fbpx Управление на фирмената сигурност задача с много неизвестни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Управление на фирмената сигурност задача с много неизвестни

Предприемачите работят под непрекъснат стрес и в постоянно променяща се бизнес среда. За да оцелеят, те трябва да разбират от всичко. А един важен елемент от това "всичко" е придобиването на компетентност и по проблемите на фирмената сигурност. За съжаление това често остава на заден план.
Факт е, че живеем в несигурно време. Обществена тайна е, че овластените държавни органи в момента не са в състояние да осигурят онази сигурност, от която се нуждае обществото ни. Убеден съм, че не малка част от вас, които сега четете тези редове, са били обект на престъпни посегателства. Очевидно е, че трябва да се осланяме на народната мъдрост: " Помогни си сам, за да ти помогне и Господ." И ако едрият бизнес е в състояние да инвестира във формирането и функционирането на собствени служби за сигурност, то за една по-малка фирма това е немислим "лукс".
Какви са реалните възможности днес
В момента в България има твърде малко експерти по фирмена сигурност, които могат наистина да бъдат полезни със своя опит и знания и да предложат компетентни съвети и решения.Вярно, че през последните години няколко висши учебни заведения подготвят кадри по фирмена сигурност - Варненски свободен университет, Югозападен университет "Неофит Рилски" и др. Но липсата на традиции и опит, а също така и недостатъчната популярност на специалността в публичното пространство не дават възможности за реализация на тези млади хора.

В момента на пазара има доста детективски и консултантски агенции, които са в състояние да извършват качествени проучвания. Посочените дотук примери дават поглед само върху една малка част от цялостната дейност, свързана с фирмената сигурност. Придобиването на минимална компетентност по проблемите на фирмената сигурност може да предотврати загуби, които биха се оказали фатални за бизнеса.

Нужни са поне пет години за формирането на експерт по сигурността, разбира се, ако има късмет да попадне в подходяща професионална среда и е натоварен с достатъчно работа. Ако спрем дотук с обективните фактори, ще видим, че управлението на фирмената сигурност е едно сериозно предизвикателство пред българските бизнесмени. Така те знаят как при необходимост да поискат експертна оценка и квалифицирана помощ от доказали се експерти. Със сигурност няма да изпаднат в смешната ситуация при среща с професионалисти да искат невъзможни неща, като например използването на специални разузнавателни средства. Дори при минимум познания в областта е ясно, че редът за използването им е уреден със закон и всяко излизане извън него подлежи на наказателно преследване.
Понякога предприемачите забравят, че отговорността за наблюдаването, разкриването и формулирането на важните проблеми е само и единствено тяхна грижа.
Разбира се, консултациите със специалисти са необходими, но това не ги освобождава от основния им ангажимент. Експертите обикновено консултират по зададени конкретни въпроси, а не по принцип. Те могат да изготвят и експертиза. Но ако не се идентифицира основният проблем, предприемачът със сигурност ще бъде разочарован от консултантската услуга.
Поради неразбиране на проблемите на фирмената сигурност в повечето случаи бизнесмените отделят средства и време само за обектова и персонална охрана. Така те са убедени, че са решили фирмената сигурност. Но този подход е погрешен. За да се разбере същността, ролята и целите на фирмената сигурност като елемент от цялостното управление на бизнеса, е необходимо да се разясни явлението нелоялна конкуренция.
Логичен е въпросът - откъде да се започне?
Обикновено първата реакция на всеки бизнесмен е да потърси услугите на някой бивш или настоящ служител на МВР. Дотук нищо лошо, само че, въпросът е каква част от бившите служители на МВР имат реален опит и знания по проблемите на фирмената сигурност. Обикновено това са хора, работили в специалните служби, в НСБОП или в специализирани полицейски служби. Опитът и знанията им, натрупани с годините във ведомствата, обаче не са достатъчни. Те самите имат нужда от допълнително обучение и квалификация по бизнес, право и мениджмънт. Не е за пропускане и фактът, че не винаги са в активна възраст.
Днес ефективно действат малки, но добре балансирани екипи от висококвалифицирани специалисти. Ако при вас дойде някой съвременен "агент 007" и поеме ангажимент сам да ви реши възникналите проблеми, по-добре откажете услугите му. Рискувате да загубите времето си, а със сигурност и не малко пари.
Най-често срещани проблеми
Условно те се разделят на две групи. Проблеми, които засягат вътрешната сигурност на фирмата, и такива, свързани с външната среда. На пръв поглед проблемите, свързани с подбора, изучаването, квалификацията и развитието на персонала, нямат пряка връзка с вътрешната сигурност. Стана практика обаче уволнени служители в търговски фирми да започват работа при конкурентите, "измъквайки се" с клиентите си. С оглед на ограничените финансови и други ресурси в малките и средните предприятия, добре би било да се съчетаят длъжностите "човешки ресурси" и "служител по сигурността". Един такъв подход ще доведе до по-задълбочено предварително проучване на кандидатите за работа. В резултат на това със сигурност ще се намалят рисковете от изтичане на вътрешно фирмена информация и ще се ограничат загубите от действия на нелоялни служители. Нужно е и добре да се организира контролирането на движението на документите във фирмата. Това се отнася преди всичко до фирмената тайна и е от компетенцията на собственика или мениджъра. Решаването на този проблем е достатъчно сложно, защото, от една страна, трябва да се уточнят кои сведения, данни и факти представляват фирмена тайна, както и кръгът на служителите, които ще имат достъп до тях. От друга страна, трябва да се прецени дали ограничаването на достъпа до определена вътрешно фирмена информация няма да затрудни нормалното функциониране на фирмата. Изготвянето и използването на инструкция ще ограничи до минимум възможностите за нерегламентиран достъп до фирмените документи, в това число и кражбата им.
Изключително важно е и проучването на конкурентите. Така може да се разбере дали фирмата е обект на нелоялна конкуренция и да се получи реална представа за възможностите, действията и бъдещите намерения на конкурентите.

 


За допълнителни консултации
0888/41 34 25