fbpx Три проекта ще проучват борбата с незаконната търговия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Три проекта ще проучват борбата с незаконната търговия

Три проекта ще проучват борбата с незаконната търговия

Три български проекта за борба с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления като корупция, организирана престъпност и пране на пари са спечелили финансиране по глобалната инициатива PMI Impact.

Първия проект е на УНСС „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”. Чрез него се цели да се повиши осведомеността за проблема, който незаконната търговия с тютюневи изделия представлява, както и да се изяснят връзките ѝ с други престъпления. Проектът ще определи начина на действие и пространствено-времевите зависимости на тютюневата контрабанда, ще идентифицира пропуски и недостатъци на действащото европейско и национално законодателство в изследвания регион - страните по Балканския път за трафик от Турция към Западна Европа, както и ще предложи законодателни подобрения в областта.  Ще бъдат разработени обучителни материали и курсове за служителите на правоприлагащите органи и вземащите решения. УНСС има богат опит в провеждането на обучения и образователни програми, а тези курсове ще бъдат включени като модули към различни бакалавърски и магистърски програми на университета. Изследването има за цел да разкрие основните индикатори на незаконната търговия с тютюн и свързаните с нея престъпления, да проучи основните процеси и фактори, като по този начин идентифицира основните рискове при развитието на такива незаконни дейности.

Другият проект е на Института за пазарна икономика и се казва „Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България“, чиято основна цел е да проучи и покаже възможностите за подобряване на водените политики, както и засилване на ефективността на институциите чрез преодоляване на онези слабости, които дават почва за незаконна търговия с тютюневи изделия в страната. Ще бъде поставен акцент върху законовата рамка и нейното прилагане, представянето на разследващите органи и прокуратурата, както и съдебната практика в сферата. Това ще помогне да се изведат решения за политиките и регулаторната рамка, които ще бъдат от полза както за правителството (данъчни приходи), така и за участниците на пазара (честни правила и ограничаване на незаконния пазар).

Проекта на Центъра за изследване на демокрацията „Незаконната търговия с тютюневи изделия и Балканския маршрут цели преодоляване на институционалните слабости и корупцията”. Той има три основни цели:  да очертае институционалните слабости, които пречат на ефективната борба с незаконната търговия с тютюневи изделия и предложи метод за оценка на ефективността на институциите в борбата с тези криминални дейности на регионално ниво; да изследва ролята на корупцията като фактор, който улеснява незаконната търговия с тютюневи изделия, както и да предложи метод за оценка на риска от корупция на регионално ниво;  да отстоява по-ефективни и обективно обосновани законодателни и политически мерки, които да се препоръчат на институциите в България, Гърция, Италия и Румъния за засилване и оптимизиране на усилията за борба с организираната престъпност и свързаната с нея корупция в контекста на незаконната търговия с тютюневи изделия. В рамките на проекта ще бъдат изработени инструменти за оценка на ефективността на институциите и риска от корупция сред правоохранителните органи и приходните институции в борбата им срещу незаконната търговия с тютюневи изделия.