fbpx За ниските стъпала в йерархията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За ниските стъпала в йерархията

За ниските стъпала в йерархията

Заемащи високи нива в йерархията мислят, че знаят и могат всичко. Да, вярно е че имат познания в много области, но не могат да обхванат всичко. Стратегическото планиране не е процес, при който висшестоящите нареждат на низшестоящите какво да правят. Има хора на дъното на стълбицата, които също имат познания и биха спомогнали за израстване на компанията. Това обаче може да стане само, ако им бъде дадена възможност да участват и изразят мнение. С други думи, процесът може да има и обрат - посока - отдолу нагоре.
Мениджърите трябва да изследват цялата възможна информация, която им се предоставя, след това да потърсят всички възможни отговори и решения и едва тогава да вземат окончателно решение. От друга страна, те също могат да градят модели и идеи на базата на предишен опит и тези знания да бъдат отнесени до конкретната ситуация.

Вие знаете къде се намирате и имате основа, на която да градите. Първоначалните задачи трябва да бъдат прегледани и да се зададат въпроси от вида - “Къде искаме да бъдем и как да стигнем до там?”

Трябва да бъдат формулирани нови задачи, но те трябва да са SMART (specific, measurable, achievable, relative and timed - специфични, измерими, достижими, свързани и в определено време). Под специфични се разбира детайлизирани, ясни и недвусмислени. Измерими, означава, че трябва да присъства KPIs (key performance indicators) - индикатори за ключово представяне, такива които показват как прогресирате. Достижими - няма смисъл да се поставят цели, които не могат да бъдат постигнати или съгласувани. Това би могло да демотивира и обезсърчи някого, да доведе до апатия - не можем да направим това, значи няма смисъл да опитваме. Свързани - да се придържаме към принципите, целите и задачите на бизнеса.

Няма смисъл обаче да следваме общоприетите правила, освен ако не си служим с използването на вертикалната интеграция. Тя може да бъде права и обратна. Правата интеграция е разрастване на организацията по отношение на потребителите, а обратната - изграждане на структурни единици, осигуряващи доставката на продукти и услуги за нормалното протичане дейността на организацията.

Така печелим съвършено представяне, отличителна конкурентоспособност и предимство пред останалите. “Във времето”, означава, че това трябва да бъде свършено в определена времева рамка. Много бизнеси не успяват да се придържат към установената времева рамка и нещата се “подхлъзват”. Тази стъпка е предизвикана от липса на контрол. Липсата на контрол е лош мениджмънт, а лошият мениджмънт е форма на неправилното поведение в мениджмънта.

При поставянето на задачи не трябва да забравяте и интерактивният триъгълник -  Бизнесът сам по себе си, Клиентите и Конкуренцията.

Много компании си служат със стратегии, но според последните изследвания, между 70 % и 90 % от организациите, които изработват такива, нямат успех в прилагането им. Проучвани показват, че 7 от 10 фалирали мениджъри, посочват като причина не лошата стратегия, а неправилното и прилагане. Друго проучване, извършено сред 1000 компании, разкрива че 80 % от мениджърите казват, че имат вярната стратегия, но само 14 % са сигурни в правилното и осъществяваване. Само една от три организации, по тяхна преценка, са успели да постигнат значителен стратегически успех.
И така, вие може да притежавате най-добрия стратегически план на света, но ако не го прилагате правилно, губите парите и времето на много хора. Как да го използвате, това е друга тема на разговор в друго време.

Facebook коментари