правораздаване и ще ви дадем пример за арбитражна клауза.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава богат опит както в изготвянето на арбитражни споразумения, съобразно спецификата на конкретния казус и нуждите на страните, така и в осъществяването на процесуално представителство по арбитражни производства. При възникване на въпроси и нужда от консултация, могат да ви бъдат полезни като се свържете на www.murgova.com