fbpx Въвеждане на система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2001 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Въвеждане на система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2001

Въвеждане на система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2001

Стандартът БДС EN ISO 9001 и помощните стандарти от серията ISO 9000 са замислени като универсални инструменти за въвеждане на системи за управление на качеството във фирми от различни браншове. Практическото им прилагане действително показва, че системите са въведени и сертифицирани в предприятия и фирми, произвеждащи продукти както от материалната, така и от нематериалната сфера, като услуги, финансово дело, фирми за туризъм и организиране на свободното време, здравни и социални заведения и др. Наред с това формулирането на изискванията към системата за управление на качеството в посочените стандарти създава впечатление, че те са предназначени за средни и големи производствени предприятия, с развити структури, които да изпълняват повечето изисквания, включени в стандарта БДС EN ISO 9001.

Възможност за въвеждане на система за управление на качеството в малка фирма е пуловото (груповото) изграждане на системи едновременно в няколко фирми. Това е една реално изпълнима възможност, чрез която съществено се намаляват разходите за участващите в процеса малки фирми. Изграждането на системи по качеството в група от малки фирми преминава едновременно с обучението на съответните представители на ръководството от включените фирми. Така работа е особено ефективна, тъй като упълномощените представители на фирмите разработват документите от системите си самостоятелно под формата на упражнение непосредствено след провежданото обучение и под пряката помощ на експертите консултанти. При посочената схема и организация чрез провеждането на масирано и целенасочено обучение, завършващо с практическо изпълнение от участващите на проект на система по качеството за фирмата им, се постигат реални резултати за значително по-кратко време и при по-малки разходи.

Прегледът на работата в една малка фирма от гледна точка на процесите, предвидени за управ-ление съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2001, показва следните особености:
Ръководителят на малката фирма има най-преки наблюдения и впечатления от работата на персонала и в отделни случаи е ангажиран непос-редствено с изпълнението на редица дейности. Много често ръководството на фирмата взема пряко участие в някои производствени процеси. Посоченото обстоятелство и общата малка чис-леност на персонала естествено води до силно съвместяване на дейностите и концентриране на изпълнението им в много ограничен кръг от сът-рудници.
Съвместяването на дейностите е силно изразено при процесите контрол и изпитване, включително входящ контрол и приемане на материалите. За изпълнението на този процес е необходимо ясно, точно и кратко описване, което да гарантира, че качеството на изпълнение на производствените процеси и произвежданите продукти няма да бъде нарушено и компрометирано.
Изпълнението на процеса “Комуникация с клиентите” често се извършва от едно лице или най-много от двама сътрудници от фирмата, при което е практически невъзможно да се осъщест-ви широко и документирано съгласуване на постъпили запитвания или поръчки. При въвеждане на съответните изисквания от стандарта е необходимо в документите на системата за управление на качеството да се предвиди оптимално документиране, което да отрази изпълнението на процеса съобразно общите указания от БДС EN ISO 9001:2001.
Особено характерно за малката фирма е широкото използване на външни изпълнители и доставчици на услуги. Това се отнася особено за процесите на поддържането на оборудването, в т.ч. на инсталациите и комуникациите, поддържане на условията на труд и производство (където това е необходимо), транспортни услуги, лабораторни и други изпитвания във външни фирми. Системата трябва да осигури подбора и оценката на изпълнителите, като предвиди подходящ брой критерии, чрез които най-добре се определят възможностите за изпълнението на услугата съобразно предявените и съгласувани характерис-тики. Важен инструмент в случая е въвеждането на възможност за контрол при външния изпълнител или доставчик и сключване на споразумение за качеството между двете страни.
Изпълнението на процеса "Вътрешни одити" представлява особена трудност при изграждането на системата за управление на качеството в малката фирма. Вътрешните одити в такива случаи се възлагат не на екип одитори, а на един или двама сътрудници, като обикновено това са членове на ръководството на фирмата. В този случай, особено ако системата е вече сертифицирана, е налице необходимата мотивировка на одиторите за реално оценяване на изпълняваните дейности и процеси, съгласно изискванията на стандарта и поддържане валидността на сертификата чрез непрекъснат контрол на ефективността на внедрената система. В посочения пример често е нарушен принципът за независимост на одиторите, но това се компенсира от заинтересоваността и мотивирането им за поддържане на жизнеността на въведената система за управление на качеството.
Управлението на процеса "Обучение", като едно от важните изисквания към всяка фирма от страна на стандарта, заема особено място в малката фирма. Там, където всеки пропуск по причина на член от колектива на фирмата може да има съществено значение за цялостния резултат от работата и където отделни сът-рудници се концентрират за изпълнението на няколко дейности, необходимостта от подходящо обучение и квалификация има изключително значение.
Опростената организационна структура в малката фирма води, от една страна, до опростяване на документацията и документооборота, но от друга страна, поставя пред фирмата (и евентуално консултанта) трудната задача системата за управление на качеството да се разработи в редуциран обем, без при това да се отклонява съществено от всички изисквания на стандарта, така че сертифициращата организация да вземе решение, че признава изградената и внедрена система за реално действаща и изпълняваща изискванията, след което да удос-товери това с издаване на сертификат.

Описаният начин на въвеждане на системата за управление на качеството дава особено добри резултати, ако участващите фирми са от един и същ бранш или от сродни и свързани технологично браншове.

Facebook коментари