fbpx Въвеждат регламент за дейността на ски учителите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Въвеждат регламент за дейността на ски учителите

За първи път в България ще се въведе регламент за упражняване на професията „Ски учител“. Изискванията са разписани в проекта на Наредбата за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Ски учител“, която е публикувана на сайта на Министерството на туризма за обществено обсъждане. Съществуването на подзаконовият нормативен акт е предвидено както в сега действащия Закон за туризма, така и в неговите предходни версии, но никога до сега не е бил разписван и приеман.

В документа са разписани критериите, на които трябва да отговарят лицата, които искат да положат изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията ски учител в България. Предвижда се ски учителите да имат специализации по алпийски ски, ски бягане и сноуборд, за които ще се получава удостоверение за правоспособност. Тя ще се определя по нива във възходяща градация - “А”; “Б” и “С”. Обучението на лицата, желаещи да придобият правоспособност за професията ски учител, ще се извършва в курсове. Те ще се организират и провеждат от професионални туристически сдружения, членове на реципрочни международни организации и от други юридически лица, оторизирани по реда на специални закони да извършват обучение.

Обучението ще се осъществява по учебна програма и план, разработени от професионалните туристически сдружения като обучаващи организации, в съответствие със стандартите, нормите и препоръките на Международната асоциация на професионалните ски учители ІSІА и ще се утвърждават от нея. Обучение ще се провежда също и по програми и планове, разработени от останалите обучаващи организации, утвърдени съвместно от министъра на младежта и спорта и министъра на образованието и науката. Пред обучаващите организации ще се полагат изпити по практика и по теория за придобиване на правоспособност по специалност и ниво. Кандидатите с резултат „издържал” и на двата изпита ще получават удостоверение за правоспособност, издадено от съответната обучаваща организация.

Предвижда се и създаването на Списък на правоспособните ски учители, който ще бъде част от Националния туристически регистър и ще бъде достъпен онлайн. По този начин всеки ще може да провери правоспособността на обучаващия го ски учител и да бъде сигурен в неговите компетенции и умения. Регистърът ще съдържа имената и данните за контакт на ски учителя (адрес, телефон, електронна поща); извършените промени във вписаните обстоятелства; номер на идентификационната карта; заповедта за вписване и съответно заличаване. След включването в регистъра министърът на туризма ще издава на вписаното лице идентификационна карта. Ски учителите ще са длъжни при упражняване на професията да я носят на видно място. Предвижда се придобилите правоспособност ски учители да предлагат своите услуги чрез ски училището, към което са наети.

Екипът на Министерството на туризма започна серия от срещи и дискусии и в оперативен порядък обсъжда текста на наредбата с най-заинтересованите неправителствени организации в тази сфера. С днешното публикуване на текста се цели привличането на още по-голямо внимание към наредбата и получаване на по-голям брой мнения от неправителствения сектор.