fbpx За реформата в горския сектор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За реформата в горския сектор

На семинар-дискусия, проведен на проведен днес, беше представен постигнатия напредък по Проекта в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор, финансиран безвъзмездно от Световната банка. Участие взеха представители на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции към нея, новосъздадените държавни горски предприятия, браншовите и неправителствени организации, практикуващи лесовъди, горски предприемачи, профсъюзни организации и други заинтересовани страни и институции от горския сектор. В рамките на семинара беше обобщено изпълнението на Дейност 1.2 Наблюдение и оценка на процеса на реформа и дейността на сектора и Дейност 3.1 Обучение в новите длъжности. Български и чуждестранни експерти представиха проекти на индикатори за наблюдение и оценка на реформата, както и проект на отделните модули за обучение. По време на дискусиите всеки от участниците изрази мнението и препоръки по объжданите теми.

Дейност 1.2: Наблюдение и оценка на процеса на реформа и дейността на сектора вече е във втория етап от изпълнението. Целта на извършването на мониторинг и оценка на дейностите по проекта е да има възможност резултатите от реформата в горския сектор систематично да бъдат наблюдавани и оценявани. Това ще улесни процеса на реформи, чрез предоставяне на информация дали е необходимо предприемането на коригиращи мерки. Разработеният план за мониторинг и оценка ще проследява напредъка в постигането на стратегическите цели и предоставянето на мерки и ключови дейности. Той съдържа набор от индикатори за всяка стратегическа цел, изходната ситуация, определените цели, планираната дата за постигане на съответната цел и действителната дата.

В рамките на Дейност 3.1 Обучение в новите длъжности, част от Проекта, са проведени поредица работни срещи и дискусии със заинтересованите страни. В резултат е разработена програма за модулно обучение, която беше представена пред участниците в семинара. Проведоха се дискусии по тематичното съдържание на всеки от 6 обучителни модула: Разбиране и управление на промяната, Комуникация - ангажиране на заинтересованите, Управление на човешките ресурси, Бизнес етика, Бизнес развитие – разнообразяване на приходите, Регулаторна и контролна функция. Обученията ще се провеждат в периода 05.03 – 01.06.2012 г. и са насочени както към представители на държавната горска администрация (Изпълнителна агенция по горите, Регионални дирекции по горите, Държавни горски предприятия), така и към общински и частни собственици на гори. За да бъде осигурена устойчивост в дългосрочен план, ще се създаде група за обучение на обучаващи, която да представи в по-широк обхват новостите за подготовка на необходимите кадри.