fbpx Умерен оптимизъм за икономиката през 2016 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Умерен оптимизъм за икономиката през 2016 г.

Умерен оптимизъм за 2016 г. без резки скокове в икономиката – това показват очакванията на фирмите в България, отразени в проучването за бизнес климата „Европейски икономически преглед 2016”, което БТПП подготви. Проучването се провежда по методология на Европалати за 23-та поредна година сред 59 000 фирми от Европа. В България единствено БТПП изследва мнението на бизнеса и за 17-ти път страната ни участва в инициативата. Анкетата у нас е извършена сред 492 фирми, членове на БТПП. 

На пресконференция председателят на БТПП Цветан Симеонов представи проучването с акцент върху резултатите на фирмите в България от 2015 г. и техните очаквания за 2016 г. за развитието на бизнес климата, приходите им от продажби, заетостта и инвестициите.

Общото впечатление е, че следващата година ще бъде по-добра от вече изтичащата 2015 г. По-добър бизнес климат за 2016 година очакват 43% от анкетираните фирми. Успоредно с положителните очаквания за 2016 година съществува и несигурност сред бизнеса по отношение на икономическата среда, по специално - вероятността за изненадващи промени, които да увеличат тежестта за бизнеса.

Като по-скоро успешна отколкото лоша за предприемачите може да се определи 2015 г. Резултатите показват ясно подобрение спрямо 2014 г. – най-вече по отношение на бизнес климата и заетостта.

За поредна година мениджърите на фирми са с по-добри очаквания за приходите от износ, за разлика от продажбите им на вътрешния пазар. Почти половината от анкетираните смятат, че през 2016 г. ще увеличат приходите си зад граница, но темповете на износа зависят в голяма степен от глобалната среда.

Най-малък дял на положителни очаквания сред бизнеса има за продажбите на местния пазар и за заетостта за 2016 г. Може да се прогнозира, че ще се затвърди ниския ръст на вътрешното потребление.

Добри са резултатите за заетостта през 2015 г., но по-малко са положителни очаквания за увеличаването й през 2016 г. През 2015 г. близо 1/3 от фирмите са увеличили работните места, докато за 2016 г. 1/4 от анкетираните прогнозират, че ще наемат допълнително персонал.

Резултатите от проучването показват известно подобрение по отношение на прогнозите за инвестициите, като 36% от анкетираните смятат, че ще могат да увеличат нивото на инвестираните средства догодина. Въпреки това мащабни инвестиции от български фирми все още е рано да се прогнозират.

В обобщение очакванията на фирмите от България за 2016 г. показват подобрение, което предполага по-умерен растеж на българската икономика, но все още далеч от нивата преди 2008 г.

Наблюденията от проучването показват, че очаквани водещи затруднения за 2016 г. ще бъдат цените на енергията и суровините– посочени като най-големите пречки от 48% от фирмите. За 2015 година приблизително същият дял (44%) са определили този проблем като най-голямо препятствие. Повишението на цената на ел. енергията оказва пряко въздействие за резултатите и очакванията. Има съществена разлика между България и останалите страни – докато за страните от Европа цените на енергията и суровините през 2016 г. се очакват да бъдат едни от най-маловажните пречки, то в България несигурността при цените оказва негативно влияние.

Липсата на квалифицирани кадри е също сред топ-пречките през 2016 г. за една трета от работодателите.

Условията на икономическата политика през 2016 г. също са сред водещите затруднения, посочени от 29% от анкетираните, както и разходите за труд – според 28% от фирмите. Административните увеличения на минималните осигурителни прагове и на минималната заплата дават отражение върху мнението на фирмите. През 2015 г. България продължава да е сред страните с най-силен ръст на разходите за труд в ЕС.

Резултати за Европа

Като цяло резултатите от европейските страни показват умерено икономическо възстановяване при условията на засилени глобални предизвикателства. В европейските страни се увеличават положителните прогнози за търсенето на вътрешния пазар, експортните продажби и заетостта.

Прогнозите за бизнес климата и инвестициите в общ европейски план намаляват леко, разкривайки чувство на несигурност за следващата година. Геополитическите опасения повлияват върху плановете за нови инвестиции и разширяване на бизнеса.