fbpx Засилват контрола върху износа и вноса на дървесина | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Засилват контрола върху износа и вноса на дървесина

Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Агенция „Митници“ засилват контрола върху износа и вноса на дървен материал, стана ясно след работна среща на представители на ръководствата им днес.

Ръководители и експерти от трите ведомства са убедени, че провеждането на устойчива и ефективна политика за прилагане на националните и европейски норми и регулации за борбата с незаконния добив на дървен материал и свързаната с него търговия, налага подобряване на сътрудничеството между институциите. В тази връзка страните се договориха за още по-интензивен обмен на информация.

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов информира, че вече месец новата информационна система за издаване на електронни превозни билети, въведена пилотно през миналата година, работи успешно на територията на всички държавни горски предприятия. С нея се дава възможност на контролните органи да проверяват своевременно дали превозното средство се движи или постъпва на склад с валиден превозен билет. Достъп чрез сайта на Изпълнителна агенция по горите до тази информация имат и всички граждани. Така може да се проследи движението на дървения материал от гората през временния склад и превозното средство, на което е натоварен до крайния пункт за продажба, препродажба, износ или преработка. След постъпването на дървения материал в преработвателните заводи и цехове, превозният билет за него автоматично се завежда в електронния дневник, който също е част от информационната система на ИАГ и е публична информация, уточни изпълнителният директор на ИАГ инж. Тони Кръстев. Това предотвратява повторно използване на един и същи билет, като данните за превозената дървесина автоматично се отразяват към съответното позволително за извършване на сечта, беше демонстрирано на презентация на системата по време на срещата.

Заместник-министър Костов увери, че към момента работата на новата система, въведена през миналата година от МЗХ и ИАГ с цел повече прозрачност и ефективност, e удовлетворяваща и дава реална надежда, че контролът в горските територии наистина ще стане по-сигурен по отношение контрола на добива и транспорта на дървен материал на всички горски територии на страната, независимо от тяхната собственост.

Директорът на Агенция „Митници” Вальо Танов изрази своето задоволство от възможността тази система за издаване на електронен превозен билет да дава възможност за обществен достъп и контрол на действията в горите, в това число и по отношение на дървения материал, предназначен за износ.

Двете институции – Изпълнителна агенция по горите и Агенция „Митници“ вече имат сключено споразумение за изпълнение на Регламент (ЕС) 995/2010 г. на Европейския парламент за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал, което включва и свободен достъп на служителите на двете институции в съществуващите ведомствени информационни системи. На база на него страните изразиха увереност, че споделянето на тази нова информационна система ще осигури още по-добро и надеждно сътрудничество при взаимния обмен на данни.