fbpx Eнергетика и устройствено планиране на територията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Eнергетика и устройствено планиране на територията

Според чл. 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ) регулирането на дейностите в енергетиката се осъществява от Държавната комисия за енергийно регулиране.
Едно общо запознаване с правомощията на комисията, установени в чл. 21 от ЗЕ показва, че тя има съществено влияние върху енергийния пазар във всички негови аспекти както по отношение на лицензиите и общите условия на договорите по закона, така и що се отнася до правилата за търговия и достъп до електрическа енергия, и природен газ.
Това е само една от причините, поради които е наложително във връзка с новото законодателство в областта на енергийната ефективност да се очертаят приложните полета на съответните закони, което би било от полза за бизнеса, държавата и потребителите.
Комисията води публични регистри за издадените лицензии, сертификатите за произход, зелените сертификати и сделките с тях. Последните две дейности са основни в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и опазването на околната среда. Тяхната регламентация обаче не е в Закона за енергийната ефективност или в законодателството, свързано с опазване на околната среда. Проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и използването на различните енергийни източници е неразривно свързано с територията, където се извършват тези дейности. Основен закон в тази сфера е Законът за устройство на територията (ЗУТ).
По силата на чл. 7 от ЗУТ, според предназначението си, териториите в страната се делят на: урбанизирани (населени места и селищни образования), земеделски територии, горски територии, защитени територии и нарушени територии за възстановяване. Конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с подробния устройствен план, първият важен документ, с който се сблъсква всеки инвеститор в областта на изграждането и експлоатирането на енергийни мощности.

Основната роля на този документ е да определи статутът на съответната територия, от съществено значение за
преценката дали върху съответния имот може или не може да се изгражда енергийна мощност

Случаите могат да бъдат много разнообразни, поради което е важно да се оценяват поотделно с оглед своите особености.
Предвидена е специална процедура за промяна на предназначението на имота, когато такова е желанието на държавните органи или по искане на заинтересовани лица.
По отношение на устройството на териториите и поземлените имоти е важно да се подчертае, че наред със ЗУТ могат да съществуват и други закони, специални по отношение на него, които да уреждат статута на определени имоти. Като пример може да бъде посочен Закона за защитените територии (ЗЗТ). Той се явява специален по отношение на ЗУТ, поради което при колизия между двата ще се приложи ЗЗТ.

Отделен нормативен акт-наредба регламентира правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Една от трудностите, свързани с приложението на ЗУТ, е неговият обем. Значителна част от регламентацията в този закон би могла да бъде разработена в рамките на различни наредби и други подзаконови нормативни актове. Идеята на законодателя най- вероятно е била в закона да бъдат включени по-голямата част от необходимите регулации с оглед по-лесния достъп до един закон, отколкото до множеството наредби по неговото приложение.
В настоящия си вид ЗУТ регламентира основните правила по урегулиране и застрояване на териториите и поземлените имоти, правилата и нормативите за разполагане на сградите на основно и допълнително застрояване, както и отклоненията от тях. ЗУТ дори установява и основни изисквания към временните строежи.
Един от важните изводи, които може да бъде направен е, че в областта на устройството на територията всеки инвеститор би трябвало да се запознае първоначално със ЗУТ и едва след това, когато установи, че интересуващият го проблем не е регламентиран в него, да се насочи към подзаконовата нормативна база.
При разработването на един инвестиционен план, особено що се отнася до изграждането и въвеждането в експлоатация на енергийни съоръжения,

особено важно е компетентно и пълно
да бъде описан статутът на съответната територия


Непознаването на тази материя може да доведе до значителни загуби както на време, така и на материални средства.
Що се отнася до енергийната ефективност, тя не може да бъде разглеждана отделно от цените, които заплащаме за електрическа енергия, от условията по договорите, по силата на които ни се доставя енергия, от правилата за свързване с различните електропреносни мрежи. По-ниските цени, например, биха освободили паричен ресурс за енергийно обновление, докато непосилните сметки, независимо от разрастващия се кредитен пазар едва ли биха мотивирали хората да инвестират в подобряване на своето енергийно потребление.
Важно е да се отбележи, че организацията и концентрацията на усилията в правилната посока са от съществено значение за постигане на какъвто и да било резултат. Взаимовръзката и логиката на законодателството налагат разглеждането на законовата и подзаконовата уредба като единно цяло.
Не е възможно адекватно тълкуване на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), ако не се вземе под внимание регламентацията в Закона за енергетиката (ЗЕ), който от своя страна кореспондира в много свои разпоредби със Закона за устройство на територията (ЗУТ). Ако това обвързване изглежда трудно за много хора, то по-добре е те да се обърнат към лицата със съответна подготовка.
За контакти:
Енергийна Агенция-Пловдив
032/6257 54, - 55, -56