В навечерието на новата данъчна година

В навечерието на новата данъчна година

етикети

Годишно счетоводно приключване


С новата редакция на Националните счетоводни стандарти - “Счетоводни стандарти за МСП”, които са в сила от 01.01.2005 г., и с прилагането на МСС за останалите предприятия, се определя повишение на дела на онези елементи от счетоводната политика (принципи, бази, правила, практики), които всяко предприятие само избира между два варианта - препоръчителен и допустимо алтернативен.
Счетоводната политика се разработва в началото на отчетния период и календарната година.Тя служи за прилагането на конкретни принципи, правила, бази и методики в предприятието по време на цялата година, а не само към момента на изготвяне на годишните финансови отчети.
За годишното счетоводно приключване са характерни няколко много важни стъпки: годишна счетоводна инвентаризация на активите и пасивите, преоценка, обезценка на активи, провизиране на задължения, обезценка и отписване на краткосрочни вземания, корекции на счетоводни грешки.
След приемането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия може да се каже, че в теоретичен аспект съществуват някои различия между националните и международните стандарти. Като цяло те могат да се сведат до:

  1. Различия в счетоводното отчитане на активи и пасиви, разходи и приходи.
  2. Различия при класифицирането на някои активи и пасиви.
  3. Различия, дължащи се на специфичното данъчно третиране на някои разходи като активи.
  4. Различия в резултат на промени в счетоводната политика в годината на преминаване към МСФО, както и на открити счетоводни грешки.

Международните счетоводни стандарти са една твърде широка рамка, която не отчита спецификата на отделните страни, които ги прилагат или ще започнат да ги прилагат в бъдеще.
Тези дни станаха ясни промените в данъчното и осигурителното законодателство, които се подготвят от правителството. На пръв поглед и според твърденията на представители от властта изглежда, че ще има реално намаление на данъчната тежест. Мимоходом се споменава и увеличение на акцизите и на данъчните оценки на имотите, но общото впечатление, което се оставя у данъкоплатеца е, че през 2006 г. ще има нетно намаление на данъчно-осигурителната тежест. Нека да видим дали това е така.
Промени по отношение на данъчното законодателство
Закон за корпоративното подоходно облагане
Размерът на корпоративния данък през 2006 г. ще се запази на досегашното си равнище - 15 %. Освобождават се от облагане разходите на работодателите, свързани с транспорта на работниците и служителите от местоживеене до месторабота, когато се използва обществен транспорт. В момента този разход се облага с данък в размер на 17 %. Намалява се от 17 % на 12 % данъкът върху социалните разходи, извършвани под формата на организирано хранене и отдих на работниците и служителите. Няма да се облага с данък върху разходите за леки автомобили тази част от тях, която е свързана с административната дейност на предприятието. На облагане ще подлежат само разходите, свързани с управлението.

Последици: Предложените промени ще насърчат предприятията да извършват подобни разходи, вместо досегашната практика да се предоставят пари директно на работниците, за които не е ясно дали ще постигнат преследваните социални цели. Очакванията на бизнеса за нулев данък върху реинвестирана печалба или поне ускорена амортизация на активите засега не се сбъдват и са заместени с приятни, но относително скромни облекчения за фирмите при формиране на облагаема печалба.

Закон за данък върху добавената стойност
В Закона за ДДС промените са свързани преди всичко с:
- датата на възникване на данъчното събитие при извършването на подобрения върху наети активи - то ще възниква на датата на фактическото предоставяне на стоките. По този начин подобрителят ще има възможност да получи стойността на подобренията, които ще продължи да използва;
- и данъчната основа при прехвърляне на сграда - тя се обвързва с данъчната основа при придобиване на стоката или себестойността по смисъла на Закона за счетоводството. С тази промяна се цели избягване начисляване на данък в размер по-малък от този на начисления данък по повод придобиването, за който е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит.
Данъчната ставка се запазва на досегашното ниво - 20 %. Не се въвеждат и дълго дискутираните диференцирани ставки за някои видове стоки. Това дава надежда, че управляващите са се отказали да изпълнят вредни за икономиката обещания.

