fbpx Търговска марка на Общността | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търговска марка на Общността

Търговска марка на Общността

етикети

Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (марки и дизайни - OHIM) е агенция на Европейския съюз, отговорна за администрирането на търговските марки на Общността и на дизайните на Общността

Правата върху марки и върху дизайни (в качеството им на права върху интелектуална собственост) действат за територията на цялата Европейска общност, към момента състояща се от териториите на 27 държави-членки.

Търговските марки, както и другите права върху интелектуална собственост, съставляват съществена част от стратегията на фирмите. Подобряването на стойността на марката позволява да се спечели и поддържа пазарна ниша. Търговската марка е незаменимо средство за индивидуализиране и популяризиране на бизнеса сред потребителите. Тя позволява да бъдат разграничени стоките и услугите на един производител/изпълнител на услуги от тези на друг, както и за изграждане на доверие. Търговската марка представлява основно, капитално нематериално благо, което затвърждава връзката между дадена фирма и нейните клиенти. Марката е пазарен инструмент, който би могъл да бъде основна ценност за даден икономически субект. Системата CTM (търговска марка на Общностна) предоставя закрила и на колективни марки.
Преди да бъде създадена Марката на Общността, притежателите на права върху марки в ЕО използваха две различни процедури, за да получат закрила на техните марки - по национален и по международен ред. Националната процедура означава подаване на заявка за регистрация на марка поотделно в една, няколко или във всички държави-членки на Европейската общност. В резултат на това се получаваха една или повече национални регистрации на марки, за които се прилагат различни национални процедури. Международната процедура, от своя страна, води до международна регистрация от Международното бюро към Световната организация за интелектуална собственост в Женева. Тази “регистрация” има ефект, ако различните посочени държави (държави, за които се търси закрила) не възразят в определен срок. Придобитата регистрация има значение на действаща национална марка за територията на посочените държави. Предимство при нея е единната процедура за заявяване.

Марката на Общността покрива пазар
с почти половин милиард потребители
Регистрацията на марката е валидна за срок от
10 години и може да бъде подновявана неограничено. Режимът й се урежда от правила, подобни на тези, които важат за националните марки (определение за марка и др.) и ако се абстрахираме от териториалното действие може да се приеме, че за заявителите не съществува нещо ново. CTM предлага предимството да се получи закрила и да се придобие право на монопол за територията на всички държави-членки на Европейския съюз. Това става посредством една единствена процедура за регистрация -
пред OHIM като единен административен център в гр. Аликанте, Испания. Така се улеснява процедурата и се намаляват значително разходите. Формалностите и администрирането при CTM (подаване на заявка и други документи, искания и справки по интернет - “online”) са опростени. Единствено CTM гарантира директна и неделима закрила за целия вътрешен Европейски пазар.
Марката на Общността може да бъде както алтернатива, така и допълнение към регистрациите, придобивани по национален и международен път. Трите начина за регистрация на търговска марка са свързани помежду си, което позволява на придобилите регистрации лица (правопритежатели) да съобразят системата за закрила спрямо своите специфични изисквания. Заявителят може да придобие Марка на Общността като част от неговата “международна регистрация”, т.е. да бъде посочен Европейският съюз (като цяло) в подадената международна заявка при СОИС. Възможно е също международна заявка да се подаде чрез OHIM в качеството му на ведомство по произхода. Всички международни регистрации, посочващи Общността са включени в базата данни CTM-ONLINE в сайта на OHIM, който се обогатява от електронния обмен между OHIM и СОИС.

Системата на Марката на Общността
не заменя националните системи за правна закрила
Регистрацията е независима от налични предходни регистрирани или заявени марки в национално ведомство по индустриална собственост и не изисква отказ от по-ранни национално или международно регистрирани, респ. заявени марки. Напротив, регистрацията на CTM от OHIM ще подобри закрилата и ще улесни управлението на фирмения портфейл от търговски марки. Всяка търговска марка, регистрирана на национално ниво в държава-членка на ЕС, може да бъде заявена за регистрация като Марка на Общността (CTM). В случаите, при които Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар е отказало или е вероятно да откаже регистрацията на CTM, както и когато регистрацията е отменена или анулирана, може да се поиска от OHIM преобразуване на заявката или на регистрацията в заявка за национална регистрация на марка.
За Марката на Общността е характерно още, че знакът не трябва да бъде описателен или родово понятие на който и да е от 23-те официални езици, използвани в ЕС. Знакът, за който ще се иска регистрация като марка, не трябва да влиза в конфликт (да е идентичен или сходен) за същите или сходни стоки и/ или услуги с по-рано регистрирани или заявени (съответно притежаващи по-ранен приоритет) Марки на Общността и национални марки в държава-членка на ЕС, или да не създава вероятност от объркване на потребителите. Важно е да се отбележи, че OHIM не извършва служебно подобно проучване. Съответният отдел единствено подготвя доклад за извършено търсене в обширните бази с данни. Преди подаването на заявка заявителят може сам да установи дали има конфликт с по-ранни чужди права като предприеме самостоятелно или чрез наемане на специалист търсене в базите данни в интернет (в сайта на OHIM това са: CTM-ONLINE, CTM-DOWNLOAD, EUROACE -
EURONICE, EUROCLASS; в национални онлайн бази данни - BPO online) или с предварително проучване като услуга от националните ведомства. Важно е да се напомни във връзка с това правото на притежателите на по-ранни регистрации или на заявки да възразят срещу така подадената заявка или срещу вече регистрираната марка.

В интернет страницата на OHIM са достъпни формуляри на всички официални езици на ЕС за попълване на заявка за марка (в т.ч. на български), заявка за Дизайн на Общността, възражение, искане за подновяване, искане за отмяна на регистрация и др. Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (OHIM) предоставя услугата “Електронно подаване” (Online/ Е-filling). Подаването на заявка може да се извърши директно до OHIM (посредством електронно подаване в интернет сайта, по факс, обикновена поща, с куриер или на място.
Основната (базова) такса от 900 евро покрива разглеждане на заявка за индивидуална марка с претенция за максимум 3 класа стоки и/ или услуги. При електронното подаване тя е 750 евро.
Веднъж придобита регистрацията дава следните права:
- право на притежателя да забрани трети лица да използват идентични или сходни знаци за идентични или сходни стоки и/ или услуги;
- лицензии за марката могат да бъдат предоставяни за територията на целия ЕС или само за част от него;
- закрила на Марката на Общността срещу извършени нарушения може да се търси за улеснение по места, в която и да е от държавите-членки от местни съдилища. Решенията на тези съдилища могат да бъдат признати и да имат сила навсякъде в ЕС.

*По материали на Ведомство за хармонизиране на вътрешния пазар (марки и дизайни) - OHIM, в рамките на програма за популяризиране на Марката и Дизайна на Общността в България, изпълнявана от Патентното ведомство на РБ.

OHIM: http://oami.europa.eu/
Патентно ведомство: http://www.bpo.bg/

Facebook коментари