Закон за облагане доходите на физическите лица
Данъкът, при който има намаление на приходите, въпреки че няма намаление на ставките, е данъкът върху доходите. Това се дължи на предложеното увеличение на необлагаемия минимум от 130 лв. на 180 лв. през 2006 г. То ще достигне до 420 000 души. За повечето данъкоплатци увеличението на необлагаемия минимум спестява около 8 лв. месечно от подоходен данък. Все пак трябва да отбележим, че не се предлага намаление на ставките по данъка върху доходите, което означава, че не могат да се очакват положителни ефекти върху стимулите за труд от промените в този данък. Разходите за увеличение на необлагаемия минимум са около 220 млн. лв.
Друг ефект от облагането на труда се поражда от прогресивната данъчна таблица за облагане на доходите. Тази прогресивност води до т. нар. “пълзящо нарастване на данъчната тежест”. Това е така, защото при нарастване на работната заплата (заради инфлация или растеж на икономиката) по-голяма част от нея се дължи като данък. Този ефект на “пълзящо нарастване на данъчната тежест” е в размер на около 50 млн. лв.
Закон за местните данъци и такси
Предвижда се през 2006 г. да се увеличи данъчната оценка на имотите между 20 и 30 %. За целите на увеличаването се прегрупират населените места по категории и се коригират коефициентите за местоположение. Вдигането на коефициентите за подобрение ще доведе до увеличаване на данъчната оценка. Тъй като тя служи за определяне на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, трябва да очакваме тяхното увеличение.
Закон за акцизите
Прогнозираният ценови шок от увеличението на акцизните ставки през 2006 г. е желанието на управляващите да бъде въведено еврото в страната през 2009 г. За да бъде постигната тази цел през 2007 г. и 2008 г., инфлацията в страната не трябва да бъде повече от
3 % (изискването е да не надхвърля средната инфлация в трите държави от еврозоната с най-ниска такава плюс 1,5 %).
Акциз върху цигарите
Прогнозираният ръст на инфлация от повишения акциз върху цигарите е 1 %.
Акциз върху горивата
Допълнителен инфлационен натиск ще окаже повишението на акциза на горивата, в зависимост от цените на петрола на международните пазари, очакванията са новите акцизни ставки на горивата да повишат цената им с около 2,6 %.
Акциз върху алкохола
Предвижданията, че ако акцизът върху алкохола се увеличи от 750 лева на 1 100 лева на хектолитър чист алкохол, това ще доведе до повишаване цената на високо алкохолните напитки с около 1 лев - 1,20 лева за бутилка от 0,7 литра.
Последици: Правителството не трябва да подценява социално-икономическия ефект от тези нови ставки върху населението. “Парещи” през зимния сезон ще са цените за парно отоп-ление, електрическа енергия и газ. Социално слабите семейства ще почувстват шоковия ефект и е редно правителството да повиши екзистенцминимума за тях. Значение ще имат категорията по райони и покупателната способност на местните хора.

Промени по отношение на осигурителното законодателство
Има едно безспорно намаление на облагането и това е предложеното намаление на осигуровките с 6 % за ставките за пенсия. То ще намали общата осигурителна тежест от над 42 % до малко над 36 % и представлява немалка стъпка в правилна посока. Тъй като осигуровките са най-големият данък (и като сума на събраните приходи, и като ставки) всяко намаление на този данък трябва да се оценява. Това влияе положително на стимулите за труд и предприемачество и насърчава създаването на нови работни места. Нетната сума на намалението на осигуровките (след като се пресметнат вторичните ефекти от облагането на освободените суми с данък печалба и данък върху доходите) е около 600 млн. лв. Другата посока на влияние е “осветляването” на немалка част от дейността на дребните и средни предприемачи.
През следващата година се предвижда промяна в съотношението, в което се делят осигуровките. От 2006 г. съотношението работодател/работник ще е 65/35/ досега то беше 70/30/. Чисто математически това води до повишаване на общата осигурителна тежест. Това е така, тъй като се преминава от начисляване “над черта” към начисляване “под черта”. Ефектът от промяната на съотношението, в което се делят осигуровките, се изчислява на увеличение на дължимите осигуровки в размер поне 50 млн. лв.
Догодина двата данъка ще бъдат намалени с общо 820 млн. лв., докато други ще бъдат увеличени ефективно с 902 млн. лв.

С други думи, през следващата година ще има увеличение на общата данъчна тежест с около 82 млн. лв.
Така тежестите се пренасочват основно от бизнеса (заради очакваното намаление на осигуровките) към крайните потребители на някои акцизни стоки, като алкохол, цигари и горива, което ще засегне най-вече пушачите, и в по-малка степен любителите на твърдия алкохол и водачите на моторни превозни средства. Новите акцизи върху горивата, които най-вероятно ще бъдат приети от парламента, ще доведат до повишение цените на повечето стоки и услуги.
Символичното намаление на данъка върху личните доходи частично ще се компенсира с повишаването на данъчните оценки на имотите. То увеличава разходите на собствениците за данък сгради и такса смет - новина, която радва единствено общинските администрации. Сред доволните от промените би трябвало да бъдат дребните инвеститори и професионалните играчи на капиталовия пазар, които изглежда след дългогодишни несгоди най-после ще получат справедливо и равностойно данъчно третиране, кореспондиращо с най-добрата световна практика.

За контакти:
Консултантска къща “ИВАНА” ЕООД
тел.: 02/ 988 15 51, 0899/ 900 290

Facebook коментари